fbpx

Leczenie pacjentów na Madagaskarze

Prze­ka­za­li­śmy 16 ty­się­cy eu­ro na le­cze­nie pa­cjen­tów, któ­rzy zo­sta­li ob­ję­ci opie­ką me­dycz­ną w cza­sie na­szej mi­sji me­dycz­nej na Ma­da­ga­ska­rze w 2018 r. Część pa­cjen­tów wy­ma­ga­ła kon­ty­nu­owa­nia le­cze­nia po za­koń­cze­niu mi­sji (pa­cjen­ci po ope­ra­cjach czy pa­cjen­ci prze­wle­kle cho­rzy wy­ma­ga­ją­cy far­ma­ko­te­ra­pii). Opie­ką me­dycz­ną nad pa­cjen­ta­mi za­jął się szpi­tal w Ant­si­ra­be.

Za­bie­gi wy­ko­na­ne w cza­sie mi­sji w Ant­si­ra­be (20 paź­dzier­ni­ka – 3 li­sto­pa­da 2018 r.):

  • po­nad 60 za­bie­gów chi­rur­gicz­nych (prze­pu­kli­ny, gu­zy, ata­ki wy­rost­ka ro­bacz­ko­we­go, tar­czy­ce, pod­ci­na­nie ję­zycz­ka u no­wo­rod­ków, am­pu­ta­cje koń­czyn),
  • po­nad 470 kon­sul­ta­cji pe­dia­trycz­nych z le­cze­niem (go­rącz­ka, bie­gun­ki, za­pa­le­nia płuc, od­wod­nie­nie, gry­pa, nie­do­ży­wie­nie, za­ro­ba­cze­nie, upo­śle­dze­nie fi­zycz­ne i umy­sło­we, pa­dacz­ka, sep­sa, grzy­bi­ce skór­ne), kil­ka­na­ście ma­łych dzie­ci przy­ję­tych na od­dział,
  • fi­zjo­te­ra­pie – za­ję­cia ru­cho­we i re­ha­bi­li­ta­cja dzie­ci oraz do­ro­słych.

Leczenie pacjentów na Madagaskarze

Print Friendly, PDF & Email