fbpx

Maszyny brajlowskie dla niewidomych dzieci z Kibeho (Rwanda)

Sio­stry Fran­cisz­kan­ki Słu­żeb­ni­ce Krzy­ża za­ło­ży­ły pierw­szą w tra­gicz­nie do­świad­czo­nej Rwan­dzie szko­łę dla nie­wi­do­mych dzie­ci. Ma­szy­na braj­low­ska to pod­sta­wo­wa po­moc dla każ­de­go nie­wi­do­me­go ucznia. Za­stę­pu­je dłu­go­pis, bo po­zwa­la na ro­bie­nie no­ta­tek i ucze­nia się z nich. Jed­na ta­ka ma­szy­na, wy­po­ży­cza­na uczniom na czas na­uki, to po­nad 2000 zł, ku­pi­li­śmy ich 40 sztuk.

Do­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu: 102 000 zł

Sierociniec w Kisumu

Szko­ła dla nie­wi­do­mych w Ki­be­ho (Rwan­da). Na­uka czy­ta­nia al­fa­be­tem braj­low­skim.

Szko­ła dla nie­wi­do­mych dzie­ci w Ki­be­ho pro­wa­dzo­na jest przez Sio­stry Fran­cisz­kan­ki Słu­żeb­ni­ce Krzy­ża od 2008 r. W 2014 r. ro­ku Sio­stry otwo­rzy­ły do­dat­ko­wo szko­łę śred­nią i or­ga­ni­zu­ją dwie pra­cow­nie za­wo­do­we (dzie­wiar­ską i ce­ra­micz­ną), z za­mia­rem dal­sze­go kształ­ce­nia tych uczniów, któ­rzy nie bę­dą mie­li moż­li­wo­ści na­uki w szko­le wyż­szej. Szko­ła za­trud­nia obec­nie dwóch na­uczy­cie­li nie­wi­do­mych, któ­rzy ukoń­czy­li stu­dia uni­wer­sy­tec­kie.

Sierociniec w Kisumu

Szko­ła dla nie­wi­do­mych w Ki­be­ho (Rwan­da).

W Rwan­dzie sy­tu­acja osób nie­peł­no­spraw­nych, a szcze­gól­nie nie­wi­do­mych jest bar­dzo trud­na. Pro­blem ten do­ty­ka bar­dzo wie­lu osób. W ca­łym kra­ju ist­nie­ją tyl­ko dwa ośrod­ki (w tym pro­wa­dzo­ny przez Sio­stry Fran­cisz­kan­ki Słu­żeb­ni­ce Krzy­ża w Ki­be­ho), gdzie uczą się nie­wi­do­mi. To da­je moż­li­wość edu­ka­cji dla za­le­d­wie 1,5% ogó­łu nie­wi­do­mych dzie­ci.

Ma­szy­na braj­low­ska to pod­sta­wo­wa po­moc dla każ­de­go nie­wi­do­me­go ucznia. Umoż­li­wia wy­ko­ny­wa­nia no­ta­tek i ucze­nia się z nich. Jest bar­dzo kosz­tow­nym (po­nad 2000 zł) od­po­wied­ni­kiem zwy­kłe­go dłu­go­pi­su. Za­ku­pio­ne przez szko­łę ma­szy­ny braj­low­skie po­zo­sta­ną wła­sno­ścią ośrod­ka i bę­dą wy­po­ży­cza­ne uczniom tyl­ko na czas na­uki.

Sierociniec w Kisumu

Szko­ła dla nie­wi­do­mych w Ki­be­ho (Rwan­da).

Print Friendly, PDF & Email