fbpx

Kolektory solarne dla ośrodka zdrowia w Essengu (Kamerun)

I sta­nie się świa­tłość!

Spraw­nie ze­bra­li­śmy i prze­ka­za­li­śmy kwo­tę 90 134,10 zł po­trzeb­ną na za­in­sta­lo­wa­nie ko­lek­to­rów so­lar­nych dla ośrod­ka zdro­wia pro­wa­dzo­ne­go przez Zgro­ma­dze­nie Sióstr od Anio­łów w Es­sen­gu we wschod­nim Ka­me­ru­nie. Sio­stry pra­cu­ją tam od 1999 ro­ku, pro­wa­dząc oprócz ośrod­ka zdro­wia tak­że szko­łę pod­sta­wo­wą i przed­szko­le. Es­seng to po­zba­wio­na elek­trycz­no­ści wio­ska od­da­lo­na od naj­bliż­sze­go mia­sta o 75 km (2h) błot­ni­stej dro­gi, w po­rze desz­czo­wej czę­sto nie­prze­jezd­nej. Te wa­run­ki spra­wia­ją, że ży­cie pa­cjen­tów czę­sto jest za­gro­żo­ne, gdyż trans­fer cho­rych do szpi­ta­la jest bar­dzo utrud­nio­ny a po­zba­wio­ny prą­du ośro­dek nie po­sia­da wa­run­ków na udzie­le­nie wy­star­cza­ją­cej po­mo­cy na miej­scu.

Ośrodek zdrowia w Essengu

Ośro­dek zdro­wia w Es­sen­gu.

Pla­ga AIDS

Ośro­dek zdro­wia zaj­mu­je się le­cze­niem am­bu­la­to­ryj­nym jak też po­sia­da ma­ły szpi­ta­lik, sa­lę po­ro­do­wą oraz la­bo­ra­to­rium. W Es­sen­gu naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne cho­ro­by to ma­la­ria, ro­ba­czy­ce, cho­ro­by skó­ry i dróg od­de­cho­wych. Pla­gą re­jo­nu jest tak­że AIDS, na któ­ry cier­pią tak­że dzie­ci. W re­jo­nie se­ro­po­zy­tyw­nych jest nie­mal 10% cię­żar­nych ko­biet, któ­rym na­le­ży udzie­lić od­po­wied­niej po­mo­cy, by cho­ro­ba nie prze­nio­sła się na dziec­ko.

Ośrodek zdrowia w Essengu

Ośro­dek zdro­wia w Es­sen­gu. No­wo na­ro­dzo­na dziew­czyn­ka. Wa­ży tyl­ko 1800 g.

Ste­ry­li­za­cja we wrząt­ku

Ośro­dek zdro­wia dzien­nie przyj­mu­je do 25 cho­rych. Prze­cięt­nie w Es­sen­gu ma miej­sce 20 po­ro­dów mie­sięcz­nie. Więk­szość ko­biet ro­dzi w no­cy. Brak elek­trycz­no­ści dra­ma­tycz­nie utrud­nia wa­run­ki po­ro­du. By­wa i tak, że nie moż­na pod­łą­czyć in­ku­ba­to­ra – na­wet gdy są ku te­mu me­dycz­ne wska­za­nia — gdyż nie wy­star­cza ener­gii. Sio­stry zaj­mu­ją się rów­nież szcze­pie­nia­mi dzie­ci – szcze­pion­ki prze­trzy­mu­ją w lo­dów­ce pra­cu­ją­cej na gaz, po któ­ry jeż­dżą do miej­sco­wo­ści Yaoun­dé, od­da­lo­nej od mi­sji o po­nad 200 km. Brak elek­trycz­no­ści utrud­nia pra­ce przy ana­li­zie pró­bek krwi oraz przy ste­ry­li­za­cji na­rzę­dzi me­dycz­nych. Sio­stry nie mo­gą uży­wać ste­ry­li­za­to­ra elek­trycz­ne­go, lecz go­tu­ją na­rzę­dzia w na­czy­niu pod pre­sją.

Ośrodek zdrowia w Essengu

Ośro­dek zdro­wia w Es­sen­gu. Sio­stra Ewa z jed­nym z ma­łych pa­cjen­tów.

Bę­dzie już te­raz le­piej

Mi­sjo­nar­ki wie­dzą, że wio­ska jesz­cze dłu­go nie zo­sta­nie ze­lek­try­fi­ko­wa­na. Je­dy­nym wyj­ściem jest wy­ko­rzy­sta­nie ener­gii sło­necz­nej. In­sta­la­cja so­la­rów roz­wią­że wszyst­kie te pro­ble­my. Dzię­ki szyb­kiej re­ak­cji dar­czyń­ców Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki sy­tu­acja pa­cjen­tów w Es­sen­gu już wkrót­ce bę­dzie bez po­rów­na­nia ła­twiej­sza.

Ośrodek zdrowia w Essengu

W ośrod­ku zdro­wia w Es­sen­gu.

Print Friendly, PDF & Email