fbpx

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Prze­ka­za­li­śmy 9 799, 72 zł na za­kup sprzę­tu me­dycz­ne­go dla szpi­ta­la Ho­ly Fa­mi­ly w Nkaw­kaw w Gha­nie. Za tę kwo­tę za­ku­pio­no: apa­ra­ty USG, KTG, ssa­ki elek­trycz­ne, wóz­ki trans­por­to­we dla pa­cjen­tów oraz sto­ja­ki na kro­plów­ki i pa­ra­wa­ny. Sio­stra Elż­bie­ta Skó­ra ze Zgro­ma­dze­nia Mi­syj­ne­go Słu­żeb­nic Du­cha Świę­te­go, któ­ra pra­cu­je w Gha­nie od 16 lat ja­ko pie­lę­gniar­ka, mó­wi, że w szpi­ta­lu bra­ku­je pod­sta­wo­wych ma­te­ria­łów me­dycz­nych, bez któ­rych trud­no jest ra­to­wać ży­cie i zdro­wie pa­cjen­tów.

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Print Friendly, PDF & Email