fbpx

Leki i odczynniki dla chorych na AIDS w Essengu (Kamerun)

Na­sza Fun­da­cja prze­ka­za­ła 3000 eu­ro na za­kup od­czyn­ni­ków do ba­dań CD4 oraz le­ków i żyw­no­ści dla cho­rych na AIDS w Ka­to­lic­kim Ośrod­ku Zdro­wia w Es­sen­gu w Ka­me­ru­nie. Ośro­dek pro­wa­dzi Zgro­ma­dze­nie Sióstr od Anio­łów. Ma ak­tu­al­nie pod opie­ką 181 cho­rych. Do ośrod­ka przy­sy­ła­ne są oso­by tak­że ze szpi­ta­la re­jo­no­we­go w Abong z wio­sek od­da­lo­nych na­wet o 45 km. Cho­rzy oprócz le­ków an­ty­re­tro­wi­ru­so­wych otrzy­mu­ją w ośrod­ku po­moc w le­cze­niu ma­la­rii i in­nych cho­rób jak za­pa­le­nie dróg od­de­cho­wych, ro­ba­czy­ce i cho­ro­by skó­ry. Stąd oprócz od­czyn­ni­ków do spe­cja­li­stycz­nych ba­dań w kie­run­ku HIV/AIDS (ko­mór­ki CD4, zwa­ne też lim­fo­cy­ta­mi T to bia­łe krwin­ki, któ­re kie­ru­ją re­ak­cja­mi sys­te­mu im­mu­no­lo­gicz­ne­go na in­fek­cje. Okre­śla­nie licz­by ko­mó­rek w ba­da­niu CD4 jest nie­zbęd­ne przy le­cze­niu an­ty­re­tro­wi­ru­so­wym) po­trzeb­ne są m.in. kro­plów­ki do po­da­wa­nia chi­ni­na na ma­la­rię i an­ty­bio­ty­ki. W re­jo­nie nie­zbęd­ne jest tak­że u cho­rych su­ple­men­to­wa­nie że­la­za oraz wi­ta­min. Cza­sa­mi cho­rzy przy­by­wa­ją do ośrod­ka w sta­nie skraj­ne­go osła­bie­nia i po­trze­bu­ją do­ży­wia­nia, bo­ga­te­go w biał­ko i wi­ta­mi­ny. Sio­stry od Anio­łów wspo­mi­na­ją jed­ną z ostat­nich pa­cjen­tek, któ­ra w chwi­li przy­ję­cia od ośrod­ka wa­ży­ła 28 kg. Po dwóch ty­go­dniach opie­ki cho­ra za­czę­ła wsta­wać z łóz­ka i by­ła w wsta­nie wyjść na ze­wnątrz ośrod­ka. Za­wsze naj­trud­niej­szy jest pierw­szy okres le­cze­nia — a cho­rzy czę­sto nie ma­ją środ­ków na za­kup żyw­no­ści, nie mó­wiąc o le­kach czy ba­da­niach. O ska­li pan­de­mii HIV/AIDS w re­jo­nie świad­czą za­trwa­ża­ją­ce sta­tyst­ki – w ostat­nim okre­sie w ośrod­ku prze­pro­wa­dzo­no 413 te­stów. Wy­nik po­zy­tyw­ny mia­ło 43 pa­cjen­tów w tym nie­ste­ty, dwój­ka dzie­ci.

Po­moc Fun­da­cji umoż­li­wia dal­sze funk­cjo­no­wa­nie i opie­kę nad cho­ry­mi w ośrod­ku w Es­sen­gu.

Na zdję­ciach dwie ko­bie­ty cho­re na AIDS, pa­cjent­ki ośrod­ka w Es­sen­gu. Cho­re, oprócz opie­ki me­dycz­nej, ma­ją tak­że moż­li­wość otrzy­ma­nia mle­ka dla nie­mow­ląt, ja­ko że kar­mie­nie pier­sią gro­zi prze­nie­sie­niem za­ka­że­nia z mat­ki na dziec­ko.

Leki i odczynniki dla chorych na AIDS w Essengu (Kamerun)

Leki i odczynniki dla chorych na AIDS w Essengu (Kamerun)