fbpx

Zakup spawarki da Jeana Noela z Mbaikoro (Republika Czadu)

Prze­ka­za­li­śmy 5700 zł na za­kup spa­war­ki, nie­zbęd­nej do utrzy­ma­nia ro­dzi­ny Je­ana No­ela z Mba­iko­ro w Re­pu­bli­ce Cza­du. Pro­jekt jest re­ali­zo­wa­ny w ra­mach pro­gra­mu „In­ku­ba­tor Przed­się­bior­czo­ści Afry­kań­skiej”. Je­an ma dwój­kę dzie­ci i jest po­moc­ni­kiem przy mi­sji Sióstr Fran­cisz­ka­nek od Cier­pią­cych. Zna­ny jest ze swo­jej od­po­wie­dzial­no­ści i so­lid­no­ści. Jest spe­cja­li­stą mu­ro­wań­cem i bu­dow­lań­cem. Chce za­ku­pić spa­war­kę i agre­gat, by móc dzię­ki tym sprzę­tom utrzy­my­wać ro­dzi­nę. Ma rów­nież plan szko­lić in­nych mło­dych lu­dzi z oko­li­cy, by umie­li po­słu­gi­wać się tym sprzę­tem i w przy­szło­ści sa­mi za­kła­da­li po­dob­ne ini­cja­ty­wy. Do tej po­ry uda­ło się ze­brać 2500 zł, dla­te­go wkład Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki był nie­zbęd­ny (koszt za­ku­pu to 8200 zł).

Zakup spawarki da Jeana Noela z Mbaikoro (Republika Czadu)

Zakup spawarki da Jeana Noela z Mbaikoro (Republika Czadu)

Print Friendly, PDF & Email