Akcja odrobaczania ponad dziesięciu tysięcy osób na Madagaskarze

AKCJA ODROBACZANIA

LICZBA PROJEKTU: 10 000 PACJENTÓW

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 18/2016

Prze­ka­za­li­śmy 25 824,00 zł na akcję odro­ba­cza­nia ponad dzie­się­ciu tysię­cy osób na Madagaskarze.

Cho­ro­by paso­żyt­ni­cze nadal sta­no­wią pro­blem zdro­wot­ny na Mada­ga­ska­rze. Głów­ną przy­czy­ną zacho­ro­wal­no­ści na para­zy­to­zy są brak dostę­pu do czy­stej wody i złe warun­ki sani­tar­ne. Naj­więk­sze zagro­że­nia to tasiem­czy­ca, glist­ni­ca, owsi­ca, wło­śni­ca oraz schi­sto­so­ma­to­za. Poza spe­cy­ficz­ny­mi obja­wa­mi cho­ro­by paso­żyt­ni­cze pro­wa­dzą do obni­że­nia jako­ści życia, nie­do­ży­wie­nia a w naj­trud­niej­szych przy­pad­kach do zgo­nu. Do zaka­że­nia docho­dzi naj­czę­ściej przez spo­ży­cie jaj bądź cyst paso­ży­tów – wraz z brud­nym pokar­mem zanie­czysz­czo­nym odcho­da­mi zwie­rząt bądź poprzez picie brud­nej wody, a nawet poprzez mycie w niej pro­duk­tów spo­żyw­czych. Waż­nym pro­gra­mem zdro­wot­nym jest więc sys­te­ma­tycz­ne odro­ba­cza­nie w regio­nach naj­bar­dziej zagro­żo­nych. WHO zale­ca, by lecze­nie pre­wen­cyj­ne było prze­pro­wa­dza­ne raz lub dwa razy w roku. Jest to waż­ne zwłasz­cza w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się, gdzie sła­ba dia­gno­sty­ka i nie­do­sta­tecz­ny dostęp do opie­ki zdro­wot­nej może dopro­wa­dzić do dłu­go­fa­lo­wych skut­ków zaka­że­nia paso­ży­ta­mi, w tym pogłę­bia­nia się nie­do­ży­wie­nia i wystą­pie­nia cho­rób współ­to­wa­rzy­szą­cych (hipo­wi­ta­mi­no­zy, nowo­two­rów, epi­lep­sji). Leki odro­ba­cza­ją­ce są sku­tecz­ne, mają sze­ro­kie spek­trum dzia­ła­nia i są sto­sun­ko­wo tanie. Sfi­nan­so­wa­ne przez naszą Fun­da­cję odro­ba­cza­nie zosta­ło prze­pro­wa­dzo­ne wśród dzie­ci i mło­dzie­ży w miej­sco­wo­ściach: Andi­lam­be, Andon­go­na, Ampa­si­ma­te­ra, Ambo­di­man­ga, Tsa­ra­ri­vo­tra, Tsi­mi­ja­ly, Mam­pi­ko­ny i kil­ku oko­licz­nych wio­skach. Akcję prze­pro­wa­dzi­ło 30 leka­rzy i stu­den­tów medy­cy­ny z uni­wer­sy­te­tu medycz­ne­go w Maha­jan­ga. Odro­ba­czo­no ponad dzie­sięć tysię­cy osób. Leka­rze prze­pro­wa­dza­li rów­nież kon­sul­ta­cje i pora­dy medycz­ne we współ­pra­cy z misyj­nym labo­ra­to­rium w Mam­pi­ko­ny, pro­wa­dzo­nym przez misjo­na­rzy ze Zgro­ma­dze­nia Ducha Świę­te­go, w któ­rym w cza­sie akcji odro­ba­cza­nia wyko­na­no nie­od­płat­nie 200 badań. Alben­da­zol, lek na odro­ba­cza­nie kosz­to­wał ponad 23 000 zł, trans­port per­so­ne­lu ponad jeden tysiąc złotych.

Akcja odrobaczania ponad dziesięciu tysięcy osób na Madagaskarze

Akcja odrobaczania ponad dziesięciu tysięcy osób na Madagaskarze

Akcja odrobaczania ponad dziesięciu tysięcy osób na Madagaskarze

Akcja odrobaczania ponad dziesięciu tysięcy osób na Madagaskarze

Akcja odrobaczania ponad dziesięciu tysięcy osób na Madagaskarze