fbpx

Zebraliśmy środki na rozbudowę ośrodka zdrowia w Bassar (Togo)

17 mar­ca 2016 r. prze­ka­za­li­śmy do To­go 71 672,40 zł!

Afry­kań­skie mat­ki po­trze­bu­ją ośrod­ka zdro­wia, le­ków, do­ży­wia­nia. Po­trze­bu­ją na­szej opie­ki!

Ośrodek zdrowia w Bassar (Togo)

Dziec­ko cho­re na ma­la­rię. Mat­ka przy­nio­sła je do szpi­ta­la za­raz po tym, jak za­cho­ro­wa­ło. Dzię­ki te­mu oby­ło się bez do­dat­ko­wych kom­pli­ka­cji (ty­pu ane­mia i od­wod­nie­nie). Przy na­tych­mia­sto­wym le­cze­niu ma­la­rii do zdro­wia wra­ca się bar­dzo szyb­ko.

Cięż­ko pra­co­wać i nie pła­kać

Trud­no nam so­bie wy­obra­zić, że w To­go ko­bie­ta czę­sto przez ca­łe mie­sią­ce nie wie, że jest w cią­ży. Pod­da­na wła­dzy mę­ża mu­si mieć je­go po­zwo­le­nie na wi­zy­tę u le­ka­rza. W cią­ży ma pra­co­wać w po­lu, dźwi­gać wo­dę i nie pła­kać. Nie ma po­ję­cia, jak dbać o hi­gie­nę po cią­ży, jak dbać o sie­bie. Lek­ce­wa­ży drob­ne ra­ny, któ­re w afry­kań­skim kli­ma­cie pro­wa­dzą do po­waż­nych po­wi­kłań. Zwy­kle zbyt szyb­ko za­cho­dzi w na­stęp­ną cią­żę. To skut­ku­je po­wi­kła­nia­mi, bra­kiem do­sta­tecz­nej opie­ki i nad nią, i nad uro­dzo­nym wcze­śniej dziec­kiem. A po­tem znów nie idzie do le­ka­rza, no­si cię­ża­ry i ro­dzi w po­lu.

Bie­da, cho­ro­by, prze­są­dy

W Bas­sar (To­go w za­chod­niej Afry­ce) bie­da jest po­wszech­na. I cho­ro­by. Wciąż naj­groź­niej­szą jest ma­la­ria. Pa­nu­je ubó­stwo i bra­ku­je żyw­no­ści, bo re­jon wy­nisz­cza­ją su­sze. Pro­ble­mem są też za­sta­ne prze­są­dy. Na przy­kład ko­bie­cie cię­żar­nej nie wol­no jeść mię­sa, ja­jek czy cu­kru. Miej­sco­wi lu­dzie wie­rzą, że dziec­ko, któ­re je jaj­ka, bę­dzie kra­dło. Dziec­ko, któ­re je mię­so, bę­dzie le­ni­we. Wszyst­ko to sta­je się przy­czy­ną skraj­ne­go nie­do­ży­wie­nia dzie­ci w re­gio­nie – nie­rzad­ko spo­ty­ka się tu dzie­ci z cho­ro­bą gło­do­wą.

Po­moc mat­kom

Mi­sja Sióstr Słu­żeb­nic Du­cha Świę­te­go zaj­mu­je się pra­cą głów­nie w dzie­dzi­nie zdro­wia. Od 22 lat sio­stry pro­wa­dzą ośro­dek zdro­wia dla mat­ki i dziec­ka. Mie­sięcz­nie le­czą oko­ło 300 cho­rych, w tym oko­ło 50 ko­biet cię­żar­nych. Ofe­ru­ją im kon­sul­ta­cje pre­na­tal­ne i po­po­ro­do­we, szcze­pie­nia nie­mow­ląt, wi­zy­ty kon­tro­l­ne oraz do­ży­wia­nie dzie­ci i nie­mow­ląt. Pra­cow­ni­cy mi­sji nie tyl­ko do­star­cza­ją po­moc me­dycz­ną, ale po­dej­mu­ją się re­gu­lar­nej pra­cy wy­cho­waw­czej. Uczą ko­bie­ty, jak waż­ne są szcze­pie­nia i kar­mie­nie pier­sią. Szko­lą je, jak przy­go­to­wy­wać dzie­ciom war­to­ścio­we po­sił­ki. Mó­wią, jak waż­ne jest pój­ście do le­ka­rza.

Praw­dzi­wa po­moc — roz­bu­do­wa ośrod­ka zdro­wia

Ośro­dek był zbyt ma­ły. Bra­ko­wa­ło sa­li za­bie­go­wej i sa­li do kon­sul­ta­cji pre­na­tal­nych. Du­żą trud­ność sta­no­wił brak po­cze­kal­ni. Wszy­scy cho­rzy, tak­że ko­bie­ty cię­żar­ne i dzie­ci przy­pro­wa­dzo­ne na szcze­pie­nia cze­ka­li w jed­nym po­miesz­cze­niu. To nie­sie ry­zy­ko za­ra­żeń. Sio­stry po­sta­no­wi­ły roz­bu­do­wać swój ośro­dek zdro­wia, aby le­piej słu­żyć miej­sco­wej lud­no­ści. Aby wal­czyć z cho­ro­ba­mi i prze­są­da­mi.

Ośrodek zdrowia w Bassar (Togo)

Ko­bie­ty z cho­ry­mi dzieć­mi w dro­dze do ośrod­ka zdro­wia.

Ośrodek zdrowia w Bassar (Togo)

W tym ośrod­ku zdro­wia rocz­nie le­czy­ło się 3 ty­sią­ce osób. Roz­bu­do­wa by­ła nie­zbęd­na!

Cel pro­jek­tu:

  • Po­pra­wa wa­run­ków le­cze­nia ok. 300 osób mie­sięcz­nie
  • Zmniej­sze­nie ry­zy­ka za­ka­żeń
  • Ob­ję­cie opie­ką me­dycz­ną więk­szej licz­by miesz­kań­ców re­gio­nu

Kosz­ty pro­jek­tu.

Koszt roz­bu­do­wy ca­łe­go ośrod­ka zdro­wia to 71 000 zł, w tym:

  • Me­ta­lo­we drzwi – 290 zł
  • Łóż­ko do kon­sul­ta­cji pre­na­tal­nej – 1613 zł
  • Wia­dro emul­sji 30 kg – 113 zł
  • Wo­rek ce­men­tu – 29 zł
  • Wy­wrot­ka pia­sku 10 t – 374 zł

 

Dzię­ku­je­my wszyst­kim Dar­czyń­com, dzię­ki któ­rym uda­ło się sfi­nan­so­wać ten pro­jekt w ca­ło­ści.

Print Friendly, PDF & Email