USG dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)

USG DLA SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: SPRZĘT USG

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 50/2024

Zaku­pi­li­śmy USG dla szpi­ta­la w Mam­pi­ko­ny (Mada­ga­skar). Apa­rat USG jest już uży­wa­ny w szpi­ta­lu w Mam­pi­ko­ny do obra­zo­wa­nia narzą­dów wewnętrz­nych, wykry­wa­nia cho­rób i pomo­cy kobie­tom w cią­ży. Aktu­al­nie trwa trze­cia faza budo­wy szpi­ta­la w Mam­pi­ko­ny – budu­je­my łącz­nik, sto­łów­kę, kuch­nię, biu­ra, pral­nię, pra­so­wal­nię oraz pomiesz­cze­nia techniczne.

Szcze­gó­ło­wy opis pro­jek­tu budo­wy szpi­ta­la w Mam­pi­ko­ny znaj­du­je się tutaj.

Bar­dzo dzię­ku­je­my za każ­de wsparcie! 

USG dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)
USG dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)