Dostęp do czystej wody dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 4300 euro na bu­dowę trzech studni ko­pa­nych, słu­żą­cych szko­łom pod­sta­wo­wym w re­jo­nie Mam­pi­kony na Madagaskarze.

W Mam­pi­kony pra­cują mi­sjo­na­rze ze Zgro­ma­dze­nia Du­cha Świę­tego, o. Da­riusz Ma­rut i o. Mi­chał Apie­cio­nek. Oj­co­wie pro­wa­dzą w re­gio­nie 25 szkół, w któ­rych uczy się po­nad sześć ty­sięcy dzieci. Wciąż jed­nak wiele jest wio­sek, w któ­rych nie ma do­stępu do edu­ka­cji. Nie­liczne szkoły pań­stwowe są w opła­ka­nym sta­nie: mają jedną, góra dwie sale, które przy­krywa dach skle­cony z bam­busa. Czę­sto klasa ma tylko jedną książkę. Ze­szyt i ołó­wek to też luk­sus, zwy­kle dziecku musi wy­star­czyć wy­po­ży­czona ta­bliczka i kreda. Ta rów­nież jest dro­go­cenna: „Jest z za­gra­nicy” mó­wią dzieci i każdy ka­wa­łek dzielą, by star­czyło dla kilku ko­le­gów. Zresztą kredą pi­sze się tylko na lek­cjach. W domu do od­ra­bia­nia za­dań musi wy­star­czyć pi­sa­nie pa­ty­kiem na piasku.

W pla­ców­kach tych dzieci na­uczą się czy­tać i pi­sać. Po­znają pod­stawy hi­gieny: do­wie­dzą się o tra­gicz­nych skut­kach pi­cia za­ka­żo­nej wody, o tym, jak za­po­bie­gać ma­la­rii i cho­ro­bom pa­so­żyt­ni­czym. Naj­zdol­niejsi do­staną szansę na dal­szą edu­ka­cję w in­nych pla­ców­kach, czyli szansę na lep­sze życie.

Do­stęp do czy­stej wody jest klu­czowy. Brudna woda jest źró­dłem cho­lery, ame­bozy i wielu in­nych groź­nych cho­rób. W Mam­pi­kony na Ma­da­ga­ska­rze pra­wie 100 proc. po­pu­la­cji miało pa­so­żyty. Przez pa­so­żyty umie­rały zwłasz­cza dzieci, jako naj­mniej od­porne i najsłabsze.

Dostęp do czystej wody dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)

Dostęp do czystej wody dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)

Dostęp do czystej wody dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)

Dostęp do czystej wody dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)

Dostęp do czystej wody dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)

Print Friendly