fbpx

Sprzęt sportowy dla młodych sportowców w Mkushi (Zambia)

Sprzęt spor­to­wy już w Za­mbii! Na stro­nie FB Pił­kar­ski Tre­ning zor­ga­ni­zo­wa­no zbiór­kę sprzę­tu spor­to­we­go dla mło­dych spor­tow­ców w miej­sco­wo­ści Mku­shi w Za­mbii. Sprzęt spor­to­wy zo­stał prze­ka­za­ny za­rów­no przez oso­by pry­wat­ne, jak i klu­by pił­kar­skie. Więk­szość sprzę­tu zo­sta­ła prze­trans­por­to­wa­na przez dwóch ka­to­wic­kich kle­ry­ków – Ma­te­usza Mry­ka i Ma­te­usza Gam­zę — uda­ją­cych się do Za­mbii na staż mi­syj­ny. Część sprzę­tu (stro­je spor­to­we, pił­ki, bu­ty pił­kar­skie, ge­try, sprzęt do ćwi­czeń) zo­stał wy­sła­ny pocz­tą. Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki sfi­nan­so­wa­ła tę wy­sył­kę (200 zł). Stro­je i sprzęt spor­to­wy są re­ali­za­cją ma­rzeń za­mbij­skich mło­dych spor­tow­ców.

Sprzęt sportowy dla młodych sportowców w Mkushi (Zambia)

Sprzęt spor­to­wy dla mło­dych spor­tow­ców w Mku­shi (Za­mbia). Zdję­cie za: FB Pił­kar­ski Tre­ning.

Print Friendly, PDF & Email