Budowa kompleksu sanitarnego w Ankalarobe (Madagaskar)

KOMPLEKS SANITARNY

LICZBA PROJEKTU: 4 TOALETY

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 8/2022

Prze­ka­za­li­śmy 3259 euro na budo­wę czte­rech toa­let dla szko­ły w Anka­la­ro­be na Mada­ga­ska­rze. Do pla­ców­ki uczęsz­cza aktu­al­nie 300 dzie­ci, a licz­ba ta szyb­ko rośnie. Dla zapew­nie­nia mini­mum higie­ny potrze­ba było wybu­do­wać nowe toalety.

Goto­we toa­le­ty szkolne:

Budowa kompleksu sanitarnego w Ankalarobe (Madagaskar)
Budowa kompleksu sanitarnego w Ankalarobe (Madagaskar)