fbpx

Odbudowa szkoły dla 550 uczniów w Andilambe (Madagaskar)

7 li­sto­pa­da przez An­di­lam­be, wio­skę po­ło­żo­ną 17 km od Mam­pi­ko­nów prze­szła trą­ba po­wietrz­na z bar­dzo ob­fi­tą ule­wą. Ran­nych zo­sta­ło kil­ka osób, znisz­czo­nych zo­sta­ło wie­le bu­dyn­ków.

De­wa­sta­cji ule­gły m.in. szko­ła pod­sta­wo­wa i gim­na­zjum, pro­wa­dzo­ne dla 550 dzie­ci. Sil­ny i po­ry­wi­sty wiatr znisz­czył m.in. dach ośmiu sal lek­cyj­nych. Po­mi­mo że nie by­ło lek­cji, każ­de­go dnia ucznio­wie przy­cho­dzi­li do szko­ły. To oni wraz ze swo­imi ro­dzi­ca­mi pod­ję­li się pierw­szych prac. Pie­czo­ło­wi­cie zbie­ra­li ka­wał­ki kon­struk­cji — nie­któ­re bla­chy zna­leź­li na­wet na czub­kach oca­la­łych drzew. Je­den z ma­łych uczniów po­wie­dział – „Na­sza szko­ła jest zra­nio­na”.

Zbli­ża­ła się po­ra desz­czo­wa i la­da dzień mo­gły na­dejść ob­fi­te desz­cze. Na od­bu­do­wę szko­ły prze­ka­za­li­śmy 25 262,65 zło­tych. Szko­ła jest obec­nie od­bu­do­wy­wa­na.

Odbudowa szkoły dla 550 uczniów w Andilambe

Od­bu­do­wa szko­ły dla 550 uczniów w An­di­lam­be.

Odbudowa szkoły dla 550 uczniów w Andilambe

Od­bu­do­wa szko­ły dla 550 uczniów w An­di­lam­be.

Odbudowa szkoły dla 550 uczniów w Andilambe

Od­bu­do­wa szko­ły dla 550 uczniów w An­di­lam­be.

Print Friendly, PDF & Email