Budowa gimnazjum i liceum w Ankalarobe (Madagaskar)

SZKOŁA ŚREDNIA

LICZBA PROJEKTU: 300 DZIECI

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 9/2022

Prze­ka­za­li­śmy 30 243 euro na budo­wę jed­no­pię­tro­we­go budyn­ku szko­ły w Anka­la­ro­be na Mada­ga­ska­rze. Do pla­ców­ki uczęsz­cza aktu­al­nie 300 dzie­ci, a licz­ba ta szyb­ko rośnie. Sale są już prze­peł­nio­ne – w jed­nej kla­sie uczy się nawet 60 dzie­ci. W oko­li­cy nie ma gim­na­zjum ani liceum. Sio­stry Fran­cisz­kan­ki Misji Maryi, pro­wa­dzą­ce szko­łę pod­sta­wo­wą, posta­no­wi­ły otwo­rzyć tak­że gim­na­zjum i liceum. Dotych­czas dzie­ci, któ­re chcia­ły kon­ty­nu­ować naukę w szko­le ponad­pod­sta­wo­wej, musia­ły wyjeż­dżać dale­ko do mia­sta, co wią­za­ło się z kosz­ta­mi i wyłą­cza­ło z tej edu­ka­cji dzie­ci z ubo­gich rodzin. Nowy budy­nek będzie miał jed­no pię­tro i 4 kla­sy szkolne.

Goto­wy budy­nek szkolny:

Budowa gimnazjum i liceum w Ankalarobe (Madagaskar)
Budowa gimnazjum i liceum w Ankalarobe (Madagaskar)
Budowa gimnazjum i liceum w Ankalarobe (Madagaskar)
Budowa gimnazjum i liceum w Ankalarobe (Madagaskar)
Budowa gimnazjum i liceum w Ankalarobe (Madagaskar)
Budowa gimnazjum i liceum w Ankalarobe (Madagaskar)