Maszyny brajlowskie dla niewidomych dzieci z Kibeho (Rwanda)

MASZYNY BRAJLOWSKIE

LICZBA PROJEKTU: 40 MASZYN

MIEJSCE: KIBEHO, RWANDA

NR PROJEKTU: 11/2014

Sio­stry Fran­cisz­kan­ki Słu­żeb­ni­ce Krzy­ża zało­ży­ły pierw­szą w tra­gicz­nie doświad­czo­nej Rwan­dzie szko­łę dla nie­wi­do­mych dzie­ci. Maszy­na braj­low­ska to pod­sta­wo­wa pomoc dla każ­de­go nie­wi­do­me­go ucznia. Zastę­pu­je dłu­go­pis, bo pozwa­la na robie­nie nota­tek i ucze­nia się z nich. Jed­na taka maszy­na, wypo­ży­cza­na uczniom na czas nauki, to ponad 2000 zł, kupi­li­śmy ich 40 sztuk.

Dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu: 102 000 zł

Maszyny brajlowskie dla niewidomych dzieci z Kibeho (Rwanda)

Sierociniec w Kisumu

Szko­ła dla nie­wi­do­mych w Kibe­ho (Rwan­da). Nauka czy­ta­nia alfa­be­tem brajlowskim.

Szko­ła dla nie­wi­do­mych dzie­ci w Kibe­ho pro­wa­dzo­na jest przez Sio­stry Fran­cisz­kan­ki Słu­żeb­ni­ce Krzy­ża od 2008 r. W 2014 r. roku Sio­stry otwo­rzy­ły dodat­ko­wo szko­łę śred­nią i orga­ni­zu­ją dwie pra­cow­nie zawo­do­we (dzie­wiar­ską i cera­micz­ną), z zamia­rem dal­sze­go kształ­ce­nia tych uczniów, któ­rzy nie będą mie­li moż­li­wo­ści nauki w szko­le wyż­szej. Szko­ła zatrud­nia obec­nie dwóch nauczy­cie­li nie­wi­do­mych, któ­rzy ukoń­czy­li stu­dia uniwersyteckie.

Sierociniec w Kisumu

Szko­ła dla nie­wi­do­mych w Kibe­ho (Rwan­da).

W Rwan­dzie sytu­acja osób nie­peł­no­spraw­nych, a szcze­gól­nie nie­wi­do­mych jest bar­dzo trud­na. Pro­blem ten doty­ka bar­dzo wie­lu osób. W całym kra­ju ist­nie­ją tyl­ko dwa ośrod­ki (w tym pro­wa­dzo­ny przez Sio­stry Fran­cisz­kan­ki Słu­żeb­ni­ce Krzy­ża w Kibe­ho), gdzie uczą się nie­wi­do­mi. To daje moż­li­wość edu­ka­cji dla zale­d­wie 1,5% ogó­łu nie­wi­do­mych dzieci.

Maszy­na braj­low­ska to pod­sta­wo­wa pomoc dla każ­de­go nie­wi­do­me­go ucznia. Umoż­li­wia wyko­ny­wa­nia nota­tek i ucze­nia się z nich. Jest bar­dzo kosz­tow­nym (ponad 2000 zł) odpo­wied­ni­kiem zwy­kłe­go dłu­go­pi­su. Zaku­pio­ne przez szko­łę maszy­ny braj­low­skie pozo­sta­ną wła­sno­ścią ośrod­ka i będą wypo­ży­cza­ne uczniom tyl­ko na czas nauki.

Sierociniec w Kisumu

Szko­ła dla nie­wi­do­mych w Kibe­ho (Rwan­da).