Misja medyczna w Sangmelimie (Kamerun)

MISJA MEDYCZNA

LICZBA PROJEKTU: 1560 KONSULTACJI

MIEJSCE: SANGMELIN, KAMERUN

NR PROJEKTU: 22/2017

Wspar­li­śmy kwo­tą 51 500 zł orga­ni­za­cję misji medycz­nej kra­kow­skich leka­rzy w Kame­ru­nie. Misję orga­ni­zo­wa­ło Sto­wa­rzy­sze­nie Pomo­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej „Bez Gra­nic”. Kra­kow­scy leka­rze prze­pro­wa­dza­li ope­ra­cje w Szpi­ta­lu Refe­ren­cyj­nym w Sang­me­li­ma (nie­da­le­ko Yaoun­de, sto­li­cy Kame­ru­nu). Na potrzeb tej misji trze­ba było zaku­pić narzę­dzia chi­rur­gicz­ne, leki, środ­ki opa­trun­ko­we oraz dwa zesta­wy do ope­ra­cji prze­pu­klin dziecięcych.

W wyjeź­dzie uczest­ni­czy­ło 12 leka­rzy: 4 chi­rur­gów, 2 ane­ste­zjo­lo­gów, 2 pedia­trów, 1 chi­rurg dzie­cię­cy, 2 oku­li­stów, der­ma­to­log. W dniach 7 grud­nia – 18 grud­nia 2017 w szpi­ta­lu w miej­sco­wo­ści Sang­me­li­ma wyko­na­no ponad 90 zabie­gów ope­ra­cyj­nych, w tym zosta­ło zope­ro­wa­nych 16 dzie­ci, w tym u 3 dzie­ci podwój­ne zabie­gi i 1 dziec­ko w try­bie ostro dyżu­ro­wym – uszko­dze­nie ścię­gna Achil­le­sa. Wyko­na­nie tej ilo­ści ope­ra­cji było moż­li­we dzię­ki wyko­rzy­sta­niu zaku­pio­nych przez Fun­da­cję narzę­dzi chi­rur­gicz­nych. Narzę­dzia będą wyko­rzy­sta­ne tak­że przy kolej­nym wyjeź­dzie (Kri­bi) i w tym szpi­ta­lu pozo­sta­wio­ne. Prócz ope­ra­cji chi­rur­gicz­nych leka­rze udzie­li­li 1560 porad lekar­skich oku­li­stycz­nych, pedia­trycz­nych, der­ma­to­lo­gicz­nych i chi­rur­gicz­nych a tak­że porad reha­bi­li­ta­cyj­nych. Wyjazd był czwar­tym wyjaz­dem eki­py leka­rzy kra­kow­skich do Kamerunu.

Misja medyczna w Sangmelimie (Kamerun)

Misja medyczna w Sangmelimie (Kamerun)

Misja medyczna w Sangmelimie (Kamerun)

Misja medyczna w Sangmelimie (Kamerun)