fbpx

Woda i elektryczność dla sierocińca w Kisumu (Kenia)

Prze­ka­za­li­śmy 5 000 zł na wspar­cie sie­ro­ciń­ca w Ke­nii. „Ho­pe Re­sto­ra­tion Cen­tre” jest or­ga­ni­za­cją po­za­rzą­do­wą zaj­mu­ją­cą się po­mo­cą osie­ro­co­nym dzie­ciom za­ra­żo­nym wi­ru­sem HIV/AIDS w re­gio­nie Ki­su­mu w Ke­nii.

Sierociniec w Kisumu

Sie­ro­ci­niec w Ki­su­mu.

Opis (ar­chi­wum) zre­ali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu

W ośrod­ku pro­wa­dzo­nym przez mał­żeń­stwo – pań­stwo Ojun­go, znaj­du­je się obec­nie 30 dzie­ci, któ­re w at­mos­fe­rze wspar­cia, uwa­gi i mi­ło­ści od­bu­do­wu­ją po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa, wła­snej war­to­ści, co w przy­szło­ści da im szan­se na szczę­śli­we ży­cie. Głów­nym za­mie­rze­niem wspar­te­go przez na­szą Fun­da­cję pro­jek­tu jest do­star­cze­nie ener­gii elek­trycz­nej do za­bu­do­wań sie­ro­ciń­ca oraz wo­dy do na­wad­nia­nia po­la upraw­ne­go. W ra­mach pro­jek­tu zo­sta­nie za­mon­to­wa­na pom­pa w po­bli­skim zbior­ni­ku wod­nym (wraz z sys­te­mem do­pro­wa­dza­ją­cym wo­dę do po­la upraw­ne­go) oraz zo­sta­nie do­pro­wa­dzo­ny prąd oraz za­in­sta­lo­wa­ne oświe­tle­nie w bu­dyn­kach sie­ro­ciń­ca. Pla­no­wa­ne jest wy­ko­rzy­sta­nie na­tu­ral­nych źró­deł ener­gii w re­gio­nie rów­ni­ko­wym (ener­gii sło­necz­nej).

Sierociniec w Kisumu

Sie­ro­ci­niec w Ki­su­mu. Wie­czor­na na­uka przy lam­pie naf­to­wej.

Te in­we­sty­cje wy­dłu­żą o 6 mie­się­cy okres upra­wy wa­rzyw, któ­rych sprze­daż jest głów­nym źró­dłem sa­mo­fi­nan­so­wa­nia „Ki­su­mu Ho­pe Re­sto­ra­tion Pro­gram­me”. Umoż­li­wią tak­że do­dat­ko­we za­rob­ko­wa­nie — wpro­wa­dze­nie usłu­gi od­płat­ne­go ła­do­wa­nia te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych miesz­kań­com oko­licz­nych wio­sek. Wpły­nie to bez­po­śred­nio na zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa fi­nan­so­we­go oraz unie­za­leż­nie­nie sie­ro­ciń­ca od nie­re­gu­lar­nych, ze­wnętrz­nych da­ro­wizn.

Pro­jekt umoż­li­wi też kształ­ce­nie dzie­ci z ob­słu­gi kom­pu­te­ra i in­nych urzą­dzeń elek­trycz­nych oraz wy­eli­mi­nu­je po­trze­bę na­uki przy świe­tle lamp naf­to­wych.

Sierociniec w Kisumu

Sie­ro­ci­niec w Ki­su­mu. Czer­pa­nie wo­dy do pi­cia.

Print Friendly, PDF & Email