fbpx

Budowa stawów rybnych w Atoku (Kamerun)

Re­gion Ato­ku na wscho­dzie Ka­me­ru­nu jest uzna­wa­ny za za­co­fa­ny na­wet jak na Afry­kę. Brak tam elek­trycz­no­ści, a na­wet nie wszyst­kie wsie ma­ją do­stęp do wo­dy ze stud­ni. Lu­dzie miesz­ka­ją w do­mach zbu­do­wa­nych z gli­ny. Za­le­d­wie 10 pro­cent lud­no­ści ży­je w do­mach z ce­gły (nie­wy­pa­la­nej) lub pu­sta­ków ce­men­to­wych. Je­dy­nie wiel­ka plan­ta­cja ka­wy da­je czę­ści miej­sco­wej lud­no­ści za­trud­nie­nie. Resz­ta miesz­kań­ców Ato­ku ży­je z upra­wy zie­mi i ho­dow­li. Zie­mię upra­wia­ją na wy­kar­czo­wa­nych w le­sie po­lach. Ro­sną tam ba­na­ny, ku­ku­ry­dza, słod­kie ziem­nia­ki, ma­niok, orzesz­ki ziem­ne, groch, nie­któ­re wa­rzy­wa i owo­ce. Nie­wiel­ka część ro­dzin upra­wia tak­że ka­wę i ka­kao.

Atok to gmi­na po­ło­żo­ną wzdłuż dro­gi na­ro­do­wej łą­czą­cej Ka­me­run z Afry­ką Cen­tral­ną. Na te­re­nie pa­ra­fii, pro­wa­dzo­nej przez księ­ży ma­ria­nów, miesz­ka oko­ło 15 ty­się­cy osób. Do pa­ra­fii, roz­cią­ga­ją­cej się na 60 km, na­le­ży 25 wio­sek. Na te­re­nie pa­ra­fii funk­cjo­nu­je 14 szkół pod­sta­wo­wych, 6 przed­szko­li i trzy szko­ły śred­nie.

Po­moc dla lud­no­ści

Ma­ria­nie ja­ko mi­sjo­na­rze od 1999 ro­ku za­an­ga­żo­wa­ni są w pra­cę dusz­pa­ster­ską, ale tak­że pra­gną po­móc miej­sco­wej lud­no­ści god­niej żyć. Chcą zwięk­szyć szan­se miesz­kań­ców na wyj­ście z bie­dy przez róż­ne skrom­ne, ale efek­tyw­ne pro­jek­ty roz­wo­jo­we (trzy stud­nie dla lud­no­ści, po­la upraw­ne i pal­miar­nia, tłocz­nia ole­ju). Naj­now­szym pro­jek­tem księ­ży ma­ria­nów w Ato­ku jest bu­do­wa sta­wów ryb­nych na ba­gni­stym te­re­nie, przy­le­głym do mi­sji. Pro­jekt ten przy­nie­sie bez­po­śred­nią po­moc dla pod­opiecz­nych mi­sji i lud­no­ści miej­sco­wej, a tak­że mo­że być in­spi­ra­cją dla wie­lu ro­dzin, któ­re tak­że u sie­bie mo­gą two­rzyć ma­łe sta­wy, za­ry­bia­jąc je dla po­trzeb ro­dzi­ny. Księ­ża chcą na tym przy­kła­dzie po­ka­zać, że na­wet z ma­łych pro­jek­tów moż­na wy­ży­wić ro­dzi­nę.

Koszt bu­do­wy sta­wów to 7 350 eu­ro. Do pro­duk­cji ca­ło­ści ryb i na­ryb­ku trze­ba wy­bu­do­wać dwa sta­wy o po­wierzch­ni 250 m2 oraz trzy ma­łe sta­wy o po­wierzch­ni 50 m2. Czas prac pro­jek­tu to 4 mie­sią­ce, przy czym głów­ne pra­ce przy wy­ko­pie sta­wów mu­szą być wy­ko­ny­wa­ne w po­rze tzw. wiel­kiej su­szy, czy­li mię­dzy grud­niem te­go ro­ku a mar­cem 2016 ro­ku.

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki ze­bra­ła fun­du­sze i wspar­ła ten pro­jekt kwo­tą 20 000 zł.

Budowa stawów rybnych w Atoku (Kamerun)

Miesz­kań­cy Ato­ku.

Budowa stawów rybnych w Atoku (Kamerun)

Ma­li pod­opiecz­ni mi­sji.

Budowa stawów rybnych w Atoku (Kamerun)

Miej­sce wy­bra­ne pod sta­wy ryb­ne.