Współfinansowanie odwiertu studni w Kwamneke-Kolana (Tanzania)

Prze­ka­za­li­śmy 12 000 zł na od­wiert i bu­dowę studni dla lud­no­ści ma­saj­skiej w Tan­za­nii, w Kwamneke-Kolana. W wio­sce miesz­kańcy czer­pią wodę ze sztucz­nego zbior­nika, zbu­do­wa­nego przez lo­kalne wła­dze. Po­bie­rana woda ab­so­lut­nie nie na­daje się do pi­cia – ma ko­lor ka­wowy, jest bar­dzo za­bru­dzona, wsku­tek czego mają miej­sce liczne cho­roby, które dla ma­łych dzieci koń­czą się śmier­tel­nie. Bu­dowa studni to ko­ope­ra­cja trzech or­ga­ni­za­cji – To Help Afryka (37 000 zł), Dzieci Afryki (31 000 zł) oraz Pol­skiej Fun­da­cji dla Afryki (12 000 zł).

Współfinansowanie odwiertu studni w Kwamneke-Kolana (Tanzania)

Współfinansowanie odwiertu studni w Kwamneke-Kolana (Tanzania)

Współfinansowanie odwiertu studni w Kwamneke-Kolana (Tanzania)

Współfinansowanie odwiertu studni w Kwamneke-Kolana (Tanzania)

Współfinansowanie odwiertu studni w Kwamneke-Kolana (Tanzania)

Print Friendly