Wspófinansowanie karetki dla Mampikony (Madagaskar)

ZAKUP KARETKI

LICZBA PROJEKTU: 17 320 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 47/2019

Prze­ka­za­li­śmy 17 320 euro na współ­fi­nan­so­wa­nie zaku­pu ambu­lan­su mar­ki Toyo­ta Land­cru­iser Ambu­lan­ce LHD typ HZJ78L-RJMRS-AMB — 4,2 lt dla przy­chod­ni w Mam­pi­ko­ny na Mada­ga­ska­rze. Ufun­do­wa­ny przez nasz wcze­śniej ośro­dek zdro­wia słu­ży lokal­nej spo­łecz­no­ści, poma­ga­jąc i ratu­jąc życie wie­lu cho­rych. Wystę­po­wa­ły nato­miast ogrom­ne trud­no­ści w trans­por­cie cho­rych z odle­głych zakąt­ków regio­nu. Wystę­po­wa­ły też pro­ble­my w kry­zy­so­wych sytu­acjach, gdy w bar­dzo trud­nych przy­pad­kach trze­ba było trans­por­to­wać cho­re­go do naj­bliż­sze­go szpi­ta­la, któ­ry znaj­du­je się w Maha­jan­ga (260 km). Zaku­pio­ny ambu­lans słu­ża tak­że jako mobil­na przy­chod­nia, prze­miesz­cza­jąc się sys­te­ma­tycz­nie mię­dzy wioskami.

Cał­ko­wi­ta cena pojaz­du z wypo­sa­że­niem i trans­por­tem na Mada­ga­skar to 31 500 euro, nato­miast wobec dofi­nan­so­wa­nia tej inwe­sty­cji z innej orga­ni­za­cji nasz udział wyniósł 17 320 Euro (3 900 – wypo­sa­że­nie karet­ki, 4000 euro trans­port stat­kiem i 9420 Euro – poda­tek i opła­ty por­to­we na Madagaskarze).

 

Wspófinansowanie karetki dla Mampikony (Madagaskar)

 

Wspófinansowanie karetki dla Mampikony (Madagaskar)

 

Wspófinansowanie karetki dla Mampikony (Madagaskar)

 

Wspófinansowanie karetki dla Mampikony (Madagaskar)