fbpx

Bu­dowa przed­szkola w Awan­djelo (Togo)

Prze­sła­li­śmy do To­go 30 154,5 zło­te ze­bra­ne przez na­szą Fun­da­cję na bu­do­wę przed­szko­la w Awan­dje­lo. To wio­ska, któ­ra po­nad pół wie­ku te­mu po­wsta­ła z osa­dy za­ło­żo­nej przez lu­dzi od­rzu­co­nych przez ich spo­łecz­no­ści: z osób oskar­żo­nych o cza­ry, kon­tak­ty ze zły­mi du­cha­mi, nie­mo­ral­ne ży­cie. Pięt­no prze­kleń­stwa i mar­gi­na­li­zo­wa­nie miesz­kań­ców Awan­dje­lo przez oko­licz­ne ple­mio­na przez dzie­się­cio­le­cia nie­ko­rzyst­nie wpły­wa­ło na roz­wój wio­ski. Wio­ska oży­ła wraz z przy­by­ciem tu księ­ży sa­le­zja­nów. Dziś pra­cu­ją tu rów­nież księ­ża z Pol­ski, ze Sto­wa­rzy­sze­nia Mi­sji Afry­kań­skich. Wspól­no­ta pa­ra­fii w Awan­dje­lo pod we­zwa­niem św. Ja­na Paw­ła II li­czy po­nad 350 wier­nych, prak­ty­ku­ją­cych, za­an­ga­żo­wa­nych w gru­py mo­dli­tew­ne i ru­chy chrze­ści­jań­skie.

W wio­sce, w któ­rej miesz­ka trzy i pół ty­sią­ca osób, dzia­ła­ją gim­na­zjum i li­ceum oraz dwie pod­sta­wów­ki. Dwa la­ta te­mu miesz­kań­cy wy­sła­li do miej­sco­we­go mi­ni­stra edu­ka­cji proś­bę o utwo­rze­nie rów­nież i przed­szko­la. Od­po­wiedź by­ła po­zy­tyw­na – mi­ni­ster wy­słał do wio­ski przed­szko­lan­kę. Nie­ste­ty, za­po­mniał o bu­dyn­ku. 35, a cza­sem i na­wet 40 dzie­ci z Awan­dje­lo co­dzien­nie gnie­cie się w udo­stęp­nio­nym przez szko­łę ma­ga­zy­nie o wy­mia­rach 2 me­try na 5 me­trów z ma­leń­kim oknem. Ma­lu­chom za­gra­ża upał, bo tak pry­mi­tyw­ne wa­run­ki nie da­ją im ochro­ny przed wy­so­ką tem­pe­ra­tu­rą.

Miej­sco­wy pro­boszcz, Po­lak, ks. Łu­kasz Ko­bie­lus ru­szył więc z bu­do­wą przed­szko­la imie­niem św. Ja­na Paw­ła II. M.in. dzię­ki środ­kom ze­bra­nym przez Pol­ską Fun­da­cję dla Afry­ki mo­że­my oglą­dać ta­kie zdję­cia z pla­cu bu­do­wy.

Ryż

Bu­do­wa przed­szko­la w Awan­dje­lo (To­go).

Ryż

Bu­do­wa przed­szko­la w Awan­dje­lo (To­go).

Ryż

Bu­do­wa przed­szko­la w Awan­dje­lo (To­go).

Dzie­ci w pro­wi­zo­rycz­nym przed­szko­lu w Awan­dje­lo (To­go).

Print Friendly, PDF & Email