Sprzęt laboratoryjny dla ośrodka zdrowia w Chamilali (Zambia)

SPRZĘT DLA PRZYCHODNI

LICZBA PROJEKTU: 12 ŁÓŻEK

MIEJSCE: CHAMILALI, ZAMBIA

NR PROJEKTU: 15/2015

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki prze­ka­za­ła środ­ki (7144 zło­tych) na zakup sprzę­tu labo­ra­to­ryj­ne­go dla ośrod­ka zdro­wia w misji Cha­mi­la­la w Zambii, pro­wa­dzo­ne­go przez sio­stry boro­me­usz­ki. Budo­wę same­go ośrod­ka sfi­nan­so­wa­ła nasza fun­da­cja, nato­miast część wypo­sa­że­nia i sola­ry zosta­ły sfi­nan­so­wa­ne przez pol­ską amba­sa­dę w Pre­to­rii (Repu­bli­ka Połu­dnio­wej Afry­ki). Obec­nie sfinansowaliśmy:

  • foto­metr BS 3000, nie­zbęd­ny do manu­al­ne­go wyko­ny­wa­nia pod­sta­wo­wych badań bio­che­micz­nych (cho­le­ste­rol, glu­ko­za, trans­ami­na­zy i inne);
  • pipe­ty labo­ra­to­ryj­ne, potrzeb­ne do wyko­ny­wa­nia badań w fotomerze;
  • wirów­ka medycz­na 6x15ml, potrzeb­na do odwi­ro­wy­wa­nia krwi w celu uzy­ska­nia suro­wi­cy, z któ­rej wyko­nu­je się bada­na na fotomerze;
  • apa­rat pasko­wy do pomia­ru glukozy.

Sytu­acja z Zambii

W Zambii na obszar duży jak pol­skie woje­wódz­two przy­pa­da jeden szpi­tal. Pomo­cy moż­na też szu­kać w ośrod­ku zdro­wia, jeśli znaj­du­je się w pobli­żu. W przy­chod­ni nie pra­cu­je jed­nak lekarz, ale pie­lę­gniar­ka. Pozo­sta­ły per­so­nel to sprzą­tacz­ka i noc­ny stróż. Raz w mie­sią­cu dosta­ją skrzyn­kę z pod­sta­wo­wy­mi lekar­stwa­mi, któ­rych zwy­kle jest zbyt mało. Rejon wio­ski Cha­mi­la­li to górzy­sty teren bez prze­my­słu, prą­du, tele­ko­mu­ni­ka­cji. Gospo­dar­stwa są roz­pro­szo­ne na ogrom­nym obsza­rze. Eks­tre­mal­ne tem­pe­ra­tu­ry utrud­nia­ją upra­wę roli, a zbio­ry czę­sto są plą­dro­wa­ne przez mał­py. Bra­ku­je dróg, któ­re mógł­by poko­nać samo­chód bez napę­du na czte­ry koła i wycią­gar­ki. W rejo­nie nie ma ośrod­ka zdro­wia, a naj­bliż­szy szpi­tal jest odda­lo­ny od Cha­mi­la­li o pra­wie 80 km. W porze desz­czo­wej pro­wa­dzą­ca do nie­go dro­ga sta­je się nieprzejezdna.

Dzia­łal­ność sióstr boromeuszek

Sio­stry boro­me­usz­ki pra­cu­ją w Zambii od 43 lat. Poma­ga­ją sie­ro­tom, cho­rym, ubo­gim i opusz­czo­nym. Pro­wa­dzą Misyj­ny Szpi­tal św. Łuka­sza w Mpan­shya. To szpi­tal dobrze wypo­sa­żo­ny, z wykwa­li­fi­ko­wa­nym per­so­ne­lem. Kil­ka lat temu sio­stry stwo­rzy­ły „Mobil­ny Ośro­dek Zdro­wia”. W tym roku sio­stry wybu­do­wa­ły ośro­dek zdro­wia, na któ­ry skła­da­ją się:

  • oddział położ­ni­czy (sala z sze­ścio­ma łóż­ka­mi i schro­ni­sko dla kobiet na 12 miejsc),
  • oddział pogo­to­wia (sala z sze­ścio­ma łóż­ka­mi dla ofiar wypad­ków dro­go­wych i innych nagłych przypadków),
  • porad­nia (zapew­ni pro­fi­lak­ty­kę, dia­gno­sty­kę i leczenie),
  • karet­ka.

Teraz przy­chod­nia ta zosta­ła wypo­sa­żo­na w sprzęt do badań.

Pro­jekt został zre­ali­zo­wa­ny wspól­nie z Fun­da­cją Pro­dia­gno­stics z Olesna.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim Dar­czyń­com, dzię­ki któ­rych pomo­cy zosta­ły zre­ali­zo­wa­ne oba projekty.

Sprzęt laboratoryjny dla ośrodka zdrowia w Chamilali (Zambia)
Sprzęt laboratoryjny dla ośrodka zdrowia w Chamilali (Zambia)

Sprzęt laboratoryjny dla ośrodka zdrowia w Chamilali (Zambia)

Nowo wybu­do­wa­ny ośro­dek zdro­wia w Chamilali.

Sprzęt laboratoryjny dla ośrodka zdrowia w Chamilali (Zambia)

Nowo wybu­do­wa­ny ośro­dek zdro­wia w Chamilali.

Sprzęt laboratoryjny dla ośrodka zdrowia w Chamilali (Zambia)

Nowo wybu­do­wa­ny ośro­dek zdro­wia w Chamilali.