Odbudowa szkoły dla 550 uczniów w Andilambe (Madagaskar)

ODBUDOWA SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 550 UCZNIÓW

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 08/2014

7 listo­pa­da przez Andi­lam­be, wio­skę poło­żo­ną 17 km od Mam­pi­ko­nów prze­szła trą­ba powietrz­na z bar­dzo obfi­tą ule­wą. Ran­nych zosta­ło kil­ka osób, znisz­czo­nych zosta­ło wie­le budynków.

Dewa­sta­cji ule­gły m.in. szko­ła pod­sta­wo­wa i gim­na­zjum, pro­wa­dzo­ne dla 550 dzie­ci. Sil­ny i pory­wi­sty wiatr znisz­czył m.in. dach ośmiu sal lek­cyj­nych. Pomi­mo że nie było lek­cji, każ­de­go dnia ucznio­wie przy­cho­dzi­li do szko­ły. To oni wraz ze swo­imi rodzi­ca­mi pod­ję­li się pierw­szych prac. Pie­czo­ło­wi­cie zbie­ra­li kawał­ki kon­struk­cji — nie­któ­re bla­chy zna­leź­li nawet na czub­kach oca­la­łych drzew. Jeden z małych uczniów powie­dział – „Nasza szko­ła jest zraniona”.

Zbli­ża­ła się pora desz­czo­wa i lada dzień mogły nadejść obfi­te desz­cze. Na odbu­do­wę szko­ły prze­ka­za­li­śmy 25 262,65 zło­tych. Szko­ła jest obec­nie odbudowywana.

Odbudowa szkoły dla 550 uczniów w Andilambe (Madagaskar)

Odbudowa szkoły dla 550 uczniów w Andilambe

Odbudowa szkoły dla 550 uczniów w Andilambe

Odbudowa szkoły dla 550 uczniów w Andilambe