Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

REMONT SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 1000 UCZNIÓW

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 15/2016

Prze­ka­za­li­śmy 22 811,20 zł na odno­wie­nie i repa­ra­cję budyn­ku szko­ły w Anka­zo­abo na Mada­ga­ska­rze. To miej­sco­wość w połu­dnio­wo-wschod­niej czę­ści wyspy. Miesz­ka­ją tam ludzie z róż­nych grup etnicz­nych, zaj­mu­ją się rol­nic­twem i hodow­la bydła. Warun­ki życio­we są trud­ne. Małe opa­dy spra­wia­ją, że bra­ku­je wody. Zgro­ma­dze­nie sióstr orio­ni­stek w Anka­zo­abo pra­cu­je od roku 2008, pro­wa­dząc edu­ka­cję i dusz­pa­ster­stwo. Sio­stry pro­wa­dzą cen­tral­ną szko­łę kato­lic­ką Col­le­ge Christ Roi, któ­ra ist­nie­je od 50 lat. W 29 kla­sach co roku uczy się oko­ło tysią­ca dzie­ci – na pozio­mie pod­sta­wów­ki i gimnazjum.

Budy­nek, w któ­rym uczy się 240 dzie­ci, był w złym sta­nie i zagra­żał bez­pie­czeń­stwu dzie­ci i nauczy­cie­li. Remont pozwo­li na stwo­rze­nie skrom­ne­go ale god­ne­go miej­sca do nauki. Budy­nek ma 20 lat i jest zbu­do­wa­ny z zie­mi – jego ścia­ny gro­zi­ły zawa­le­niem i wyma­ga­ły repe­ra­cji. Remont objął też m.in. napra­wę drzwi i okien (umo­co­wa­nych były na przy­sło­wio­wym gwoź­dziu) oraz malo­wa­nie. Obec­nie w szko­le pra­cu­je 34 nauczy­cie­li. Szko­ła nie ma moż­li­wo­ści, by zatrud­nić wię­cej nauczy­cie­li ani nie mia­ła środ­ków, by wła­sny­mi środ­ka­mi wyre­mon­to­wać budy­nek. Sytu­acja w szkol­nic­twie w regio­nie jest napraw­dę trud­na. Szko­łę dla pra­wie dwóch tysię­cy dzie­ci budo­wa­li ich rodzi­ce. Pra­wie bez cemen­tu i meta­lo­wych zbro­jeń – nie było dróg, któ­ry­mi moż­na by dowieźć mate­ria­ły na teren budo­wy. Zresz­tą taki budu­lec to był nie­do­stęp­ny luk­sus. Po 20 latach, a kon­kret­niej mówiąc: po 20 porach desz­czo­wych, strach było wcho­dzić do budyn­ku szko­ły. Dziś szko­ła jest po grun­tow­nym remon­cie i dłu­go posłu­ży dzie­cia­kom z Anka­zo­abo, na Madagaskarze.

Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)