Zakup samochodu dla szkół w rejonie Abong Mbang (Kamerun)

SAMOCHÓD DLA SZKÓŁ

LICZBA PROJEKTU: 6000 UCZNIÓW

MIEJSCE: KAMERUN

NR PROJEKTU: 56/2021

Prze­ka­za­li­śmy 85 tys. zło­tych na zakup samo­cho­du dla szkół w rejo­nie Abong Mbang w Kame­ru­nie. W szko­le w Abong Mbang uczy się 320 dzie­ci, a w przed­szko­lu 125 dzie­ci. Oprócz tego dyrek­tor­ka szko­ły jest koor­dy­na­tor­ką 8 przed­szko­li, 15 szkół pod­sta­wo­wych i 2 śred­nich w regio­nie, w któ­rych uczy się łącz­nie oko­ło 6000 dzieci.

Dro­gi są w fatal­nym sta­nie, aby doje­chać do pla­có­wek potrze­ba samo­cho­du tere­no­we­go. Dyrek­tor­ka zwró­ci­ła się do nas z prośb ą o zakup uży­wa­nej Toyo­ty SUV. 

Zakup samochodu dla szkół w rejonie Abong Mbang (Kamerun)

Na zdję­ciu dro­ga mię­dzy­na­ro­do­wa w Kamerunie:

Zakup samochodu dla szkół w rejonie Abong Mbang (Kamerun)
Zakup samochodu dla szkół w rejonie Abong Mbang (Kamerun)