Zakup mleka dla 20 matek seropozytywnych w Essengu (Kamerun)

Do Es­sengu w Ka­me­ru­nie prze­ka­za­li­śmy kwotę 6240 euro na za­kup mleka dla 20 ma­tek se­ro­po­zy­tyw­nych. W Ka­to­lic­kim Ośrodku Zdro­wia Sióstr od Anio­łów ob­jęto opieką 20 dzieci oraz ich matki. Ośro­dek oprócz le­cze­nia pod­sta­wo­wych cho­rób ta­kich jak ma­la­ria, ro­ba­czyce czy cho­roby dróg od­de­cho­wych, szcze­gólną tro­ską obej­muje cho­rych na AIDS, a zwłasz­cza ko­biety cię­żarne i dzieci. Rocz­nie w tym ośrodku zdro­wia przy­cho­dzi na świat około 120–130 dzieci, z któ­rych jedna szó­sta to dzieci ma­tek se­ro­po­zy­tyw­nych. Ko­biety te przy­cho­dzą do ośrodka z wio­sek od­da­lo­nych na­wet o 40 km, wie­dząc, że otrzy­mają opiekę i wspar­cie. Ra­tun­kiem dla ich dzieci jest kar­mie­nie ich mle­kiem za­stęp­czym, jako że wi­rus HIV prze­nosi się z mle­kiem matki. Mleko to jest nie­do­stępne ce­nowo dla więk­szo­ści ko­biet z Ka­me­runu. Jedno pu­dełko to koszt około trzech euro (na ty­dzień po­trzeba około trzech pu­de­łek). Sio­stry przy­jęły za­sadę, że matka ku­puje jedno pu­dełka a w ośrodku do­staje dwa za darmo. Aby sfi­nan­so­wać tę ak­cję, sio­stry zwró­ciły się do na­szej Fun­da­cji o pomoc.

Zakup mleka dla 20 matek seropozytywnych w Essengu (Kamerun)

Zakup mleka dla 20 matek seropozytywnych w Essengu (Kamerun)

Zakup mleka dla 20 matek seropozytywnych w Essengu (Kamerun)

Print Friendly