Hodowla przepiórek w Antananarywie (Madagaskar)

HODOWLA PRZEPIÓREK

LICZBA PROJEKTU: 500 PRZEPIÓREK

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 17/2022

Prze­ka­za­li­śmy 1 425 euro na hodow­lę prze­pió­rek w sto­li­cy Mada­ga­ska­ru, Anta­na­na­ry­wie. Dochód ze sprze­da­ży uzy­ska­nych w hodow­li jajek )oko­ło 120 euro mie­sięcz­nie) zosta­nie prze­zna­czo­ny na doży­wia­nie dzie­ci bez­po­śred­nio na uli­cach Anta­na­na­ry­wy – w miej­scach, gdzie żyją bez­dom­ni. 5 dni w tygo­dniu przez cały rok rozdajemy120 gorą­cych obia­dów z mobil­nej stołówki.

Na Mada­ga­ska­rze co czwar­te dziec­ko w wie­ku szkol­nym nie cho­dzi na zaję­cia, lecz pra­cu­je. Zmu­sza ich do tego bie­da. Noszą cię­ża­ry, wydo­by­wa­ją kamie­nie pół­sz­la­chet­ne, sprze­da­ją towa­ry. Pra­ca, by zaro­bić na jedze­nie, zabie­ra im dzie­ciń­stwo i zdro­wie. Na wyspie pan­de­mia pogłę­bi­ła ubó­stwo. W pan­de­mii na Mada­ga­ska­rze pro­cent ludzi żyją­cych za mniej niż 1,9 dola­ra na dzień wzrósł do 79! To mniej niż 7,5 zło­te­go na dzień — na wszyst­ko: od jedze­nia, po miesz­ka­nie, ubra­nie, lecze­nie, naukę dzieci…

Kosz­ty projektu:

• zakup 500 prze­pió­rek (cena za sztu­kę 1,21 euro) – 605 euro;

• 5 kla­tek z wypo­sa­że­niem (135 euro za sztu­kę) – 675 euro;

• pasza na pierw­szy mie­siąc – 145 euro. 

Hodow­la prze­pió­rek w Antananarywie:

Hodowla przepiórek w Antananarywie (Madagaskar)
Hodowla przepiórek w Antananarywie (Madagaskar)
Hodowla przepiórek w Antananarywie (Madagaskar)
Hodowla przepiórek w Antananarywie (Madagaskar)
Hodowla przepiórek w Antananarywie (Madagaskar)