Rozbudowa sierocińca w Katuba-Lumbashi (RD Konga)

ROZBUDOWA SIEROCIŃCA

LICZBA PROJEKTU: 35 SIEROT

MIEJSCE: RD KONGO

NR PROJEKTU: 7/2022

Prze­ka­za­li­śmy 12 400 euro na roz­bu­do­wę sie­ro­ciń­ca Cen­tre d’Accueil pour Enfants Orphe­lins et Aban­don­nes w Katu­ba-Lum­ba­shi w Repu­bli­ce Demo­kra­tycz­nej Kon­ga. Sie­ro­ci­niec zosta­nie roz­bu­do­wa­ny o jed­no­pię­tro­wy budy­nek. Za tę kwo­tę sfi­nan­so­wa­ne zosta­nie m.in.: 20 okien, 15 drzwi, 30 blach na dach, malo­wa­nie, toa­le­ty, umy­wal­nie, rury.

Sto­wa­rzy­sze­nie pro­wa­dzą­ce pla­ców­kę zaczę­ło pra­ce w latach 90. ub. wie­ku po I woj­nie kon­gij­skiej. Powo­jen­ne warun­ki i cią­gle rebe­lie spra­wi­ły, że wie­le kobiet padło ofia­rą gwał­tu, w wyni­ku któ­rych uro­dzi­ły się dzie­ci. Kolej­nym pro­ble­mem, któ­ry cen­trum sta­ra się roz­wią­zać to opie­ka nad dzieć­mi uli­cy. Pla­ców­ka kła­dzie nacisk na edu­ka­cję. Po 22 latach cen­trum może pochwa­lić się osią­gnię­cia­mi swo­ich pierw­szych wycho­wan­ków. Z pierw­szej gru­py dzie­ci przy­ję­tych do sie­ro­ciń­ca: 2 chłop­ców ukoń­czy­ło stu­dia peda­go­gicz­ne, 3 – medycz­ne, jed­na z dziew­cząt tak­że ukoń­czy­ła medy­cy­nę, 6 – szko­łę pie­lę­gniar­ską, 2 chłop­ców poszło do semi­na­rium, 2 dziew­czy­ny ukoń­czy­ły kur­sy kro­ju i uszy­cia, 6 dzie­ci skoń­czy­ło szko­łę średnią.

Wobec pla­nów roz­wo­ju ośrod­ka a tak­że pro­ble­mów, z jaki­mi się on aktu­al­nie bory­ka (brak pral­ni, małe poko­je, brak wen­ty­la­cji) powsta­ła potrze­ba roz­bu­do­wy centrum.

Rozbudowa sierocińca w Katuba-Lumbashi (RD Konga)
Rozbudowa sierocińca w Katuba-Lumbashi (RD Konga)
Rozbudowa sierocińca w Katuba-Lumbashi (RD Konga)
Rozbudowa sierocińca w Katuba-Lumbashi (RD Konga)