Zakup spawarki da Jeana Noela z Mbaikoro (Republika Czadu)

SPAWARKA DLA JEANA

LICZBA PROJEKTU: 5700 ZŁ

MIEJSCE: MBAIKORO, CZAD

NR PROJEKTU: 24/2017

Prze­ka­za­li­śmy 5700 zł na zakup spa­war­ki, nie­zbęd­nej do utrzy­ma­nia rodzi­ny Jeana Noela z Mba­iko­ro w Repu­bli­ce Cza­du. Pro­jekt jest reali­zo­wa­ny w ramach pro­gra­mu „Inku­ba­tor Przed­się­bior­czo­ści Afry­kań­skiej”. Jean ma dwój­kę dzie­ci i jest pomoc­ni­kiem przy misji Sióstr Fran­cisz­ka­nek od Cier­pią­cych. Zna­ny jest ze swo­jej odpo­wie­dzial­no­ści i solid­no­ści. Jest spe­cja­li­stą muro­wań­cem i budow­lań­cem. Chce zaku­pić spa­war­kę i agre­gat, by móc dzię­ki tym sprzę­tom utrzy­my­wać rodzi­nę. Ma rów­nież plan szko­lić innych mło­dych ludzi z oko­li­cy, by umie­li posłu­gi­wać się tym sprzę­tem i w przy­szło­ści sami zakła­da­li podob­ne ini­cja­ty­wy. Do tej pory uda­ło się zebrać 2500 zł, dla­te­go wkład Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki był nie­zbęd­ny (koszt zaku­pu to 8200 zł).

Zakup spawarki da Jeana Noela z Mbaikoro (Republika Czadu)

Zakup spawarki da Jeana Noela z Mbaikoro (Republika Czadu)