Wyposażenie przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Na­sza Fun­da­cja prze­ka­zała 20 042,44 zł na wy­po­sa­że­nie ośrodka zdro­wia w Mam­pi­kony na Ma­da­ga­ska­rze. W pro­jek­cie z roku 2015 sfi­nan­so­wa­li­śmy bu­dowę tej przy­chodni. W ostat­nich ty­go­dniach 2015 roku miało miej­sce po­świę­ce­nie fun­da­men­tów, w 2016 bu­dowę zre­ali­zo­wano. Obec­nie prze­ka­za­li­śmy środki na za­kup sprzętu dia­gno­stycz­nego, od­czyn­ni­ków la­bo­ra­to­ryj­nych i ma­te­ria­łów me­dycz­nych, nie­zbęd­nych do prze­pro­wa­dza­nia ba­dań w za­kre­sie he­ma­to­lo­gii, se­ro­lo­gii, bak­te­rio­lo­gii i pa­ra­zy­to­lo­gii. Po­zwoli to na dia­gno­stykę wielu cho­rób tro­pi­kal­nych sto­sun­kowo nie­wiel­kim kosz­tem, a tym sa­mym pod­ję­cie wcze­snego, pra­wi­dło­wego le­cze­nia i zmniej­sze­nia kosz­tów hospitalizacji.

Pro­jekt re­ali­zo­wany przez mi­sjo­na­rzy ze Zgro­ma­dze­nia Du­cha Świę­tego (któ­rzy na miej­scu pro­wa­dzą m.in. sie­ro­ci­niec, bu­dują ko­lejne szkoły oraz stud­nie) ma na celu ochronę życia i zdro­wia miesz­kań­ców Czer­wo­nej Wy­spy po­przez dia­gno­stykę la­bo­ra­to­ryjną cho­rób tro­pi­kal­nych i opiekę me­dyczną w ośrodku zdro­wia. Przed­się­wzię­cie kie­ro­wane jest do ubo­giej lud­no­ści, przede wszyst­kim dzieci, któ­rych nie stać na płatną opiekę me­dyczną w lo­kal­nych punk­tach me­dycz­nych. Służba zdro­wia na Ma­da­ga­ska­rze jest od­płatna i w więk­szo­ści przy­pad­ków nie­do­stępna dla Mal­ga­szów utrzy­mu­ją­cych się z uprawy ce­buli, ryżu i ma­nioku. Czę­sto zda­rza się, że śmierć z po­wodu cho­rób za­kaź­nych (ule­czal­nych sku­tecz­nymi le­kami), spo­wo­do­wana jest ubó­stwem da­nego go­spo­dar­stwa do­mo­wego. Pro­blem zdro­wotny jest obec­nie głów­nym za­gad­nie­niem, z któ­rym pań­stwo nie może so­bie poradzić.

Za­ło­że­nia projektu:

 • ośrodka zdro­wia z la­bo­ra­to­rium oraz dwiema sa­lami dla cho­rych hospitalizowanych,
 • dar­mowa opieka me­dyczna (w tym le­kar­stwa i wy­roby me­dyczne) dla dzieci ob­ję­tych pro­gra­mem „Ad­op­cja na Od­le­głość (1300 naj­bied­niej­szych dzieci z te­renu mi­sji w Mam­pi­kony i są­sied­nich wio­sek) oraz sym­bo­liczna opłata (pro­por­cjo­nal­nie niż­sza od lo­kal­nych punk­tów me­dycz­nych) dla po­zo­sta­łych mieszkańców,
 • pro­fe­sjo­nalny per­so­nel me­dyczny oraz laboratoryjny,
 • do­ży­wia­nie spe­cjal­nymi pre­pa­ra­tami dzieci szcze­gól­nie niedożywionych,
 • ba­da­nia dia­gno­styczne i pro­fi­lak­tyczne dzieci wieku szkolnego,
 • roz­wój seg­mentu me­dycz­nego w re­gio­nie po­przez no­wo­cze­sne me­tody le­cze­nia i do­brej ja­ko­ści sprzęt medyczny,
 • nowe miej­sca pracy,
 • szybka dia­gno­styka i pra­wi­dłowe leczenie,
 • wy­rów­ny­wa­nie szans i do­stępu do opieki me­dycz­nej w spo­łe­czeń­stwie (po­moc ko­bie­tom sa­mot­nie wy­cho­wu­ją­cym i bę­dą­cym w szcze­gól­nie trud­nej sy­tu­acji finansowej),
 • na­wią­za­nie współ­pracy z lo­kal­nymi le­ka­rzami i pla­ców­kami me­dycz­nymi po­przez zle­ce­nia ba­dań laboratoryjnych,
 • punkt edu­ka­cyjny i na­ukowy dla szkół,
 • prze­pro­wa­dza­nie ak­cji od­ro­ba­cza­nia dzieci, szcze­pień oraz su­ple­men­ta­cji w wy­bra­nych hipowitaminozach,
 • współ­praca ze świa­to­wymi or­ga­ni­za­cjami na rzecz po­prawy lecz­nic­twa w re­gio­nie (UNICEF, WHO, or­ga­ni­za­cje polskie).

Na zdję­ciach po­świę­ce­nie Cen­trum Me­dycz­nego przez Nun­cju­sza Apo­stol­skiego Pa­olo Rocco Gualtieri:

Wyposażenie przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Wyposażenie przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Wyposażenie przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Print Friendly