Wynagrodzenia dla koordynatora prac w Mampikony (Magadaskar)

WSPARCIE BUDOWY SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 1 PRACOWNIK

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 38/2021

Prze­ka­za­li­śmy 2160 euro na pomoc w pokry­ciu rocz­ne­go wyna­gro­dze­nia dla pra­cow­ni­ka Patric­ka Ran­dria­na­ri­so­na. Będzie on koor­dy­na­to­rem prac w regio­nie Mam­pi­ko­ny, gdzie aktu­al­nie trwa budo­wa szpi­ta­la, a tak­że reali­zo­wa­ne są inne pro­jek­ty (stud­nie, doży­wia­nie 1500 dzie­ci i inne). 

Wynagrodzenia dla koordynatora prac w Mampikony (Magadaskar)