fbpx

Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 22 811,20 zł na od­no­wie­nie i re­pa­ra­cję bu­dyn­ku szko­ły w An­ka­zo­abo na Ma­da­ga­ska­rze. To miej­sco­wość w po­łu­dnio­wo-wschod­niej czę­ści wy­spy. Miesz­ka­ją tam lu­dzie z róż­nych grup et­nicz­nych, zaj­mu­ją się rol­nic­twem i ho­dow­la by­dła. Wa­run­ki ży­cio­we są trud­ne. Ma­łe opa­dy spra­wia­ją, że bra­ku­je wo­dy. Zgro­ma­dze­nie sióstr orio­ni­stek w An­ka­zo­abo pra­cu­je od ro­ku 2008, pro­wa­dząc edu­ka­cję i dusz­pa­ster­stwo. Sio­stry pro­wa­dzą cen­tral­ną szko­łę ka­to­lic­ką Col­le­ge Christ Roi, któ­ra ist­nie­je od 50 lat. W 29 kla­sach co ro­ku uczy się oko­ło ty­sią­ca dzie­ci – na po­zio­mie pod­sta­wów­ki i gim­na­zjum.

Bu­dy­nek, w któ­rym uczy się 240 dzie­ci, był w złym sta­nie i za­gra­żał bez­pie­czeń­stwu dzie­ci i na­uczy­cie­li. Re­mont po­zwo­li na stwo­rze­nie skrom­ne­go ale god­ne­go miej­sca do na­uki. Bu­dy­nek ma 20 lat i jest zbu­do­wa­ny z zie­mi – je­go ścia­ny gro­zi­ły za­wa­le­niem i wy­ma­ga­ły re­pe­ra­cji. Re­mont ob­jął też m.in. na­pra­wę drzwi i okien (umo­co­wa­nych by­ły na przy­sło­wio­wym gwoź­dziu) oraz ma­lo­wa­nie. Obec­nie w szko­le pra­cu­je 34 na­uczy­cie­li. Szko­ła nie ma moż­li­wo­ści, by za­trud­nić wię­cej na­uczy­cie­li ani nie mia­ła środ­ków, by wła­sny­mi środ­ka­mi wy­re­mon­to­wać bu­dy­nek. Sy­tu­acja w szkol­nic­twie w re­gio­nie jest na­praw­dę trud­na. Szko­łę dla pra­wie dwóch ty­się­cy dzie­ci bu­do­wa­li ich ro­dzi­ce. Pra­wie bez ce­men­tu i me­ta­lo­wych zbro­jeń – nie by­ło dróg, któ­ry­mi moż­na by do­wieźć ma­te­ria­ły na te­ren bu­do­wy. Zresz­tą ta­ki bu­du­lec to był nie­do­stęp­ny luk­sus. Po 20 la­tach, a kon­kret­niej mó­wiąc: po 20 po­rach desz­czo­wych, strach by­ło wcho­dzić do bu­dyn­ku szko­ły. Dziś szko­ła jest po grun­tow­nym re­mon­cie i dłu­go po­słu­ży dzie­cia­kom z An­ka­zo­abo, na Ma­da­ga­ska­rze.

Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email