fbpx

Woda dla centrum medycznego w Sabou (Burkina Faso)

Prze­ka­za­li­śmy 5412 eu­ro na do­pro­wa­dze­nie wo­dy do Cen­trum Me­dycz­ne­go im. św. M. Kol­be­go w Sa­bou. Pro­jekt obej­mu­je: od­wier­ce­nie stud­ni głę­bi­no­wej, wy­bu­do­wa­nie wie­ży ci­śnień, stwo­rze­nie zbior­ni­ka na ma­ga­zy­no­wa­nie wo­dy oraz za­in­sta­lo­wa­nie pom­py so­lar­nej wraz z pa­ne­la­mi. Po­więk­szy to za­ple­cze hi­gie­nicz­no-sa­ni­tar­ne dla szpi­ta­la, a po­śred­ni­mi be­ne­fi­cjen­ta­mi pro­jek­tu bę­dą nie tyl­ko pa­cjen­ci i pra­cow­ni­cy pla­ców­ki, lecz tak­że miesz­kań­cy dys­tryk­tu w Sa­bou (107 000 osób), bez wzglę­du na po­cho­dze­nie czy re­li­gię. W cen­tral­no-za­chod­nim re­gio­nie Bur­ki­na Fa­so na po­nad mi­lion miesz­kań­ców przy­pa­da je­den szpi­tal re­fe­ren­cyj­ny w Ko­udo­ugou. W dys­tryk­cie sa­ni­tar­nym Sa­bou funk­cjo­nu­je jed­no cen­trum me­dycz­ne, za­pew­nia­ją­ce świad­cze­nia chi­rur­gicz­ne (to wła­śnie Cen­trum Me­dycz­ne­go im. św. M. Kol­be­go). Dla­te­go stan zdro­wia miesz­kań­ców Bur­ki­na Fa­so jest sła­by. Cho­ro­by za­kaź­ne skut­ku­ją wy­so­ką śmier­tel­no­ścią. Śred­nia dłu­gość ży­cia jest tu bar­dzo ni­ska. Wie­le nie­mow­ląt umie­ra. Sy­tu­acja jest du­żo gor­sza na wsiach niż w mia­stach, gdyż nie­licz­ny per­so­nel me­dycz­ny pra­cu­je głów­nie w tych ostat­nich.

Fran­cisz­ka­nie pra­cu­ją­cy na mi­sji w Bur­ki­na Fa­so stwo­rzy­li cen­trum me­dycz­ne, w któ­rym funk­cjo­nu­je ap­te­ka, la­bo­ra­to­rium ana­liz, ga­bi­net den­ty­stycz­ny, od­dział me­dy­cy­ny ogól­nej, od­dział po­łoż­ni­czy z sa­lą ope­ra­cyj­ną, am­bu­la­to­rium dla cho­rych na AIDS i gruź­li­cę, cen­trum edu­ka­cji dla ma­tek i dzie­ci nie­do­ży­wio­nych. W tym cen­trum nie­jed­no­krot­nie opie­kę otrzy­mu­ją oso­by nie­po­sia­da­ją­ce środ­ków na le­cze­nie (np. cho­rzy na AIDS).

Do­pro­wa­dze­nie czy­stej wo­dy do szpi­ta­la jest jed­ną z nie­zbęd­nych in­we­sty­cji, prze­pro­wa­dza­nych przez wła­dze szpi­ta­la, któ­re ma­ją na ce­lu: zmniej­sze­nie śmier­tel­no­ści ma­tek i dzie­ci, zmniej­sze­nie śmier­tel­no­ści z po­wo­du AIDS, gruź­li­cy i ma­la­rii, za­po­bie­ga­nie i le­cze­nie cho­rób nie­za­kaź­nych (cu­krzy­ca, cho­ro­by ukła­du krą­że­nia, ura­zy).

Woda dla centrum medycznego w Sabou (Burkina Faso)

Woda dla centrum medycznego w Sabou (Burkina Faso)

Woda dla centrum medycznego w Sabou (Burkina Faso)

Woda dla centrum medycznego w Sabou (Burkina Faso)

Woda dla centrum medycznego w Sabou (Burkina Faso)

Woda dla centrum medycznego w Sabou (Burkina Faso)

 

Print Friendly, PDF & Email