fbpx

Toalety dla szkoły w Subukii (Kenia)

Prze­ka­za­li­śmy do Ke­nii 13 950,00 zł na bu­do­wę mu­ro­wa­nych to­a­let przy szko­le pod­sta­wo­wej w Sub­u­kii.

Zgro­ma­dze­nie Sióstr Mi­sjo­na­rek Świę­tej Ro­dzi­ny w kwiet­niu 2013 ro­ku za­ło­ży­ło no­wą pla­ców­kę mi­syj­ną w Ke­nii w Sub­u­kii — 200 km od sto­li­cy kra­ju, Na­iro­bi. Mie­ści się ona w tzw. ro­wie tek­to­nicz­nym Afry­ki, dla­te­go jest tam spe­cy­ficz­ny mi­kro­kli­mat gór­ski. Pla­ców­ka znaj­du­je się nie­da­le­ko Na­ro­do­we­go Sank­tu­arium Ke­nii.

Od po­cząt­ku sio­stry za­czę­ły gro­ma­dzić wo­kół mi­sji dzie­ci i mło­dzież. Po pra­wie rocz­nym po­zna­wa­niu śro­do­wi­ska i po­trzeb lu­dzi zo­sta­ła pod­ję­ta de­cy­zja o otwo­rze­niu szko­ły. Pierw­sza gru­pa przed­szkol­na uczy­ła się w sta­rym, za­adop­to­wa­nym do po­trzeb przed­szko­la bu­dyn­ku.

Po­wo­li dzię­ki po­mo­cy ofia­ro­daw­ców, in­dy­wi­du­al­nych oraz zbio­ro­wych, za­czę­ła się bu­do­wa przed­szko­la oraz szko­ły. Zo­sta­ła ukoń­czo­na bu­do­wa dwóch klas przed­szkol­nych oraz dwóch klas szkol­nych. W su­ro­wym sta­nie uda­ło się po­sta­wić ko­lej­ne dwie kla­sy. Od stycz­nia 2016 ro­ku dzie­ci roz­po­czę­ły na­ukę w kla­sie pierw­szej.

Dzie­ci oprócz na­uki i opie­ki na wy­so­kim po­zio­mie otrzy­mu­ją rów­nież dwa po­sił­ki w szko­le, co dla nie­któ­rych jest ogrom­na po­mo­cą ze wzglę­du na pro­ble­my fi­nan­so­we w ro­dzi­nie. Ro­dzi­ny utrzy­mu­ją się głów­nie z se­zo­no­wych upraw a zbio­ry za­le­żą od po­ry desz­czo­wej. Szko­ła nie po­sia­da jesz­cze kuch­ni oraz ja­dal­ni, po­sił­ki go­tu­je się w ma­łym drew­nia­nym po­miesz­cze­niu na ka­mie­niach a ja­ko ja­dal­nia słu­ży bu­dy­nek kla­sy 2.

Szko­ła po­wo­li się roz­wi­ja, sio­stry sta­ra­ją się szu­kać po­mo­cy fi­nan­so­wej w bie­żą­cych po­trze­bach jak żyw­ność, za­kup ma­te­ria­łów edu­ka­cyj­nych oraz ksią­żek. Z więk­szych in­we­sty­cji — po­wsta­ła pil­na po­trze­ba wy­bu­do­wa­nia ogro­dze­nia bu­dyn­ku szkol­ne­go. Ogro­dze­nie szko­ły ma za­pew­nić bez­pie­czeń­stwo dzie­ciom, gdyż szko­ła znaj­du­je się nie­da­le­ko dro­gi oraz nie­wiel­kie­go je­zio­ra. Dru­gą pil­ną po­trze­bą by­ło wy­bu­do­wa­nie przy szko­le czte­rech to­a­let dla chłop­ców oraz czte­rech dla dziew­cząt. To­a­le­ty bę­dą znaj­do­wać się w od­po­wied­nio za­bez­pie­czo­nym, mu­ro­wa­nym bu­dyn­ku.

Toalety dla szkoły w Subukii (Kenia)

Toalety dla szkoły w Subukii (Kenia)

Toalety dla szkoły w Subukii (Kenia)

Toalety dla szkoły w Subukii (Kenia)

Toalety dla szkoły w Subukii (Kenia)

Print Friendly, PDF & Email