Energia elektryczna do przedszkola w Mabumba (Zambia)

PRĄD DLA PRZEDSZKOLA

LICZBA PROJEKTU: 100 DZIECI

MIEJSCE: MABUMBA, ZAMBIA

NR PROJEKTU: 39/2021

Prze­ka­za­li­śmy 8800 euro na dosta­wę ener­gii elek­trycz­nej do przed­szko­la w Mabum­ba, 16 km od mia­sta Man­sa, zaś 2 km od dro­gi asfal­to­wej. W lip­cu 2021 r. na zie­mi poda­ro­wa­nej przez lokal­ne­go che­fa zosta­ły roz­po­czę­te pra­ce budow­la­ne. Pla­no­wa­ne otwar­cie pla­ców­ki to rok 2022. Będą funk­cjo­no­wa­ły 4 kla­sy dla łącz­nie ponad 100 dzie­ci w wie­ku 4 lat do 5 lat. Głów­nym pro­ble­mem budo­wy był brak prą­du, jako że naj­bliż­szy trans­for­ma­tor jest odle­gły ok.5 km. Jest wywier­co­na dla przed­szko­la stud­nia głę­bi­no­wa, ale na razie nie da się gro­ma­dzić wody w tan­ku, bo do tego jest potrzeb­na ener­gia elek­trycz­na – podob­nie jak do codzien­ne­go funk­cjo­no­wa­nia pla­ców­ki w przyszłości. 

Energia elektryczna do przedszkola w Mabumba (Zambia)
Energia elektryczna do przedszkola w Mabumba (Zambia)
Energia elektryczna do przedszkola w Mabumba (Zambia)