fbpx

Misja medyczna w Sangmelimie (Kamerun)

Wspar­li­śmy kwo­tą 51 500 zł or­ga­ni­za­cję mi­sji me­dycz­nej kra­kow­skich le­ka­rzy w Ka­me­ru­nie. Mi­sję or­ga­ni­zo­wa­ło Sto­wa­rzy­sze­nie Po­mo­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej „Bez Gra­nic”. Kra­kow­scy le­ka­rze prze­pro­wa­dza­li ope­ra­cje w Szpi­ta­lu Re­fe­ren­cyj­nym w Sang­me­li­ma (nie­da­le­ko Yaoun­de, sto­li­cy Ka­me­ru­nu). Na po­trzeb tej mi­sji trze­ba by­ło za­ku­pić na­rzę­dzia chi­rur­gicz­ne, le­ki, środ­ki opa­trun­ko­we oraz dwa ze­sta­wy do ope­ra­cji prze­pu­klin dzie­cię­cych.

W wy­jeź­dzie uczest­ni­czy­ło 12 le­ka­rzy: 4 chi­rur­gów, 2 ane­ste­zjo­lo­gów, 2 pe­dia­trów, 1 chi­rurg dzie­cię­cy, 2 oku­li­stów, der­ma­to­log. W dniach 7 grud­nia – 18 grud­nia 2017 w szpi­ta­lu w miej­sco­wo­ści Sang­me­li­ma wy­ko­na­no po­nad 90 za­bie­gów ope­ra­cyj­nych, w tym zo­sta­ło zo­pe­ro­wa­nych 16 dzie­ci, w tym u 3 dzie­ci po­dwój­ne za­bie­gi i 1 dziec­ko w try­bie ostro dy­żu­ro­wym – uszko­dze­nie ścię­gna Achil­le­sa. Wy­ko­na­nie tej ilo­ści ope­ra­cji by­ło moż­li­we dzię­ki wy­ko­rzy­sta­niu za­ku­pio­nych przez Fun­da­cję na­rzę­dzi chi­rur­gicz­nych. Na­rzę­dzia bę­dą wy­ko­rzy­sta­ne tak­że przy ko­lej­nym wy­jeź­dzie (Kri­bi) i w tym szpi­ta­lu po­zo­sta­wio­ne. Prócz ope­ra­cji chi­rur­gicz­nych le­ka­rze udzie­li­li 1560 po­rad le­kar­skich oku­li­stycz­nych, pe­dia­trycz­nych, der­ma­to­lo­gicz­nych i chi­rur­gicz­nych a tak­że po­rad re­ha­bi­li­ta­cyj­nych. Wy­jazd był czwar­tym wy­jaz­dem eki­py le­ka­rzy kra­kow­skich do Ka­me­ru­nu.

Misja medyczna w Sangmelimie (Kamerun)

Misja medyczna w Sangmelimie (Kamerun)

Misja medyczna w Sangmelimie (Kamerun)

Misja medyczna w Sangmelimie (Kamerun)

Print Friendly, PDF & Email