Sprzęt sportowy dla młodych sportowców w Mkushi (Zambia)

WYSYŁKA SPRZĘTU

LICZBA PROJEKTU: 200 ZŁ

MIEJSCE: MKUSHI, ZAMBIA

NR PROJEKTU: 09/2017

Sprzęt spor­to­wy już w Zambii! Na stro­nie FB Pił­kar­ski Tre­ning zor­ga­ni­zo­wa­no zbiór­kę sprzę­tu spor­to­we­go dla mło­dych spor­tow­ców w miej­sco­wo­ści Mku­shi w Zambii. Sprzęt spor­to­wy został prze­ka­za­ny zarów­no przez oso­by pry­wat­ne, jak i klu­by pił­kar­skie. Więk­szość sprzę­tu zosta­ła prze­trans­por­to­wa­na przez dwóch kato­wic­kich kle­ry­ków – Mate­usza Mry­ka i Mate­usza Gam­zę — uda­ją­cych się do Zambii na staż misyj­ny. Część sprzę­tu (stro­je spor­to­we, pił­ki, buty pił­kar­skie, getry, sprzęt do ćwi­czeń) został wysła­ny pocz­tą. Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki sfi­nan­so­wa­ła tę wysył­kę (200 zł). Stro­je i sprzęt spor­to­wy są reali­za­cją marzeń zambij­skich mło­dych sportowców.

Sprzęt sportowy dla młodych sportowców w Mkushi (Zambia)

Sprzęt spor­to­wy dla mło­dych spor­tow­ców w Mku­shi (Zambia). Zdję­cie za: FB Pił­kar­ski Trening.