Woda dla centrum medycznego w Sabou (Burkina Faso)

WODA DLA PRZYCHODNI

LICZBA PROJEKTU: 5412 EURO

MIEJSCE: SABOU, BURKINA FASO

NR PROJEKTU: 07/2017

Prze­ka­za­li­śmy 5412 euro na dopro­wa­dze­nie wody do Cen­trum Medycz­ne­go im. św. M. Kol­be­go w Sabou. Pro­jekt obej­mu­je: odwier­ce­nie stud­ni głę­bi­no­wej, wybu­do­wa­nie wie­ży ciśnień, stwo­rze­nie zbior­ni­ka na maga­zy­no­wa­nie wody oraz zain­sta­lo­wa­nie pom­py solar­nej wraz z pane­la­mi. Powięk­szy to zaple­cze higie­nicz­no-sani­tar­ne dla szpi­ta­la, a pośred­ni­mi bene­fi­cjen­ta­mi pro­jek­tu będą nie tyl­ko pacjen­ci i pra­cow­ni­cy pla­ców­ki, lecz tak­że miesz­kań­cy dys­tryk­tu w Sabou (107 000 osób), bez wzglę­du na pocho­dze­nie czy reli­gię. W cen­tral­no-zachod­nim regio­nie Bur­ki­na Faso na ponad milion miesz­kań­ców przy­pa­da jeden szpi­tal refe­ren­cyj­ny w Koudo­ugou. W dys­tryk­cie sani­tar­nym Sabou funk­cjo­nu­je jed­no cen­trum medycz­ne, zapew­nia­ją­ce świad­cze­nia chi­rur­gicz­ne (to wła­śnie Cen­trum Medycz­ne­go im. św. M. Kol­be­go). Dla­te­go stan zdro­wia miesz­kań­ców Bur­ki­na Faso jest sła­by. Cho­ro­by zakaź­ne skut­ku­ją wyso­ką śmier­tel­no­ścią. Śred­nia dłu­gość życia jest tu bar­dzo niska. Wie­le nie­mow­ląt umie­ra. Sytu­acja jest dużo gor­sza na wsiach niż w mia­stach, gdyż nie­licz­ny per­so­nel medycz­ny pra­cu­je głów­nie w tych ostatnich.

Fran­cisz­ka­nie pra­cu­ją­cy na misji w Bur­ki­na Faso stwo­rzy­li cen­trum medycz­ne, w któ­rym funk­cjo­nu­je apte­ka, labo­ra­to­rium ana­liz, gabi­net den­ty­stycz­ny, oddział medy­cy­ny ogól­nej, oddział położ­ni­czy z salą ope­ra­cyj­ną, ambu­la­to­rium dla cho­rych na AIDS i gruź­li­cę, cen­trum edu­ka­cji dla matek i dzie­ci nie­do­ży­wio­nych. W tym cen­trum nie­jed­no­krot­nie opie­kę otrzy­mu­ją oso­by nie­po­sia­da­ją­ce środ­ków na lecze­nie (np. cho­rzy na AIDS).

Dopro­wa­dze­nie czy­stej wody do szpi­ta­la jest jed­ną z nie­zbęd­nych inwe­sty­cji, prze­pro­wa­dza­nych przez wła­dze szpi­ta­la, któ­re mają na celu: zmniej­sze­nie śmier­tel­no­ści matek i dzie­ci, zmniej­sze­nie śmier­tel­no­ści z powo­du AIDS, gruź­li­cy i mala­rii, zapo­bie­ga­nie i lecze­nie cho­rób nie­za­kaź­nych (cukrzy­ca, cho­ro­by ukła­du krą­że­nia, urazy).

Woda dla centrum medycznego w Sabou (Burkina Faso)

Woda dla centrum medycznego w Sabou (Burkina Faso)

Woda dla centrum medycznego w Sabou (Burkina Faso)

Woda dla centrum medycznego w Sabou (Burkina Faso)

Woda dla centrum medycznego w Sabou (Burkina Faso)

Woda dla centrum medycznego w Sabou (Burkina Faso)

Woda dla centrum medycznego w Sabou (Burkina Faso)