fbpx

Mleko dla dzieci ma­tek za­ra­żo­nych wi­ru­sem HIV (Kamerun

Anio­ły otrzy­ma­ły po­moc

Wspar­li­śmy pro­jekt za­ku­pu mle­ka dla nie­mow­ląt ro­dzi­ców cho­rych na HIV/AIDS w Ka­me­ru­nie.

Sio­stry od Anio­łów (bez­ha­bi­to­we zgro­ma­dze­nie za­ło­żo­ne w Wil­nie o ko­niec XIX w.) pro­wa­dzą w Es­sen­gu w Ka­me­ru­nie Ka­to­lic­ki Ośro­dek Zdro­wia. Jest to pi­lo­ta­żo­wy ośro­dek słu­żą­cy opie­ce me­dycz­nej i so­cjal­nej osób cho­rych na AIDS oraz za­po­bie­ga­niu za­ka­że­niu tą cho­ro­bą u no­wo­rod­ków (dziec­ko mo­że za­ra­zić się wi­ru­sem HIV od cho­rej mat­ki w cza­sie cią­ży oraz po­przez kar­mie­nie pier­sią).

W ośrod­ku sióstr rocz­nie przy­cho­dzi na świat oko­ło 140 dzie­ci. Spo­rą część z nich (oko­ło 20) ro­dzą mat­ki se­ro­po­zy­tyw­ne. Mat­ki z wi­ru­sem HIV w 14. ty­go­dniu cią­ży roz­po­czy­na­ją le­cze­nie za­po­bie­gaw­cze po­przez te­ra­pię an­ty­re­tro­wi­ru­so­wą. Po po­ro­dzie dzie­ci mu­szą otrzy­my­wać spe­cjal­ny sy­rop – ne­ve­ra­pi­ne. Do­dat­ko­wą ochro­ną przed za­ka­że­niem dzie­ci jest kar­mie­nie ich mle­kiem w prosz­ku – nie zaś mle­kiem cho­rych ma­tek. Jed­no opa­ko­wa­nie mle­ka (wy­star­cza­ją­ce na dwa ty­go­dnie) w Ka­me­ru­nie kosz­tu­je 3,5 eu­ro. To koszt prze­kra­cza­ją­cy moż­li­wo­ści ogrom­nej więk­szo­ści afry­kań­skich ma­tek. Sio­stry pro­wa­dzą­ce ośro­dek zwró­ci­ły się do na­szej Fun­da­cji z proś­bą o do­fi­nan­so­wa­nie za­ku­py za­pa­su mle­ka w prosz­ku na ca­ły rok – dla 20 dzie­ci. Po­trze­bo­wa­ły na ten cel kwo­ty 7280 eu­ro, któ­rą uda­ło nam się ze­brać i prze­ka­zać do Ka­me­ru­nu.

Mleko dla dzieci matek zarażonych wirusem HIV (Kamerun)

Sio­stry wy­ko­nu­ją test na HIV każ­dej ko­bie­cie zgła­sza­ją­cej się do ośrod­ka. Gdy ko­bie­ta jest se­ro­po­zy­tyw­na, wdra­ża­ne jest od­po­wied­nie po­stę­po­wa­nie ma­ją­ce uchro­nić dziec­ko przed za­ka­że­niem. Po 15 mie­sią­cach od na­ro­dzin dzie­ci cho­rych ma­tek są ba­da­ne pod ką­tem wi­ru­sa HIV. Sio­stra Ewa Ma­ło­lep­sza, Po­lka pra­cu­ją­ca w Ka­me­ru­nie, jest od­po­wie­dzial­na za kon­tak­ty z ty­mi mat­ka­mi. Mó­wi, że gdy po pół­to­ra ro­ku od po­ro­du dziec­ko oka­zu­je się być zdro­we, mat­ki do­słow­nie tań­czą z ra­do­ści. Nie­ste­ty, nie wszyst­kie ośrod­ki w re­gio­nie ma­ją po­dob­ne pro­ce­du­ry do­ty­czą­ce ba­dań ko­biet w cią­ży. W wie­lu z nich nie po­dej­mu­je się le­cze­nia za­po­bie­gaw­cze­go i cho­re mat­ki, kar­miąc pier­sią dzie­ci, prze­no­szą na nie wi­ru­sa. Stąd w ośrod­ku w Es­sen­gu – wśród 181 osób bę­dą­cych pod opie­ką me­dycz­ną – są nie­ste­ty, rów­nież ma­łe dzie­ci. Wte­dy po­zo­sta­je tyl­ko le­cze­nie an­ty­re­tro­wi­ru­so­we i do­ży­wia­nie.

Sfi­nan­so­wa­nie mle­ka w prosz­ku dla wciąż jesz­cze zdro­wych dzie­ci cho­rych ma­tek jest sku­tecz­ną po­mo­cą. Je­dy­nym wyj­ściem, ja­kie po­zo­sta­ło w tak dra­ma­tycz­nych sy­tu­acjach.

Mleko dla dzieci matek zarażonych wirusem HIV (Kamerun)

Mleko dla dzieci matek zarażonych wirusem HIV (Kamerun)

Mleko dla dzieci matek zarażonych wirusem HIV (Kamerun)

Print Friendly, PDF & Email