Pomoc dla ośrodka dla dzieci ulicy w Luenie (Angola)

Prze­ka­za­li­śmy 1700 euro na po­moc ośrod­kowi dla dzieci ulicy w Angoli.

Ośro­dek Ana Jeto w Lu­ena zo­stał stwo­rzony z my­ślą o dzie­ciach i mło­dzieży, które z róż­nych po­wo­dów zo­stały zmu­szone do życia na ulicy. W ośrodku mieszka na stałe mał­żeń­stwo, które, zaj­mu­jąc się dziećmi, pełni także rolę “mamy” i “taty”. Dzieci są stop­niowo uczone funk­cjo­no­wa­nia w ro­dzi­nie oraz w spo­łe­czeń­stwie. Jest to pro­ces. W ośrodku jest miej­sce dla 16 dzieci. Ośro­dek ofe­ruje ca­ło­dzienną i ca­ło­nocną opiekę nad dziećmi, dba­jąc także i ich roz­wój in­te­lek­tu­alny. Dzieci mogą brać udział w ta­kich ak­tyw­no­ściach jak: praca w gru­pie, za­bawy ru­chowe, oglą­da­nie fil­mów a także różne formy za­baw edukacyjnych.

Nie­zbędne jest, by dzieci, kiedy już będą mo­gły opu­ścić ośro­dek umiały zor­ga­ni­zo­wać i za­pla­no­wać życie w spo­łe­czeń­stwie i rodzinie.

Dzieci żyjące w ośrodku wy­wo­dzą się z ro­dzin dys­funk­cyj­nych, obar­czo­nych wie­loma pro­ble­mami ta­kimi jak: mo­le­sto­wa­nie sek­su­alne, nad­uży­wa­nie al­ko­holu, prze­moc, ubó­stwo. Czę­sto też ro­dziny nie są w sta­nie spro­stać pod­sta­wo­wym po­trze­bom dziecka. Na­wet kilka mie­sięcy życia na ulicy nie­sie ze sobą ry­zyko traum, które wy­ma­gają po­mocy psychologa.

Dla­tego też jed­nym z głów­nych za­ło­żeń pro­jektu Ana Jeto jest da­nie dzie­ciom moż­li­wo­ści ob­ser­wa­cji zdro­wych re­la­cji ro­dzin­nych, nie­ob­cią­żo­nych pa­to­lo­gią. Wspar­cie, ja­kiego udziela ośro­dek, to mi­ni­mum 6 mie­sięcy dla każ­dego miesz­kańca ośrodka. Pro­ces re­in­te­gra­cji spo­łecz­nej za­wiera także po­moc w re­je­stra­cji i zdo­by­ciu nie­zbęd­nych do­ku­men­tów oraz po­moc w za­ję­ciach szkol­nych lub też za­pew­nie­nie uczest­nic­twa w kur­sach za­wo­do­wych, od­by­wa­ją­cych się w Cen­trum Edu­ka­cji Pro­fe­sjo­nal­nej na te­re­nie Lueny.

Stre­etwor­king

Uczest­nicy pro­jektu są wy­bie­rani po­przez osoby od­po­wie­dzialne, ma­jące do­świad­cze­nie w pracy z dziećmi żyją­cymi na ulicy. Są to głów­nie pra­cow­nicy ośrodka Ana Jeto, któ­rzy, pra­cu­jąc na ulicy, za­chę­cają dzieci do wzię­cia udziału w pro­jek­cie i za­miesz­ka­nia w ośrodku (streetworking).

Kon­se­kwen­cje wojny

Lu­ena jest sto­licą pro­win­cji Mo­xico w An­goli. Pro­win­cja znaj­duje się we wschod­niej czę­ści An­goli. Wojna trwa­jąca tu­taj od 1975 roku, za­koń­czyła się w 2002. Kon­se­kwen­cją wojny są jed­nak nie tylko prze­sie­dle­nie osób oraz duża liczba uchodź­ców. Po kon­flik­cie pro­win­cja zo­stała po­zba­wiona po­mocy, opusz­czona i wy­izo­lo­wana. Ogrom­nym pro­ble­mem spo­łecz­nym jest też usta­wiczny brak pracy i żyw­no­ści. Mo­xico jest jedną z tych pro­win­cji, które wojna na­zna­czyła naj­bar­dziej. Jej nisz­czący wpływ jest wi­doczny do dzi­siaj i ob­ja­wia się głów­nie ol­brzy­mimi znisz­cze­niami bu­dyn­ków, dróg, mo­stów i pól. Wiele dróg nie zo­stało jesz­cze do końca oczysz­czo­nych z min. Do­strzega się rów­nież ogromny de­fi­cyt w dzie­dzi­nie zdro­wia oraz edu­ka­cji: brak pod­ręcz­ni­ków, na­uczy­cieli, le­ka­rzy, lekarstw.

Pro­win­cja no­tuje nie­ustanny re­gres eko­no­miczny. Wiele miejsc po­zba­wio­nych jest łączno­ści ze świa­tem, to­rów ko­le­jo­wych a drogi unie­moż­li­wiają od­by­cie po­dróży samochodem.

Co było po­trzebne w ośrodku?

Sfi­nan­so­wa­li­śmy:

  1. Le­kar­stwa — szcze­gól­nie prze­ciw ma­la­rii i ty­fu­sowi. Naj­prost­sze le­kar­stwo prze­ciw ma­la­rii, ar­ty­me­ter lub chi­nina, to około 8 $, le­kar­stwo prze­ciw ty­fu­sowi to około 4 $ (cena za ku­ra­cję jed­no­ra­zową dla jed­nej osoby, a w ciągu pół roku można za­cho­ro­wać na­wet 4 razy).
  2. Bu­dowa no­wej ka­na­li­za­cji. To koszt 1500 $.

 

Na zdję­ciach: ośro­dek dla dzieci ulicy – miesz­kańcy oraz wa­runki ich życia:

Pomoc dla ośrodka dla dzieci ulicy w Luenie (Angola)

Pomoc dla ośrodka dla dzieci ulicy w Luenie (Angola)

Pomoc dla ośrodka dla dzieci ulicy w Luenie (Angola)

Pomoc dla ośrodka dla dzieci ulicy w Luenie (Angola)

Pomoc dla ośrodka dla dzieci ulicy w Luenie (Angola)

Pomoc dla ośrodka dla dzieci ulicy w Luenie (Angola)

Pomoc dla ośrodka dla dzieci ulicy w Luenie (Angola)

Print Friendly