Zakup sprzętu dla kliniki w Masaka (Rwanda)

SPRZĘT DLA KLINIKI

LICZBA PROJEKTU: 2500 PACJENTÓW/MIES.

MIEJSCE: RWANDA

NR PROJEKTU: 35/2022

Prze­ka­za­li­śmy 15 000 euro na wypo­sa­że­nie w sprzęt medycz­ny kli­ni­ki w Masa­ka w Rwan­dzie. Masa­ka to ubo­ga miej­sco­wość, w któ­rej funk­cjo­nu­je Cen­trum Zdro­wia pod nad­zo­rem sióstr pal­lo­ty­nek. Cen­trum jest bar­dzo obło­żo­ne, ze wzglę­du na bli­skość dro­gi i jakość świad­czo­nych usług (w dzień i w nocy). Przy­chod­nia obsłu­gu­je popu­la­cję 35 843 mieszkańców.

Prze­cięt­na mie­sięcz­na licz­ba pacjen­tów w pla­ców­ce to 2500 pacjen­tów ambu­la­to­ryj­nych (z cze­go 10% to oso­by bar­dzo ubo­gie), 170 kobiet na kon­sul­ta­cje pre­na­tal­ne, 890 dzie­ci na kon­sul­ta­cje nie­mow­lę­ce, 165 przy­pad­ków hospi­ta­li­za­cji (25 % z nich to oso­by bar­dzo ubo­gie), 70 rodzą­cych i 350 dzie­ci do szczepienia.

W 2003 roku ośro­dek zaczął ofe­ro­wać testy w kie­run­ku HIV/AIDS cię­żar­nym mat­kom i ich part­ne­rom. Od tego cza­su wpro­wa­dzo­no porad­nic­two i usłu­gi kon­tro­l­ne dla dzie­ci uro­dzo­nych przez mat­ki zaka­żo­ne wiru­sem HIV. Obec­nie Cen­trum opie­ku­je się ponad 110 dzieć­mi matek zara­żo­nych HIV/AIDS. Są to głów­nie pokrzyw­dze­ni mło­dzi ludzie żyją­cy w ubó­stwie, któ­rych wie­lu rodzi­ców już zmar­ło. Potrze­bu­ją spe­cjal­ne­go wspar­cia, aby móc kon­ty­nu­ować tera­pię anty­re­tro­wi­ru­so­wą. Przy­cho­dzą dwa razy w mie­sią­cu do ośrod­ka zdro­wia Masa­ka na sesje wspar­cia. Jeśli to moż­li­we, otrzy­mu­ją żyw­ność na zbi­lan­so­wa­ną die­tę, aby nie byli zbyt osła­bie­ni przez leki.

Cen­trum Zdro­wia przyj­mu­je wie­lu pacjen­tów bied­nych, któ­rzy nie mają wystar­cza­ją­cej ilo­ści pie­nię­dzy na opła­ce­nie opie­ki medycz­nej. Sio­stry robią wszyst­ko, aby zapew­nić im nie­zbęd­ną opie­kę medycz­ną i w mia­rę moż­li­wo­ści pła­cą za nich ubez­pie­cze­nie zdrowotne.

Zakup wypo­sa­że­nia dla kli­ni­ki (m.in. dwa apa­ra­ty rent­ge­now­skie i gene­ra­tor prą­du) to koszt 15 000 euro.

Kli­ni­ka w Musa­ka z nowym sprzętem:

Zakup sprzętu dla kliniki w Masaka (Rwanda)
Zakup sprzętu dla kliniki w Masaka (Rwanda)
Zakup sprzętu dla kliniki w Masaka (Rwanda)