fbpx

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Kon­ty­nu­ując współ­pra­cę z sio­stra­mi ze Zgro­ma­dze­nia Mi­syj­ne­go Słu­żeb­nic Du­cha Świę­te­go pra­cu­ją­cy­mi w To­go, wspar­li­śmy ko­lej­ny pro­jekt za­pro­po­no­wa­ny przez sio­stry. Prze­ka­za­li­śmy kwo­tę po­nad 3500 zł na za­kup od­czyn­ni­ków do trzech la­bo­ra­to­riów: w He­lo­cie, Bas­sar i Bom­bu­aka.

La­bo­ra­to­ria w ro­ku 2014 otrzy­ma­ły od spon­so­ra pro­fe­sjo­nal­ne wy­po­sa­że­nie, m.in. apa­ra­tu­rę do kom­plek­so­wej ana­li­zy krwi. Nie­ste­ty, la­bo­ra­to­ria ob­słu­gu­ją tak znacz­ną licz­bę lud­no­ści (w He­lo­cie: 14 200 osób, w Bas­sar – 6640, Bom­bu­aka – 15 000), że szyb­ko za­bra­kło za­pew­nio­nych przez spon­so­rów od­czyn­ni­ków do wy­ko­ny­wa­nia ana­liz.

Ba­da­nia wy­ko­ny­wa­ny w tych la­bo­ra­to­riach są nie­zwy­kle istot­ne dla po­pra­wy opie­ki me­dycz­nej w re­gio­nie. W To­go nie ma wy­star­cza­ją­cych licz­by ta­kich pla­có­wek – w pań­stwo­wych ośrod­kach zdro­wia wy­ko­nu­je się prak­tycz­nie je­dy­nie pod­sta­wo­we ba­da­nia: he­ma­to­lo­gię oraz w kie­run­ku pa­so­ży­tów. Ta­ka sy­tu­acja spra­wia, że cho­rym apli­ku­je się ogól­ne an­ty­bio­ty­ki na stan za­pal­ny or­ga­ni­zmu, bez do­kład­niej­szej ana­li­zy, na co do­kład­nie cier­pi pa­cjent. To bar­dzo nie­ko­rzyst­na sy­tu­acja dla pa­cjen­tów, na­ra­żo­nych przez to na nie­po­trzeb­ne skut­ki ubocz­ne oraz do­dat­ko­we kosz­ty.

Ośrod­ki pro­wa­dzo­ne w To­go przez sio­stry otwar­te są dla wszyst­kich i słu­żą po­mo­cą me­dycz­ną na wie­lu po­lach: po­ro­dów­ka, pe­dia­tria, do­ży­wia­nie dzie­ci, szcze­pie­nia ochron­ne i okre­so­we, ope­ra­cje, pierw­sza po­moc, le­cze­nie z ho­spi­ta­li­za­cją, ba­da­nia dla ko­biet cię­żar­nych, szko­le­nia proz­dro­wot­ne.

Pro­jekt zre­ali­zo­wa­ny wspól­nie z Fun­da­cją Pro­dia­gno­stics z Ole­sna.

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

La­bo­rant w trak­cie ana­li­zy. Od po­nie­dział­ku do piąt­ku la­bo­ra­to­rium wy­ko­nu­je sze­reg ana­liz po­zwa­la­ją­cych na od­po­wied­nie dia­gno­zo­wa­nie cho­rób. Szpi­tal w He­lo­cie, ma­łej wio­sce „da­le­ko od szo­sy”, po­sia­da­ją­cy do­bre la­bo­ra­to­rium, jest wiel­ką po­mo­cą dla wie­lu cho­rych, któ­rzy czę­sto przy­jeż­dża­ją z da­le­ka, aby się tu le­czyć.

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Ma­ły pa­cjent już ma się le­piej. Na po­cie­chę po ukłu­ciu w la­bo­ra­to­riom do­stał cu­kier­ka.

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Ko­djo, czę­ścio­wo spa­ra­li­żo­wa­ny z po­wo­du za­ni­ku ner­wów w koń­czy­nach, dzię­ki re­ha­bi­li­ta­cji w Cen­trum Don Orio­ne w Bom­bu­aka stoi na wła­snych no­gach i mo­że się uśmie­chać.

Le­cze­nie w ośrod­kach zdro­wia pro­wa­dzo­nych przez sio­stry słu­żeb­nicz­ki. Naj­częst­szą przy­czy­ną cho­rób w To­go są pa­so­ży­ty i ma­la­ria:

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)