Kolektory solarne dla ośrodka zdrowia w Essengu (Kamerun)

SOLARY DLA PRZYCHODNI

LICZBA PROJEKTU: 25 PACJENTÓW DZIENNIE

MIEJSCE: ESSENG, KAMERUN

NR PROJEKTU: 09/2014

I sta­nie się światłość!

Spraw­nie zebra­li­śmy i prze­ka­za­li­śmy kwo­tę 90 134,10 zł potrzeb­ną na zain­sta­lo­wa­nie kolek­to­rów solar­nych dla ośrod­ka zdro­wia pro­wa­dzo­ne­go przez Zgro­ma­dze­nie Sióstr od Anio­łów w Essen­gu we wschod­nim Kame­ru­nie. Sio­stry pra­cu­ją tam od 1999 roku, pro­wa­dząc oprócz ośrod­ka zdro­wia tak­że szko­łę pod­sta­wo­wą i przed­szko­le. Esseng to pozba­wio­na elek­trycz­no­ści wio­ska odda­lo­na od naj­bliż­sze­go mia­sta o 75 km (2h) błot­ni­stej dro­gi, w porze desz­czo­wej czę­sto nie­prze­jezd­nej. Te warun­ki spra­wia­ją, że życie pacjen­tów czę­sto jest zagro­żo­ne, gdyż trans­fer cho­rych do szpi­ta­la jest bar­dzo utrud­nio­ny a pozba­wio­ny prą­du ośro­dek nie posia­da warun­ków na udzie­le­nie wystar­cza­ją­cej pomo­cy na miejscu.

Kolektory solarne dla ośrodka zdrowia w Essengu (Kamerun)

Kolektory solarne dla ośrodka zdrowia w Essengu (Kamerun)

Ośrodek zdrowia w Essengu

Ośro­dek zdro­wia w Essengu.

Pla­ga AIDS

Ośro­dek zdro­wia zaj­mu­je się lecze­niem ambu­la­to­ryj­nym jak też posia­da mały szpi­ta­lik, salę poro­do­wą oraz labo­ra­to­rium. W Essen­gu naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne cho­ro­by to mala­ria, roba­czy­ce, cho­ro­by skó­ry i dróg odde­cho­wych. Pla­gą rejo­nu jest tak­że AIDS, na któ­ry cier­pią tak­że dzie­ci. W rejo­nie sero­po­zy­tyw­nych jest nie­mal 10% cię­żar­nych kobiet, któ­rym nale­ży udzie­lić odpo­wied­niej pomo­cy, by cho­ro­ba nie prze­nio­sła się na dziecko.

Ośrodek zdrowia w Essengu

Ośro­dek zdro­wia w Essen­gu. Nowo naro­dzo­na dziew­czyn­ka. Waży tyl­ko 1800 g.

Ste­ry­li­za­cja we wrzątku

Ośro­dek zdro­wia dzien­nie przyj­mu­je do 25 cho­rych. Prze­cięt­nie w Essen­gu ma miej­sce 20 poro­dów mie­sięcz­nie. Więk­szość kobiet rodzi w nocy. Brak elek­trycz­no­ści dra­ma­tycz­nie utrud­nia warun­ki poro­du. Bywa i tak, że nie moż­na pod­łą­czyć inku­ba­to­ra – nawet gdy są ku temu medycz­ne wska­za­nia — gdyż nie wystar­cza ener­gii. Sio­stry zaj­mu­ją się rów­nież szcze­pie­nia­mi dzie­ci – szcze­pion­ki prze­trzy­mu­ją w lodów­ce pra­cu­ją­cej na gaz, po któ­ry jeż­dżą do miej­sco­wo­ści Yaoun­dé, odda­lo­nej od misji o ponad 200 km. Brak elek­trycz­no­ści utrud­nia pra­ce przy ana­li­zie pró­bek krwi oraz przy ste­ry­li­za­cji narzę­dzi medycz­nych. Sio­stry nie mogą uży­wać ste­ry­li­za­to­ra elek­trycz­ne­go, lecz gotu­ją narzę­dzia w naczy­niu pod presją.

Ośrodek zdrowia w Essengu

Ośro­dek zdro­wia w Essen­gu. Sio­stra Ewa z jed­nym z małych pacjentów.

Będzie już teraz lepiej

Misjo­nar­ki wie­dzą, że wio­ska jesz­cze dłu­go nie zosta­nie zelek­try­fi­ko­wa­na. Jedy­nym wyj­ściem jest wyko­rzy­sta­nie ener­gii sło­necz­nej. Insta­la­cja sola­rów roz­wią­że wszyst­kie te pro­ble­my. Dzię­ki szyb­kiej reak­cji dar­czyń­ców Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki sytu­acja pacjen­tów w Essen­gu już wkrót­ce będzie bez porów­na­nia łatwiejsza.

Ośrodek zdrowia w Essengu

W ośrod­ku zdro­wia w Essengu.