Budowa stawów rybnych w Atoku (Kamerun)

STAWY RYBNE

LICZBA PROJEKTU: 5 STAWÓW

MIEJSCE: ATOK, KAMERUN

NR PROJEKTU: 09/2015

Region Ato­ku na wscho­dzie Kame­ru­nu jest uzna­wa­ny za zaco­fa­ny nawet jak na Afry­kę. Brak tam elek­trycz­no­ści, a nawet nie wszyst­kie wsie mają dostęp do wody ze stud­ni. Ludzie miesz­ka­ją w domach zbu­do­wa­nych z gli­ny. Zale­d­wie 10 pro­cent lud­no­ści żyje w domach z cegły (nie­wy­pa­la­nej) lub pusta­ków cemen­to­wych. Jedy­nie wiel­ka plan­ta­cja kawy daje czę­ści miej­sco­wej lud­no­ści zatrud­nie­nie. Resz­ta miesz­kań­ców Ato­ku żyje z upra­wy zie­mi i hodow­li. Zie­mię upra­wia­ją na wykar­czo­wa­nych w lesie polach. Rosną tam bana­ny, kuku­ry­dza, słod­kie ziem­nia­ki, maniok, orzesz­ki ziem­ne, groch, nie­któ­re warzy­wa i owo­ce. Nie­wiel­ka część rodzin upra­wia tak­że kawę i kakao.

Atok to gmi­na poło­żo­ną wzdłuż dro­gi naro­do­wej łączą­cej Kame­run z Afry­ką Cen­tral­ną. Na tere­nie para­fii, pro­wa­dzo­nej przez księ­ży maria­nów, miesz­ka oko­ło 15 tysię­cy osób. Do para­fii, roz­cią­ga­ją­cej się na 60 km, nale­ży 25 wio­sek. Na tere­nie para­fii funk­cjo­nu­je 14 szkół pod­sta­wo­wych, 6 przed­szko­li i trzy szko­ły średnie.

Pomoc dla ludności

Maria­nie jako misjo­na­rze od 1999 roku zaan­ga­żo­wa­ni są w pra­cę dusz­pa­ster­ską, ale tak­że pra­gną pomóc miej­sco­wej lud­no­ści god­niej żyć. Chcą zwięk­szyć szan­se miesz­kań­ców na wyj­ście z bie­dy przez róż­ne skrom­ne, ale efek­tyw­ne pro­jek­ty roz­wo­jo­we (trzy stud­nie dla lud­no­ści, pola upraw­ne i pal­miar­nia, tłocz­nia ole­ju). Naj­now­szym pro­jek­tem księ­ży maria­nów w Ato­ku jest budo­wa sta­wów ryb­nych na bagni­stym tere­nie, przy­le­głym do misji. Pro­jekt ten przy­nie­sie bez­po­śred­nią pomoc dla pod­opiecz­nych misji i lud­no­ści miej­sco­wej, a tak­że może być inspi­ra­cją dla wie­lu rodzin, któ­re tak­że u sie­bie mogą two­rzyć małe sta­wy, zary­bia­jąc je dla potrzeb rodzi­ny. Księ­ża chcą na tym przy­kła­dzie poka­zać, że nawet z małych pro­jek­tów moż­na wyży­wić rodzinę.

Koszt budo­wy sta­wów to 7 350 euro. Do pro­duk­cji cało­ści ryb i naryb­ku trze­ba wybu­do­wać dwa sta­wy o powierzch­ni 250 m2 oraz trzy małe sta­wy o powierzch­ni 50 m2. Czas prac pro­jek­tu to 4 mie­sią­ce, przy czym głów­ne pra­ce przy wyko­pie sta­wów muszą być wyko­ny­wa­ne w porze tzw. wiel­kiej suszy, czy­li mię­dzy grud­niem tego roku a mar­cem 2016 roku.

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki zebra­ła fun­du­sze i wspar­ła ten pro­jekt kwo­tą 20 000 zł.

Budowa stawów rybnych w Atoku (Kamerun)

Budowa stawów rybnych w Atoku (Kamerun)

Miesz­kań­cy Atoku.

Mali pod­opiecz­ni misji.

Budowa stawów rybnych w Atoku (Kamerun)

Miej­sce wybra­ne pod sta­wy rybne.