fbpx

Wyposażenie szkoły w Yamfo (Ghana)

Dzię­ki ofiar­no­ści na­szych Dar­czyń­ców prze­ka­za­li­śmy sio­strom na­za­re­tan­kom pra­cu­ją­cym w wio­sce Yam­fo w Gha­nie 19 800 zł na za­kup me­bli do bu­do­wa­nej przez nie szko­ły. Wszyst­kim za­an­ga­żo­wa­nym w ten pro­jekt ser­decz­nie dzię­ku­je­my!

Yam­fo to jed­na z ty­po­wych wio­sek Gha­ny. Tam­tej­sza lud­ność cier­pi bie­dę, utrzy­mu­jąc się z rol­nic­twa. Trud­ną sy­tu­ację po­głę­bia sza­le­ją­ca in­fla­cja. Sio­stry ze Zgro­ma­dze­nia Naj­święt­szej Ro­dzi­ny z Na­za­re­tu pra­cu­ją w tym re­gio­nie od dwóch lat, zaś w tym cza­sie miał miej­sce wzrost cen pra­wie o 80%! Sio­stry wiel­ką wa­gę w swo­jej pra­cy przy­kła­da­ją do edu­ka­cji mło­dzie­ży, wie­dząc, że dać jej wy­kształ­ce­nie to dać lep­szą przy­szłość.

Szkoły w Mampikony (Madagaskar)

Szko­ła w Yam­fo (Gha­na)

Szkoły w Mampikony (Madagaskar)

Szko­ła w Yam­fo (Gha­na)

Cho­ciaż pra­wo w Gha­nie zo­bo­wią­zu­je wszyst­kich ro­dzi­ców do wy­sy­ła­nia dzie­ci do szko­ły, wciąż spo­ra licz­ba nie jest ob­ję­ta edu­ka­cją. Je­że­li ro­dzi­ny są wy­jąt­ko­wo ubo­gie, dzie­ci są wy­sy­ła­ne do pra­cy do krew­nych lub wręcz na­wet cał­kiem ob­cych lu­dzi. Ko­lej­ny pro­blem zwią­za­ny z edu­ka­cja to szko­ły pań­stwo­we, gdzie edu­ka­cja jest na bar­dzo ni­skim po­zio­mie, gdzie bra­ku­je dys­cy­pli­ny wśród… na­uczy­cie­li. Trud­no ich zmo­bi­li­zo­wać, by rze­tel­nie wy­ko­ny­wa­li swą pra­cę. Na­to­miast dys­cy­pli­na uczniów utrzy­my­wa­na jest za po­mo­cą ki­ja. Dzie­ci są bar­dzo czę­sto bi­te i za­stra­sza­ne. Mi­mo że w Gha­nie ję­zy­kiem ofi­cjal­nym jest an­giel­ski, to więk­szość ro­dzi­ców nie umie czy­tać ani pi­sać i mó­wi tyl­ko w lo­kal­nym ję­zy­ku Twi. Tym sa­mym nie mo­gą być wspar­ciem dla dzie­ci w ich edu­ka­cji.

Szkoły w Mampikony (Madagaskar)

Szko­ła w Yam­fo (Gha­na)

Szko­ła w Yam­fo jest jesz­cze w bu­do­wie, jej otwar­cie pla­no­wa­ne jest na wrze­sień 2015 ro­ku. Sio­stry roz­po­czę­ły jed­nak na­bór do szko­ły. Za­in­te­re­so­wa­nie szko­łą jest du­że. Wszy­scy li­czą na wy­so­ki po­ziom edu­ka­cji i dys­cy­pli­ny. Wy­zwa­niem bę­dzie przy­go­to­wa­nie ka­dry na­uczy­ciel­skiej — lu­dzi do­brze przy­go­to­wa­nych i so­lid­nie wy­ko­nu­ją­cych pra­cę. Dla miesz­kań­ców Yam­fo li­czy się to, że dzie­ci nie bę­dą mu­sia­ły do­jeż­dżać do szko­ły, a to ozna­cza oszczęd­ność pie­nię­dzy ro­dzi­ców i bez­pie­czeń­stwo naj­młod­szych.

Szkoły w Mampikony (Madagaskar)

Szko­ła w Yam­fo (Gha­na)

Print Friendly, PDF & Email