Leki i odczynniki dla chorych na AIDS w Essengu (Kamerun)

WSPARCIE CHORYCH NA AIDS

LICZBA PROJEKTU: 3000 EURO

MIEJSCE: ESSENG, KAMERUN

NR PROJEKTU: 07/2015

Nasza Fun­da­cja prze­ka­za­ła 3000 euro na zakup odczyn­ni­ków do badań CD4 oraz leków i żyw­no­ści dla cho­rych na AIDS w Kato­lic­kim Ośrod­ku Zdro­wia w Essen­gu w Kame­ru­nie. Ośro­dek pro­wa­dzi Zgro­ma­dze­nie Sióstr od Anio­łów. Ma aktu­al­nie pod opie­ką 181 cho­rych. Do ośrod­ka przy­sy­ła­ne są oso­by tak­że ze szpi­ta­la rejo­no­we­go w Abong z wio­sek odda­lo­nych nawet o 45 km. Cho­rzy oprócz leków anty­re­tro­wi­ru­so­wych otrzy­mu­ją w ośrod­ku pomoc w lecze­niu mala­rii i innych cho­rób jak zapa­le­nie dróg odde­cho­wych, roba­czy­ce i cho­ro­by skó­ry. Stąd oprócz odczyn­ni­ków do spe­cja­li­stycz­nych badań w kie­run­ku HIV/AIDS (komór­ki CD4, zwa­ne też lim­fo­cy­ta­mi T to bia­łe krwin­ki, któ­re kie­ru­ją reak­cja­mi sys­te­mu immu­no­lo­gicz­ne­go na infek­cje. Okre­śla­nie licz­by komó­rek w bada­niu CD4 jest nie­zbęd­ne przy lecze­niu anty­re­tro­wi­ru­so­wym) potrzeb­ne są m.in. kro­plów­ki do poda­wa­nia chi­ni­na na mala­rię i anty­bio­ty­ki. W rejo­nie nie­zbęd­ne jest tak­że u cho­rych suple­men­to­wa­nie żela­za oraz wita­min. Cza­sa­mi cho­rzy przy­by­wa­ją do ośrod­ka w sta­nie skraj­ne­go osła­bie­nia i potrze­bu­ją doży­wia­nia, boga­te­go w biał­ko i wita­mi­ny. Sio­stry od Anio­łów wspo­mi­na­ją jed­ną z ostat­nich pacjen­tek, któ­ra w chwi­li przy­ję­cia od ośrod­ka waży­ła 28 kg. Po dwóch tygo­dniach opie­ki cho­ra zaczę­ła wsta­wać z łóz­ka i była w wsta­nie wyjść na zewnątrz ośrod­ka. Zawsze naj­trud­niej­szy jest pierw­szy okres lecze­nia — a cho­rzy czę­sto nie mają środ­ków na zakup żyw­no­ści, nie mówiąc o lekach czy bada­niach. O ska­li pan­de­mii HIV/AIDS w rejo­nie świad­czą zatrwa­ża­ją­ce sta­tyst­ki – w ostat­nim okre­sie w ośrod­ku prze­pro­wa­dzo­no 413 testów. Wynik pozy­tyw­ny mia­ło 43 pacjen­tów w tym nie­ste­ty, dwój­ka dzieci.

Pomoc Fun­da­cji umoż­li­wia dal­sze funk­cjo­no­wa­nie i opie­kę nad cho­ry­mi w ośrod­ku w Essengu.

Na zdję­ciach dwie kobie­ty cho­re na AIDS, pacjent­ki ośrod­ka w Essen­gu. Cho­re, oprócz opie­ki medycz­nej, mają tak­że moż­li­wość otrzy­ma­nia mle­ka dla nie­mow­ląt, jako że kar­mie­nie pier­sią gro­zi prze­nie­sie­niem zaka­że­nia z mat­ki na dziecko.

Leki i odczynniki dla chorych na AIDS w Essengu (Kamerun)

Leki i odczynniki dla chorych na AIDS w Essengu (Kamerun)