Wsparcie budowy szpitala w Mampikony (Madagaskar)

WSPARCIE BUDOWY SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 50 000 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 3/2024

Prze­ka­za­li­śmy 50 000 euro na kon­ty­nu­acje budo­wy szpi­ta­la w Mam­pi­ko­ny. Od ponad 3 lat, dzię­ki hoj­no­ści dar­czyń­ców Fun­da­cji, budu­je­my duży szpi­tal. Ura­tu­je on rze­szę ludzi.

Wsparcie budowy szpitala w Mampikony (Madagaskar)

Pierw­sza faza budo­wy (jak widać na zdję­ciu) jest już nie­mal goto­wa. To m.in. oddział pedia­trii i SOR. Trwa dru­ga faza budo­wy szpi­ta­la, obej­mu­ją­ca: blok ope­ra­cyj­ny, oddział wewnętrz­ny, gine­ko­lo­gię i sale dla chorych.

W szpi­ta­lu będą pra­co­wać Mal­ga­sze, któ­rzy są przy­go­to­wy­wa­ni do pra­cy w zawo­dzie. Od naj­uboż­szych szpi­tal nie będzie pobie­rał żad­nych opłat, a resz­ta ludzi będzie pła­ci­ła nie­wiel­kie kwo­ty. „Nikt nie będzie odsy­ła­ny bez pomo­cy, jak to się zda­rza w pań­stwo­wych szpi­ta­lach – pod­kre­śla o. Dariusz Marut. – Pomo­że­my każdemu!”.

Wsparcie budowy szpitala w Mampikony (Madagaskar)

Stan budo­wy koniec 2023 roku

Na wypo­sa­że­nie szpi­ta­la prze­zna­czy­my środ­ki ze zbiór­ki 1,5% podat­ku za rok 2023. Pro­si­my o prze­ka­zy­wa­nie nam swo­je­go pół­to­ra pro­cen­ta podat­ku.