fbpx

Sprzęt laboratoryjny dla ośrodka zdrowia w Chamilali (Zambia)

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki prze­ka­za­ła środ­ki (7144 zło­tych) na za­kup sprzę­tu la­bo­ra­to­ryj­ne­go dla ośrod­ka zdro­wia w mi­sji Cha­mi­la­la w Za­mbii, pro­wa­dzo­ne­go przez sio­stry bo­ro­me­usz­ki. Bu­do­wę sa­me­go ośrod­ka sfi­nan­so­wa­ła na­sza fun­da­cja, na­to­miast część wy­po­sa­że­nia i so­la­ry zo­sta­ły sfi­nan­so­wa­ne przez pol­ską am­ba­sa­dę w Pre­to­rii (Re­pu­bli­ka Po­łu­dnio­wej Afry­ki). Obec­nie sfi­nan­so­wa­li­śmy:

  • fo­to­metr BS 3000, nie­zbęd­ny do ma­nu­al­ne­go wy­ko­ny­wa­nia pod­sta­wo­wych ba­dań bio­che­micz­nych (cho­le­ste­rol, glu­ko­za, trans­ami­na­zy i in­ne);
  • pi­pe­ty la­bo­ra­to­ryj­ne, po­trzeb­ne do wy­ko­ny­wa­nia ba­dań w fo­to­me­rze;
  • wi­rów­ka me­dycz­na 6x15ml, po­trzeb­na do od­wi­ro­wy­wa­nia krwi w ce­lu uzy­ska­nia su­ro­wi­cy, z któ­rej wy­ko­nu­je się ba­da­na na fo­to­me­rze;
  • apa­rat pa­sko­wy do po­mia­ru glu­ko­zy.

Sy­tu­acja z Za­mbii

W Za­mbii na ob­szar du­ży jak pol­skie wo­je­wódz­two przy­pa­da je­den szpi­tal. Po­mo­cy moż­na też szu­kać w ośrod­ku zdro­wia, je­śli znaj­du­je się w po­bli­żu. W przy­chod­ni nie pra­cu­je jed­nak le­karz, ale pie­lę­gniar­ka. Po­zo­sta­ły per­so­nel to sprzą­tacz­ka i noc­ny stróż. Raz w mie­sią­cu do­sta­ją skrzyn­kę z pod­sta­wo­wy­mi le­kar­stwa­mi, któ­rych zwy­kle jest zbyt ma­ło. Re­jon wio­ski Cha­mi­la­li to gó­rzy­sty te­ren bez prze­my­słu, prą­du, te­le­ko­mu­ni­ka­cji. Go­spo­dar­stwa są roz­pro­szo­ne na ogrom­nym ob­sza­rze. Eks­tre­mal­ne tem­pe­ra­tu­ry utrud­nia­ją upra­wę ro­li, a zbio­ry czę­sto są plą­dro­wa­ne przez mał­py. Bra­ku­je dróg, któ­re mógł­by po­ko­nać sa­mo­chód bez na­pę­du na czte­ry ko­ła i wy­cią­gar­ki. W re­jo­nie nie ma ośrod­ka zdro­wia, a naj­bliż­szy szpi­tal jest od­da­lo­ny od Cha­mi­la­li o pra­wie 80 km. W po­rze desz­czo­wej pro­wa­dzą­ca do nie­go dro­ga sta­je się nie­prze­jezd­na.

Dzia­łal­ność sióstr bo­ro­me­uszek

Sio­stry bo­ro­me­usz­ki pra­cu­ją w Za­mbii od 43 lat. Po­ma­ga­ją sie­ro­tom, cho­rym, ubo­gim i opusz­czo­nym. Pro­wa­dzą Mi­syj­ny Szpi­tal św. Łu­ka­sza w Mpan­shya. To szpi­tal do­brze wy­po­sa­żo­ny, z wy­kwa­li­fi­ko­wa­nym per­so­ne­lem. Kil­ka lat te­mu sio­stry stwo­rzy­ły „Mo­bil­ny Ośro­dek Zdro­wia”. W tym ro­ku sio­stry wy­bu­do­wa­ły ośro­dek zdro­wia, na któ­ry skła­da­ją się:

  • od­dział po­łoż­ni­czy (sa­la z sze­ścio­ma łóż­ka­mi i schro­ni­sko dla ko­biet na 12 miejsc),
  • od­dział po­go­to­wia (sa­la z sze­ścio­ma łóż­ka­mi dla ofiar wy­pad­ków dro­go­wych i in­nych na­głych przy­pad­ków),
  • po­rad­nia (za­pew­ni pro­fi­lak­ty­kę, dia­gno­sty­kę i le­cze­nie),
  • ka­ret­ka.

Te­raz przy­chod­nia ta zo­sta­ła wy­po­sa­żo­na w sprzęt do ba­dań.

Pro­jekt zo­stał zre­ali­zo­wa­ny wspól­nie z Fun­da­cją Pro­dia­gno­stics z Ole­sna.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim Dar­czyń­com, dzię­ki któ­rych po­mo­cy zo­sta­ły zre­ali­zo­wa­ne oba pro­jek­ty.

Sprzęt laboratoryjny dla ośrodka zdrowia w Chamilali (Zambia)

No­wo wy­bu­do­wa­ny ośro­dek zdro­wia w Cha­mi­la­li.

Sprzęt laboratoryjny dla ośrodka zdrowia w Chamilali (Zambia)

No­wo wy­bu­do­wa­ny ośro­dek zdro­wia w Cha­mi­la­li.

Sprzęt laboratoryjny dla ośrodka zdrowia w Chamilali (Zambia)

No­wo wy­bu­do­wa­ny ośro­dek zdro­wia w Cha­mi­la­li.