Remont i uruchomienie młyna w Helocie (Togo)

He­lota to uboga wio­ska na pół­nocy Togo. Pod­stawą utrzy­ma­nia miej­sco­wej lud­no­ści jest rol­nic­two. Ręcz­nie upra­wiana zie­mia przy­nosi plony, bę­dące źró­dłem po­ży­wie­nia dla więk­szo­ści lu­dzi — są to: ku­ku­ry­dza, sorgo, fa­sola, soja, orzeszki ziemne i w nie­wiel­kim za­kre­sie ma­niok czy słod­kie ziem­niaki. Co­dzien­nym po­sił­kiem na sto­łach w He­lo­cie jest pate, czyli po­trawa z mąki ku­ku­ry­dzia­nej. Ku­ku­ry­dzę mieli się w nie­wiel­kich mły­nach, po­sia­da­ją­cych pro­sty sil­nik spa­li­nowy, które funk­cjo­nują nie­mal w każ­dej wio­sce w kraju. Ze względu na nie­wielką liczbę mły­nów, ko­biety nie­raz stoją w ko­lejce cały dzień, by zmie­lić mąkę dla ro­dziny na nad­cho­dzący ty­dzień. W He­lo­cie stoi stary bu­dy­nek, w któ­rym mie­ścił się nie­gdyś młyn. W związku z no­wymi ini­cja­ty­wami sióstr ze Zgro­ma­dze­nia Słu­żeb­nic Du­cha Świę­tego (jak choćby sfi­nan­so­wana przez Dar­czyń­ców na­szej Fun­da­cji szkoła kra­wiecka dla dziew­cząt oraz na­le­żący do niej in­ter­nat) po­trzeba uru­cho­mie­nia no­wego młyna w He­lo­cie stała się pa­ląca. Sio­stry zwró­ciły się do na­szej Fun­da­cji z prośbą o sfi­nan­so­wa­nie re­montu sta­rego młyna, który słu­żyłby i szkole, i po­bli­skiemu szpi­ta­lowi, przed­szkolu oraz gim­na­zjum oraz oczy­wi­ście wszyst­kich po­trze­bu­ją­cym miesz­kań­com z oko­licy. Taki młyn byłby nie­oce­nioną po­mocą w do­ży­wia­niu dzieci, bę­dą­cych pod stałą opieką Zgromadzenia.

Sio­stry opra­co­wały pro­jekt, któ­rego re­ali­za­cja obejmowałby:

  • re­mont sta­rego bu­dynku młyna;
  • kon­struk­cję za­da­sze­nia fron­to­wej strony budynku;
  • in­sta­la­cję dwóch me­ta­lo­wych okien oraz drzwi;
  • za­kup mły­nów do mie­le­nia zia­ren oraz do łuska­nia kukurydzy;
  • za­kup dwóch sil­ni­ków spalinowych;
  • za­kup szli­fierki z osprzętowaniem;
  • in­sta­la­cje.

 

Koszt tych wszyst­kich prac wy­ce­niono na kwotę 5324 euro, które to środki zo­stały w li­sto­pa­dzie 2015 r. prze­ka­zane Zgro­ma­dze­niu Mi­syj­nemu Słu­żeb­nic Du­cha Świę­tego przez Pol­ską Fun­da­cję dla Afryki.

Sio­stry za­kła­dają, że młyn bę­dzie pra­co­wał dwa razy w ty­go­dniu, ob­słu­gu­jąc po­trzeby mi­sji oraz miej­sco­wej lud­no­ści. Wpływy z jego dzia­łal­no­ści po­zwolą na bie­żące utrzy­ma­nie młyna, jego amor­ty­za­cję a do­dat­kowo od­pady z mie­le­nia zia­ren zo­staną wy­ko­rzy­stane jako pa­sza w ho­dowli zwie­rząt chlew­nych ho­do­wa­nych na po­trzeby in­ter­natu dla dziewcząt.

Dzię­ku­jemy wszyst­kim Dar­czyń­com, któ­rych ofiar­ność po­zwo­liła na prze­ka­za­nie nie­zbęd­nych środ­ków na tę in­we­sty­cję w Togo.

Remont i uruchomienie młyna w Helocie (Togo)

Uprawa ku­ku­ry­dzy w Togo.

Remont i uruchomienie młyna w Helocie (Togo)

Uprawa ku­ku­ry­dzy w Togo.

Remont i uruchomienie młyna w Helocie (Togo)

Przy­szłe kraw­cowe z He­loty uczą się swo­jego fachu.