fbpx

Projekt rolniczy w Nganke (Kamerun)

Sto­wa­rzy­sze­nia Stu­den­tów na rzecz Roz­wo­ju Wscho­du Ka­me­ru­nu to lo­kal­na or­ga­ni­za­cja, wspo­ma­ga­ją­ca kształ­ce­nie mło­dych lu­dzi. Pro­wa­dzą ją głów­nie stu­den­ci z Ka­me­ru­nu, któ­rzy od pod­szew­ki zna­ją pro­ble­my, któ­re miej­sco­wa mło­dzież mu­si prze­zwy­cię­żyć, by pójść na stu­dia. W tym kra­ju pod­ję­cie na­uki na stu­diach wyż­szych wią­że się z ko­niecz­no­ścią wy­jaz­du z do­mu, opła­ce­niem miesz­ka­nia, zdo­by­cia środ­ków na cze­sne, wy­ży­wie­nie czy po­mo­ce na­uko­we. W związ­ku z ubó­stwem spo­łe­czeń­stwa ol­brzy­mia więk­szość mło­dzie­ży ni­gdy nie idzie na stu­dia. Znie­chę­ce­nie mło­dych jest ol­brzy­mie. Jed­nak część z nich za­wią­za­ła Sto­wa­rzy­sze­nie i ma no­wą na­dzie­ję! Zrze­sze­ni w nim stu­den­ci or­ga­ni­zu­ją cie­ka­we ini­cja­ty­wy fi­nan­su­ją­ce stu­dia dla ubo­giej mło­dzie­ży (m.in. Fe­sti­wal Daw­nej Kul­tu­ry wscho­du Ka­me­ru­nu, Fe­sti-fo­ot, czy­li roz­gryw­ki pił­ki noż­nej w Ber­to­ua, pro­wa­dze­nie ma­łej re­stau­ra­cji na te­re­nie uni­wer­sy­te­tu w Yaoun­de). Te­raz za­kła­da­ją go­spo­dar­stwo rol­ne z któ­re­go ca­ły do­chód bę­dzie prze­zna­czo­ny na opła­ce­nie cze­sne­go, stan­cji i wy­ży­wie­nia dla stu­den­tów.

Sto­wa­rzy­sze­nie za­ku­pi­ło 4 hek­ta­ry zie­mi w wio­sce Ngan­ke w po­bli­żu mia­sta Ber­to­ua. Chcą na tej dział­ce upra­wiać głów­nie ro­śli­ny ole­iste i przy­pra­wy, a na­stęp­nie plo­ny swo­jej pra­cy sprze­da­wać. Pro­jekt też za­kła­da, że stu­den­ci bę­dą pra­cow­ni­ka­mi i w chwi­lach wol­nych od na­uki bę­dą za­ra­biać w spo­sób god­ny na swo­ją przy­szłość i na roz­wój wscho­du Ka­me­ru­nu. W tym ro­ku na po­cząt­ku po­ry mo­krej roz­po­czę­to już pra­ce.

Projekt rolniczy w Nganke (Kamerun)

Pro­jekt rol­ni­czy w Ngan­ke (Ka­me­run)

War­tość ca­łe­go pro­jek­tu to 47 643 zł. Sto­wa­rzy­sze­nie po­zy­ska­ło po­nad 30 000 zł od in­nych spon­so­rów, na­sza fun­da­cja wspar­ła go bra­ku­ją­cą kwo­tą 3 500 Eu­ro, czy­li 14 946,40 zł i w ten spo­sób za­koń­czy­ła fi­nan­so­wa­nie tej ini­cja­ty­wy. Go­spo­dar­stwo po­wsta­nie tak­że dzię­ki Wam! Dzię­ku­je­my!

Do­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu: 3 500 Eu­ro, czy­li 14 946,40 zł.

Projekt rolniczy w Nganke (Kamerun)

Pro­jekt rol­ni­czy w Ngan­ke (Ka­me­run)

Projekt rolniczy w Nganke (Kamerun)

Pro­jekt rol­ni­czy w Ngan­ke (Ka­me­run)

Projekt rolniczy w Nganke (Kamerun)

Pro­jekt rol­ni­czy w Ngan­ke (Ka­me­run)

Projekt rolniczy w Nganke (Kamerun)

Pro­jekt rol­ni­czy w Ngan­ke (Ka­me­run)

Print Friendly, PDF & Email