Wykończenie szkoły na wyspie Irugwa (Tanzania)

WYKOŃCZENIE SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 35 DZIECI

MIEJSCE: IRUGWA, TANZANIA

NR PROJEKTU: 35/2021

Prze­ka­za­li­śmy 4300 euro na wykoń­cze­nie pod­sta­wów­ki w Tan­za­nii. Na wyspie Iru­gwa (na Jezio­rze Wik­to­rii) więk­szość dzie­ci nie ma szans na edu­ka­cję. Aby dotrzeć na wyspę z lądu, trze­ba pły­nąć sześć godzin łodzią. To izo­lu­je wyspę od kra­jo­wej eko­no­mii. Ludzie żyją tam z rybo­łów­stwa, korzy­sta­jąc z bar­dzo nie­do­sko­na­łych narzę­dzi. Miej­sco­wa para­fia kato­lic­ka (w Kagun­gu­li, 150 km dalej) posta­no­wi­ła wybu­do­wać szko­łę (dwie kla­sy) dla miej­sco­wych dzie­ci, pozba­wio­nych perspektyw.

Nie­ste­ty, po wybu­do­wa­niu murów, pra­ce sta­nę­ły z powo­du bra­ku środ­ków. 35 dzie­ci uczy­ło się w szko­le bez dachu. Sfi­nan­so­wa­li­śmy m.in.: dach, okna, drzwi i malo­wa­nie budynku. 

Wykończenie szkoły na wyspie Irugwa (Tanzania)