Budowa studni w Lergho (Burkina Faso)

STUDNIE W LERGHO

LICZBA PROJEKTU: 5 TYS. MIESZKAŃCÓW

MIEJSCE: BURKINA FASO

NR PROJEKTU: 36/2021

Prze­ka­za­li­śmy 80 000 zł na wybu­do­wa­nie dwóch stud­ni w miej­sco­wo­ści Ler­gho, w któ­rej miesz­ka 5 tys. ludzi. W Bur­ki­na Faso opa­dy mają miej­sce jedy­nie przez czte­ry mie­sią­ce w roku. W pozo­sta­łych okre­sach ludzie czer­pią wodę do picia z rzek, z któ­rych jedo­cze­śnie korzy­sta­ją zwie­rzę­ta, oraz w któ­rych robi się pra­nie i kąpie­le. Ist­nie­ją dwie ogól­no­do­stęp­ne stud­nie w Ler­gho (oraz dwie pry­wat­ne), jed­nak to jest zde­cy­do­wa­nie za mało. Miej­sco­we kobie­ty spę­dza­ją całe dnie na zdo­by­ciu wody. Dzie­ci w wie­ku poni­żej 10 lat też muszą cho­dzić po wodę. W miej­sco­wo­ści panu­ją typo­we cho­ro­by zwią­za­ne z bra­kiem dostę­pu do czy­stej wody pit­nej: bil­har­cjo­za, cho­le­ra, tyfus. Sza­cu­je się, że z jed­nej nowej stud­ni będzie mogło sko­rzy­stać oko­ło 250 osób dziennie.

Nowe stud­nie w Lergho:

Budowa studni w Lergho (Burkina Faso)
Budowa studni w Lergho (Burkina Faso)
Budowa studni w Lergho (Burkina Faso)

Warun­ki dostę­pu do wody przed projektem: 

Budowa studni w Lergho (Burkina Faso)
Budowa studni w Lergho (Burkina Faso)
Budowa studni w Lergho (Burkina Faso)