Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

POMOC LABORATORIOM

LICZBA PROJEKTU: 3 OŚRODKI ZDROWIA

MIEJSCE: TOGO

NR PROJEKTU: 13/2015

Kon­ty­nu­ując współ­pra­cę z sio­stra­mi ze Zgro­ma­dze­nia Misyj­ne­go Słu­żeb­nic Ducha Świę­te­go pra­cu­ją­cy­mi w Togo, wspar­li­śmy kolej­ny pro­jekt zapro­po­no­wa­ny przez sio­stry. Prze­ka­za­li­śmy kwo­tę ponad 3500 zł na zakup odczyn­ni­ków do trzech labo­ra­to­riów: w Helo­cie, Bas­sar i Bombuaka.

Labo­ra­to­ria w roku 2014 otrzy­ma­ły od spon­so­ra pro­fe­sjo­nal­ne wypo­sa­że­nie, m.in. apa­ra­tu­rę do kom­plek­so­wej ana­li­zy krwi. Nie­ste­ty, labo­ra­to­ria obsłu­gu­ją tak znacz­ną licz­bę lud­no­ści (w Helo­cie: 14 200 osób, w Bas­sar – 6640, Bom­bu­aka – 15 000), że szyb­ko zabra­kło zapew­nio­nych przez spon­so­rów odczyn­ni­ków do wyko­ny­wa­nia analiz.

Bada­nia wyko­ny­wa­ny w tych labo­ra­to­riach są nie­zwy­kle istot­ne dla popra­wy opie­ki medycz­nej w regio­nie. W Togo nie ma wystar­cza­ją­cych licz­by takich pla­có­wek – w pań­stwo­wych ośrod­kach zdro­wia wyko­nu­je się prak­tycz­nie jedy­nie pod­sta­wo­we bada­nia: hema­to­lo­gię oraz w kie­run­ku paso­ży­tów. Taka sytu­acja spra­wia, że cho­rym apli­ku­je się ogól­ne anty­bio­ty­ki na stan zapal­ny orga­ni­zmu, bez dokład­niej­szej ana­li­zy, na co dokład­nie cier­pi pacjent. To bar­dzo nie­ko­rzyst­na sytu­acja dla pacjen­tów, nara­żo­nych przez to na nie­po­trzeb­ne skut­ki ubocz­ne oraz dodat­ko­we koszty.

Ośrod­ki pro­wa­dzo­ne w Togo przez sio­stry otwar­te są dla wszyst­kich i słu­żą pomo­cą medycz­ną na wie­lu polach: poro­dów­ka, pedia­tria, doży­wia­nie dzie­ci, szcze­pie­nia ochron­ne i okre­so­we, ope­ra­cje, pierw­sza pomoc, lecze­nie z hospi­ta­li­za­cją, bada­nia dla kobiet cię­żar­nych, szko­le­nia prozdrowotne.

Pro­jekt zre­ali­zo­wa­ny wspól­nie z Fun­da­cją Pro­dia­gno­stics z Olesna.

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Labo­rant w trak­cie ana­li­zy. Od ponie­dział­ku do piąt­ku labo­ra­to­rium wyko­nu­je sze­reg ana­liz pozwa­la­ją­cych na odpo­wied­nie dia­gno­zo­wa­nie cho­rób. Szpi­tal w Helo­cie, małej wio­sce „dale­ko od szo­sy”, posia­da­ją­cy dobre labo­ra­to­rium, jest wiel­ką pomo­cą dla wie­lu cho­rych, któ­rzy czę­sto przy­jeż­dża­ją z dale­ka, aby się tu leczyć.

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Mały pacjent już ma się lepiej. Na pocie­chę po ukłu­ciu w labo­ra­to­riom dostał cukierka.

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Kodjo, czę­ścio­wo spa­ra­li­żo­wa­ny z powo­du zani­ku ner­wów w koń­czy­nach, dzię­ki reha­bi­li­ta­cji w Cen­trum Don Orio­ne w Bom­bu­aka stoi na wła­snych nogach i może się uśmiechać.

Lecze­nie w ośrod­kach zdro­wia pro­wa­dzo­nych przez sio­stry słu­żeb­nicz­ki. Naj­częst­szą przy­czy­ną cho­rób w Togo są paso­ży­ty i malaria:

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)