Projekt rolniczy w Nganke (Kamerun)

GOSPODARSTWO ROLNE

LICZBA PROJEKTU: 4 HA UPRAW

MIEJSCE: NGANKE, KAMERUN

NR PROJEKTU: 01/2015

Sto­wa­rzy­sze­nia Stu­den­tów na rzecz Roz­wo­ju Wscho­du Kame­ru­nu to lokal­na orga­ni­za­cja, wspo­ma­ga­ją­ca kształ­ce­nie mło­dych ludzi. Pro­wa­dzą ją głów­nie stu­den­ci z Kame­ru­nu, któ­rzy od pod­szew­ki zna­ją pro­ble­my, któ­re miej­sco­wa mło­dzież musi prze­zwy­cię­żyć, by pójść na stu­dia. W tym kra­ju pod­ję­cie nauki na stu­diach wyż­szych wią­że się z koniecz­no­ścią wyjaz­du z domu, opła­ce­niem miesz­ka­nia, zdo­by­cia środ­ków na cze­sne, wyży­wie­nie czy pomo­ce nauko­we. W związ­ku z ubó­stwem spo­łe­czeń­stwa olbrzy­mia więk­szość mło­dzie­ży nigdy nie idzie na stu­dia. Znie­chę­ce­nie mło­dych jest olbrzy­mie. Jed­nak część z nich zawią­za­ła Sto­wa­rzy­sze­nie i ma nową nadzie­ję! Zrze­sze­ni w nim stu­den­ci orga­ni­zu­ją cie­ka­we ini­cja­ty­wy finan­su­ją­ce stu­dia dla ubo­giej mło­dzie­ży (m.in. Festi­wal Daw­nej Kul­tu­ry wscho­du Kame­ru­nu, Festi-foot, czy­li roz­gryw­ki pił­ki noż­nej w Ber­to­ua, pro­wa­dze­nie małej restau­ra­cji na tere­nie uni­wer­sy­te­tu w Yaoun­de). Teraz zakła­da­ją gospo­dar­stwo rol­ne z któ­re­go cały dochód będzie prze­zna­czo­ny na opła­ce­nie cze­sne­go, stan­cji i wyży­wie­nia dla studentów.

Sto­wa­rzy­sze­nie zaku­pi­ło 4 hek­ta­ry zie­mi w wio­sce Ngan­ke w pobli­żu mia­sta Ber­to­ua. Chcą na tej dział­ce upra­wiać głów­nie rośli­ny ole­iste i przy­pra­wy, a następ­nie plo­ny swo­jej pra­cy sprze­da­wać. Pro­jekt też zakła­da, że stu­den­ci będą pra­cow­ni­ka­mi i w chwi­lach wol­nych od nauki będą zara­biać w spo­sób god­ny na swo­ją przy­szłość i na roz­wój wscho­du Kame­ru­nu. W tym roku na począt­ku pory mokrej roz­po­czę­to już prace.

Projekt rolniczy w Nganke (Kamerun)

Pro­jekt rol­ni­czy w Ngan­ke (Kame­run)

War­tość całe­go pro­jek­tu to 47 643 zł. Sto­wa­rzy­sze­nie pozy­ska­ło ponad 30 000 zł od innych spon­so­rów, nasza fun­da­cja wspar­ła go bra­ku­ją­cą kwo­tą 3 500 Euro, czy­li 14 946,40 zł i w ten spo­sób zakoń­czy­ła finan­so­wa­nie tej ini­cja­ty­wy. Gospo­dar­stwo powsta­nie tak­że dzię­ki Wam! Dziękujemy!

Dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu: 3 500 Euro, czy­li 14 946,40 zł.

Projekt rolniczy w Nganke (Kamerun)

Pro­jekt rol­ni­czy w Ngan­ke (Kame­run)

Projekt rolniczy w Nganke (Kamerun)

Pro­jekt rol­ni­czy w Ngan­ke (Kame­run)

Projekt rolniczy w Nganke (Kamerun)

Pro­jekt rol­ni­czy w Ngan­ke (Kame­run)

Projekt rolniczy w Nganke (Kamerun)

Pro­jekt rol­ni­czy w Ngan­ke (Kame­run)