Leczenie pacjentów na Madagaskarze

LECZENIE PACJENTÓW

LICZBA PROJEKTU: 16 000 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 46/2019

Prze­ka­za­li­śmy 16 tysię­cy euro na lecze­nie pacjen­tów, któ­rzy zosta­li obję­ci opie­ką medycz­ną w cza­sie naszej misji medycz­nej na Mada­ga­ska­rze w 2018 r. Część pacjen­tów wyma­ga­ła kon­ty­nu­owa­nia lecze­nia po zakoń­cze­niu misji (pacjen­ci po ope­ra­cjach czy pacjen­ci prze­wle­kle cho­rzy wyma­ga­ją­cy far­ma­ko­te­ra­pii). Opie­ką medycz­ną nad pacjen­ta­mi zajął się szpi­tal w Antsirabe.

Zabie­gi wyko­na­ne w cza­sie misji w Ant­si­ra­be (20 paź­dzier­ni­ka – 3 listo­pa­da 2018 r.):

  • ponad 60 zabie­gów chi­rur­gicz­nych (prze­pu­kli­ny, guzy, ata­ki wyrost­ka robacz­ko­we­go, tar­czy­ce, pod­ci­na­nie języcz­ka u nowo­rod­ków, ampu­ta­cje kończyn),
  • ponad 470 kon­sul­ta­cji pedia­trycz­nych z lecze­niem (gorącz­ka, bie­gun­ki, zapa­le­nia płuc, odwod­nie­nie, gry­pa, nie­do­ży­wie­nie, zaro­ba­cze­nie, upo­śle­dze­nie fizycz­ne i umy­sło­we, padacz­ka, sep­sa, grzy­bi­ce skór­ne), kil­ka­na­ście małych dzie­ci przy­ję­tych na oddział,
  • fizjo­te­ra­pie – zaję­cia rucho­we i reha­bi­li­ta­cja dzie­ci oraz dorosłych. 
Leczenie pacjentów na Madagaskarze
Leczenie pacjentów na Madagaskarze
Leczenie pacjentów na Madagaskarze