Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

SPRZĘT DLA SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 9 800 ZŁ

MIEJSCE: NKAWKAW, GHANA

NR PROJEKTU: 19/2016

Prze­ka­za­li­śmy 9 799, 72 zł na zakup sprzę­tu medycz­ne­go dla szpi­ta­la Holy Fami­ly w Nkaw­kaw w Gha­nie. Za tę kwo­tę zaku­pio­no: apa­ra­ty USG, KTG, ssa­ki elek­trycz­ne, wóz­ki trans­por­to­we dla pacjen­tów oraz sto­ja­ki na kro­plów­ki i para­wa­ny. Sio­stra Elż­bie­ta Skó­ra ze Zgro­ma­dze­nia Misyj­ne­go Słu­żeb­nic Ducha Świę­te­go, któ­ra pra­cu­je w Gha­nie od 16 lat jako pie­lę­gniar­ka, mówi, że w szpi­ta­lu bra­ku­je pod­sta­wo­wych mate­ria­łów medycz­nych, bez któ­rych trud­no jest rato­wać życie i zdro­wie pacjentów.

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)