Bu­dowa przed­szkola w Awan­djelo (Togo)

BUDOWA PRZEDSZKOLA

LICZBA PROJEKTU: 40 DZIECI

MIEJSCE: AWANDJELO, TOGO

NR PROJEKTU: 04/2014

Prze­sła­li­śmy do Togo 30 154,5 zło­te zebra­ne przez naszą Fun­da­cję na budo­wę przed­szko­la w Awan­dje­lo. To wio­ska, któ­ra ponad pół wie­ku temu powsta­ła z osa­dy zało­żo­nej przez ludzi odrzu­co­nych przez ich spo­łecz­no­ści: z osób oskar­żo­nych o cza­ry, kon­tak­ty ze zły­mi ducha­mi, nie­mo­ral­ne życie. Pięt­no prze­kleń­stwa i mar­gi­na­li­zo­wa­nie miesz­kań­ców Awan­dje­lo przez oko­licz­ne ple­mio­na przez dzie­się­cio­le­cia nie­ko­rzyst­nie wpły­wa­ło na roz­wój wio­ski. Wio­ska oży­ła wraz z przy­by­ciem tu księ­ży sale­zja­nów. Dziś pra­cu­ją tu rów­nież księ­ża z Pol­ski, ze Sto­wa­rzy­sze­nia Misji Afry­kań­skich. Wspól­no­ta para­fii w Awan­dje­lo pod wezwa­niem św. Jana Paw­ła II liczy ponad 350 wier­nych, prak­ty­ku­ją­cych, zaan­ga­żo­wa­nych w gru­py modli­tew­ne i ruchy chrześcijańskie.

W wio­sce, w któ­rej miesz­ka trzy i pół tysią­ca osób, dzia­ła­ją gim­na­zjum i liceum oraz dwie pod­sta­wów­ki. Dwa lata temu miesz­kań­cy wysła­li do miej­sco­we­go mini­stra edu­ka­cji proś­bę o utwo­rze­nie rów­nież i przed­szko­la. Odpo­wiedź była pozy­tyw­na – mini­ster wysłał do wio­ski przed­szko­lan­kę. Nie­ste­ty, zapo­mniał o budyn­ku. 35, a cza­sem i nawet 40 dzie­ci z Awan­dje­lo codzien­nie gnie­cie się w udo­stęp­nio­nym przez szko­łę maga­zy­nie o wymia­rach 2 metry na 5 metrów z maleń­kim oknem. Malu­chom zagra­ża upał, bo tak pry­mi­tyw­ne warun­ki nie dają im ochro­ny przed wyso­ką temperaturą.

Miej­sco­wy pro­boszcz, Polak, ks. Łukasz Kobie­lus ruszył więc z budo­wą przed­szko­la imie­niem św. Jana Paw­ła II. M.in. dzię­ki środ­kom zebra­nym przez Pol­ską Fun­da­cję dla Afry­ki może­my oglą­dać takie zdję­cia z pla­cu budowy.

Ryż

Budo­wa przed­szko­la w Awan­dje­lo (Togo).

Ryż

Budo­wa przed­szko­la w Awan­dje­lo (Togo).

Ryż

Budo­wa przed­szko­la w Awan­dje­lo (Togo).

Dzie­ci w pro­wi­zo­rycz­nym przed­szko­lu w Awan­dje­lo (Togo).