Toalety dla szkoły w Subukii (Kenia)

TOALETY DLA SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 9 TOALET

MIEJSCE: SUBUKI, KENIA

NR PROJEKTU: 21/2016

Prze­ka­za­li­śmy do Kenii 13 950,00 zł na budo­wę muro­wa­nych toa­let przy szko­le pod­sta­wo­wej w Subukii.

Zgro­ma­dze­nie Sióstr Misjo­na­rek Świę­tej Rodzi­ny w kwiet­niu 2013 roku zało­ży­ło nową pla­ców­kę misyj­ną w Kenii w Sub­u­kii — 200 km od sto­li­cy kra­ju, Nairo­bi. Mie­ści się ona w tzw. rowie tek­to­nicz­nym Afry­ki, dla­te­go jest tam spe­cy­ficz­ny mikro­kli­mat gór­ski. Pla­ców­ka znaj­du­je się nie­da­le­ko Naro­do­we­go Sank­tu­arium Kenii.

Od począt­ku sio­stry zaczę­ły gro­ma­dzić wokół misji dzie­ci i mło­dzież. Po pra­wie rocz­nym pozna­wa­niu śro­do­wi­ska i potrzeb ludzi zosta­ła pod­ję­ta decy­zja o otwo­rze­niu szko­ły. Pierw­sza gru­pa przed­szkol­na uczy­ła się w sta­rym, zaadop­to­wa­nym do potrzeb przed­szko­la budynku.

Powo­li dzię­ki pomo­cy ofia­ro­daw­ców, indy­wi­du­al­nych oraz zbio­ro­wych, zaczę­ła się budo­wa przed­szko­la oraz szko­ły. Zosta­ła ukoń­czo­na budo­wa dwóch klas przed­szkol­nych oraz dwóch klas szkol­nych. W suro­wym sta­nie uda­ło się posta­wić kolej­ne dwie kla­sy. Od stycz­nia 2016 roku dzie­ci roz­po­czę­ły naukę w kla­sie pierwszej.

Dzie­ci oprócz nauki i opie­ki na wyso­kim pozio­mie otrzy­mu­ją rów­nież dwa posił­ki w szko­le, co dla nie­któ­rych jest ogrom­na pomo­cą ze wzglę­du na pro­ble­my finan­so­we w rodzi­nie. Rodzi­ny utrzy­mu­ją się głów­nie z sezo­no­wych upraw a zbio­ry zale­żą od pory desz­czo­wej. Szko­ła nie posia­da jesz­cze kuch­ni oraz jadal­ni, posił­ki gotu­je się w małym drew­nia­nym pomiesz­cze­niu na kamie­niach a jako jadal­nia słu­ży budy­nek kla­sy 2.

Szko­ła powo­li się roz­wi­ja, sio­stry sta­ra­ją się szu­kać pomo­cy finan­so­wej w bie­żą­cych potrze­bach jak żyw­ność, zakup mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych oraz ksią­żek. Z więk­szych inwe­sty­cji — powsta­ła pil­na potrze­ba wybu­do­wa­nia ogro­dze­nia budyn­ku szkol­ne­go. Ogro­dze­nie szko­ły ma zapew­nić bez­pie­czeń­stwo dzie­ciom, gdyż szko­ła znaj­du­je się nie­da­le­ko dro­gi oraz nie­wiel­kie­go jezio­ra. Dru­gą pil­ną potrze­bą było wybu­do­wa­nie przy szko­le czte­rech toa­let dla chłop­ców oraz czte­rech dla dziew­cząt. Toa­le­ty będą znaj­do­wać się w odpo­wied­nio zabez­pie­czo­nym, muro­wa­nym budynku.

Toalety dla szkoły w Subukii (Kenia)

Toalety dla szkoły w Subukii (Kenia)

Toalety dla szkoły w Subukii (Kenia)

Toalety dla szkoły w Subukii (Kenia)

Toalety dla szkoły w Subukii (Kenia)