Woda i elektryczność dla sierocińca w Kisumu (Kenia)

POMOC DLA SIEROCIŃCA

LICZBA PROJEKTU: 30 DZIECI

MIEJSCE: KISUMU, KENIA

NR PROJEKTU: 12/2014

Prze­ka­za­li­śmy 5 000 zł na wspar­cie sie­ro­ciń­ca w Kenii. „Hope Resto­ra­tion Cen­tre” jest orga­ni­za­cją poza­rzą­do­wą zaj­mu­ją­cą się pomo­cą osie­ro­co­nym dzie­ciom zara­żo­nym wiru­sem HIV/AIDS w regio­nie Kisu­mu w Kenii.

Sierociniec w Kisumu

Sie­ro­ci­niec w Kisumu.

Opis (archi­wum) zre­ali­zo­wa­ne­go projektu

W ośrod­ku pro­wa­dzo­nym przez mał­żeń­stwo – pań­stwo Ojun­go, znaj­du­je się obec­nie 30 dzie­ci, któ­re w atmos­fe­rze wspar­cia, uwa­gi i miło­ści odbu­do­wu­ją poczu­cie bez­pie­czeń­stwa, wła­snej war­to­ści, co w przy­szło­ści da im szan­se na szczę­śli­we życie. Głów­nym zamie­rze­niem wspar­te­go przez naszą Fun­da­cję pro­jek­tu jest dostar­cze­nie ener­gii elek­trycz­nej do zabu­do­wań sie­ro­ciń­ca oraz wody do nawad­nia­nia pola upraw­ne­go. W ramach pro­jek­tu zosta­nie zamon­to­wa­na pom­pa w pobli­skim zbior­ni­ku wod­nym (wraz z sys­te­mem dopro­wa­dza­ją­cym wodę do pola upraw­ne­go) oraz zosta­nie dopro­wa­dzo­ny prąd oraz zain­sta­lo­wa­ne oświe­tle­nie w budyn­kach sie­ro­ciń­ca. Pla­no­wa­ne jest wyko­rzy­sta­nie natu­ral­nych źró­deł ener­gii w regio­nie rów­ni­ko­wym (ener­gii słonecznej).

Sierociniec w Kisumu

Sie­ro­ci­niec w Kisu­mu. Wie­czor­na nauka przy lam­pie naftowej.

Te inwe­sty­cje wydłu­żą o 6 mie­się­cy okres upra­wy warzyw, któ­rych sprze­daż jest głów­nym źró­dłem samo­fi­nan­so­wa­nia „Kisu­mu Hope Resto­ra­tion Pro­gram­me”. Umoż­li­wią tak­że dodat­ko­we zarob­ko­wa­nie — wpro­wa­dze­nie usłu­gi odpłat­ne­go łado­wa­nia tele­fo­nów komór­ko­wych miesz­kań­com oko­licz­nych wio­sek. Wpły­nie to bez­po­śred­nio na zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa finan­so­we­go oraz unie­za­leż­nie­nie sie­ro­ciń­ca od nie­re­gu­lar­nych, zewnętrz­nych darowizn.

Pro­jekt umoż­li­wi też kształ­ce­nie dzie­ci z obsłu­gi kom­pu­te­ra i innych urzą­dzeń elek­trycz­nych oraz wyeli­mi­nu­je potrze­bę nauki przy świe­tle lamp naftowych.

Sierociniec w Kisumu

Sie­ro­ci­niec w Kisu­mu. Czer­pa­nie wody do picia.