Mleko dla dzieci ma­tek za­ra­żo­nych wi­ru­sem HIV (Kamerun

MLEKO DLA CHORYCH

LICZBA PROJEKTU: 140 DZIECI

MIEJSCE: ESSENG, KAMERUN

NR PROJEKTU: 10/2015

Anio­ły otrzy­ma­ły pomoc

Wspar­li­śmy pro­jekt zaku­pu mle­ka dla nie­mow­ląt rodzi­ców cho­rych na HIV/AIDS w Kamerunie.

Sio­stry od Anio­łów (bez­ha­bi­to­we zgro­ma­dze­nie zało­żo­ne w Wil­nie o koniec XIX w.) pro­wa­dzą w Essen­gu w Kame­ru­nie Kato­lic­ki Ośro­dek Zdro­wia. Jest to pilo­ta­żo­wy ośro­dek słu­żą­cy opie­ce medycz­nej i socjal­nej osób cho­rych na AIDS oraz zapo­bie­ga­niu zaka­że­niu tą cho­ro­bą u nowo­rod­ków (dziec­ko może zara­zić się wiru­sem HIV od cho­rej mat­ki w cza­sie cią­ży oraz poprzez kar­mie­nie piersią).

W ośrod­ku sióstr rocz­nie przy­cho­dzi na świat oko­ło 140 dzie­ci. Spo­rą część z nich (oko­ło 20) rodzą mat­ki sero­po­zy­tyw­ne. Mat­ki z wiru­sem HIV w 14. tygo­dniu cią­ży roz­po­czy­na­ją lecze­nie zapo­bie­gaw­cze poprzez tera­pię anty­re­tro­wi­ru­so­wą. Po poro­dzie dzie­ci muszą otrzy­my­wać spe­cjal­ny syrop – neve­ra­pi­ne. Dodat­ko­wą ochro­ną przed zaka­że­niem dzie­ci jest kar­mie­nie ich mle­kiem w prosz­ku – nie zaś mle­kiem cho­rych matek. Jed­no opa­ko­wa­nie mle­ka (wystar­cza­ją­ce na dwa tygo­dnie) w Kame­ru­nie kosz­tu­je 3,5 euro. To koszt prze­kra­cza­ją­cy moż­li­wo­ści ogrom­nej więk­szo­ści afry­kań­skich matek. Sio­stry pro­wa­dzą­ce ośro­dek zwró­ci­ły się do naszej Fun­da­cji z proś­bą o dofi­nan­so­wa­nie zaku­py zapa­su mle­ka w prosz­ku na cały rok – dla 20 dzie­ci. Potrze­bo­wa­ły na ten cel kwo­ty 7280 euro, któ­rą uda­ło nam się zebrać i prze­ka­zać do Kamerunu.

Mleko dla dzieci matek zarażonych wirusem HIV (Kamerun)

Sio­stry wyko­nu­ją test na HIV każ­dej kobie­cie zgła­sza­ją­cej się do ośrod­ka. Gdy kobie­ta jest sero­po­zy­tyw­na, wdra­ża­ne jest odpo­wied­nie postę­po­wa­nie mają­ce uchro­nić dziec­ko przed zaka­że­niem. Po 15 mie­sią­cach od naro­dzin dzie­ci cho­rych matek są bada­ne pod kątem wiru­sa HIV. Sio­stra Ewa Mało­lep­sza, Polka pra­cu­ją­ca w Kame­ru­nie, jest odpo­wie­dzial­na za kon­tak­ty z tymi mat­ka­mi. Mówi, że gdy po pół­to­ra roku od poro­du dziec­ko oka­zu­je się być zdro­we, mat­ki dosłow­nie tań­czą z rado­ści. Nie­ste­ty, nie wszyst­kie ośrod­ki w regio­nie mają podob­ne pro­ce­du­ry doty­czą­ce badań kobiet w cią­ży. W wie­lu z nich nie podej­mu­je się lecze­nia zapo­bie­gaw­cze­go i cho­re mat­ki, kar­miąc pier­sią dzie­ci, prze­no­szą na nie wiru­sa. Stąd w ośrod­ku w Essen­gu – wśród 181 osób będą­cych pod opie­ką medycz­ną – są nie­ste­ty, rów­nież małe dzie­ci. Wte­dy pozo­sta­je tyl­ko lecze­nie anty­re­tro­wi­ru­so­we i dożywianie.

Sfi­nan­so­wa­nie mle­ka w prosz­ku dla wciąż jesz­cze zdro­wych dzie­ci cho­rych matek jest sku­tecz­ną pomo­cą. Jedy­nym wyj­ściem, jakie pozo­sta­ło w tak dra­ma­tycz­nych sytuacjach.

Mleko dla dzieci matek zarażonych wirusem HIV (Kamerun)

Mleko dla dzieci matek zarażonych wirusem HIV (Kamerun)

Mleko dla dzieci matek zarażonych wirusem HIV (Kamerun)