fbpx

Akcja odrobaczania ponad dziesięciu tysięcy osób na Madagaskarze

Prze­ka­za­li­śmy 25 824,00 zł na ak­cję od­ro­ba­cza­nia po­nad dzie­się­ciu ty­się­cy osób na Ma­da­ga­ska­rze.

Cho­ro­by pa­so­żyt­ni­cze na­dal sta­no­wią pro­blem zdro­wot­ny na Ma­da­ga­ska­rze. Głów­ną przy­czy­ną za­cho­ro­wal­no­ści na pa­ra­zy­to­zy są brak do­stę­pu do czy­stej wo­dy i złe wa­run­ki sa­ni­tar­ne. Naj­więk­sze za­gro­że­nia to ta­siem­czy­ca, glist­ni­ca, owsi­ca, wło­śni­ca oraz schi­sto­so­ma­to­za. Po­za spe­cy­ficz­ny­mi ob­ja­wa­mi cho­ro­by pa­so­żyt­ni­cze pro­wa­dzą do ob­ni­że­nia ja­ko­ści ży­cia, nie­do­ży­wie­nia a w naj­trud­niej­szych przy­pad­kach do zgo­nu. Do za­ka­że­nia do­cho­dzi naj­czę­ściej przez spo­ży­cie jaj bądź cyst pa­so­ży­tów – wraz z brud­nym po­kar­mem za­nie­czysz­czo­nym od­cho­da­mi zwie­rząt bądź po­przez pi­cie brud­nej wo­dy, a na­wet po­przez my­cie w niej pro­duk­tów spo­żyw­czych. Waż­nym pro­gra­mem zdro­wot­nym jest więc sys­te­ma­tycz­ne od­ro­ba­cza­nie w re­gio­nach naj­bar­dziej za­gro­żo­nych. WHO za­le­ca, by le­cze­nie pre­wen­cyj­ne by­ło prze­pro­wa­dza­ne raz lub dwa ra­zy w ro­ku. Jest to waż­ne zwłasz­cza w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się, gdzie sła­ba dia­gno­sty­ka i nie­do­sta­tecz­ny do­stęp do opie­ki zdro­wot­nej mo­że do­pro­wa­dzić do dłu­go­fa­lo­wych skut­ków za­ka­że­nia pa­so­ży­ta­mi, w tym po­głę­bia­nia się nie­do­ży­wie­nia i wy­stą­pie­nia cho­rób współ­to­wa­rzy­szą­cych (hi­po­wi­ta­mi­no­zy, no­wo­two­rów, epi­lep­sji). Le­ki od­ro­ba­cza­ją­ce są sku­tecz­ne, ma­ją sze­ro­kie spek­trum dzia­ła­nia i są sto­sun­ko­wo ta­nie. Sfi­nan­so­wa­ne przez na­szą Fun­da­cję od­ro­ba­cza­nie zo­sta­ło prze­pro­wa­dzo­ne wśród dzie­ci i mło­dzie­ży w miej­sco­wo­ściach: An­di­lam­be, An­don­go­na, Am­pa­si­ma­te­ra, Am­bo­di­man­ga, Tsa­ra­ri­vo­tra, Tsi­mi­ja­ly, Mam­pi­ko­ny i kil­ku oko­licz­nych wio­skach. Ak­cję prze­pro­wa­dzi­ło 30 le­ka­rzy i stu­den­tów me­dy­cy­ny z uni­wer­sy­te­tu me­dycz­ne­go w Ma­ha­jan­ga. Od­ro­ba­czo­no po­nad dzie­sięć ty­się­cy osób. Le­ka­rze prze­pro­wa­dza­li rów­nież kon­sul­ta­cje i po­ra­dy me­dycz­ne we współ­pra­cy z mi­syj­nym la­bo­ra­to­rium w Mam­pi­ko­ny, pro­wa­dzo­nym przez mi­sjo­na­rzy ze Zgro­ma­dze­nia Du­cha Świę­te­go, w któ­rym w cza­sie ak­cji od­ro­ba­cza­nia wy­ko­na­no nie­od­płat­nie 200 ba­dań. Al­ben­da­zol, lek na od­ro­ba­cza­nie kosz­to­wał po­nad 23 000 zł, trans­port per­so­ne­lu po­nad je­den ty­siąc zło­tych.

Akcja odrobaczania ponad dziesięciu tysięcy osób na Madagaskarze

Akcja odrobaczania ponad dziesięciu tysięcy osób na Madagaskarze

Akcja odrobaczania ponad dziesięciu tysięcy osób na Madagaskarze

Akcja odrobaczania ponad dziesięciu tysięcy osób na Madagaskarze

Akcja odrobaczania ponad dziesięciu tysięcy osób na Madagaskarze

Print Friendly, PDF & Email