Wsparcie edukacji uczniów w Muhandze (Rwanda)

WSPARCIE EDUKACJI DLA 11 UCZNIÓW

LICZBA PROJEKTU: 11 UCZNIÓW

MIEJSCE: RWANDA

NR PROJEKTU: 25/2024

Prze­zna­czy­li­śmy 1550 euro na wspar­cie edu­ka­cji 11 uczniów szko­ły pod­sta­wo­wej i liceum w Muhan­dze (Rwan­da). Ten pro­jekt jest kon­ty­nu­acją zeszło­rocz­ne­go wspar­cia edu­ka­cyj­ne­go dla uczniów w Rwan­dzie. W ubie­głym roku wspar­li­śmy 51 uczniów, opła­ca­jąc ich cze­sne oraz nie­zbęd­ne mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o zeszło­rocz­nym pro­jek­cie moż­na zna­leźć tutaj: Pro­jekt edu­ka­cyj­ny w Kany­an­ge, Rwan­da.

W tym roku poma­ga­my 11 uczniom, któ­rym został rok do ukoń­cze­nia szko­ły – 8 z nich skoń­czy szko­łę pod­sta­wo­wą, a 3 liceum. Pro­jekt jest reali­zo­wa­ny we współ­pra­cy z Chil­dren Empo­wer­ment Network. Koor­dy­na­to­rem pro­jek­tu był wolon­ta­riusz Mar­tin Kubwi­ma­na, któ­ry stu­diu­je pody­plo­mo­wo sto­sun­ki mię­dzy­na­ro­do­we na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Jest też aktyw­nym wolon­ta­riu­szem — pra­co­wał w wie­lu orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych w Afry­ce, takich jak The Epi­sco­pal Catho­lic Con­fe­ren­ce for Justi­ce and Peace, Afri­ca Youth Ini­tia­ti­ve oraz Jor­dan Foun­da­tion. Nasza fun­da­cja współ­pra­cu­je z nim już od trzech lat.

Jak pod­kre­śla Sekre­tarz orga­ni­za­cji, ta ini­cja­ty­wa nie tyl­ko popra­wia wyni­ki edu­ka­cyj­ne uczniów, ale rów­nież uka­zu­je zaan­ga­żo­wa­nie fun­da­cji w pro­mo­wa­nie edu­ka­cji jako fun­da­men­tu zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Środ­ki prze­zna­czo­ne na pro­jekt pokry­ły cze­sne oraz mate­ria­ły edukacyjne.

Tutaj znaj­du­je się link do arty­ku­łu o obcho­dach Dnia Dziec­ka Afry­kań­skie­go przez orga­ni­za­cję Chil­dren Empo­wer­ment Network.

Jak pod­kre­śla Emma­nu­el Twi­ze­iy­ma­na, dyrek­tor orga­ni­za­cji – każ­dy Rwan­dyj­czyk ma do ode­gra­nia rolę we wspie­ra­niu edu­ka­cji i dobro­sta­nu dzie­ci. Cho­ciaż rząd ma pro­gra­my pomo­cy dzie­ciom, nale­ży nad tym efek­tyw­niej pra­co­wać. „Dzi­siaj pod­no­si­my głos, aby zachę­cić każ­de­go Rwan­dyj­czy­ka do pomo­cy każ­de­mu dziec­ku, szcze­gól­nie w edu­ka­cji” – powiedział. 

Wsparcie edukacji uczniów w Muhandze (Rwanda)
Wsparcie edukacji uczniów w Muhandze (Rwanda)
Wsparcie edukacji uczniów w Muhandze (Rwanda)
Wsparcie edukacji uczniów w Muhandze (Rwanda)