6 studni głębinowych w regionie Moramanga (Madagaskar)

6 STUDNI GŁĘBINOWYCH

LICZBA PROJEKTU: 8000 MIESZKAŃCÓW

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 16/2022

Prze­ka­za­li­śmy 36 588 euro na budo­wę trzech stud­ni głę­bi­no­wych w regio­nie Mora­man­ga. Region ten jest dotknię­ty coraz częst­szy­mi susza­mi, któ­re mają nega­tyw­ny wpływ na życie miesz­kań­ców cier­pią­cych coraz bar­dziej na brak czy­stej wody. Wybu­du­je­my tam trzy stud­nie w naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych czy­stej wody wio­skach jak:

Anta­nam­bao (w miej­sco­wo­ści żyje oko­ło dwa tysią­ce miesz­kań­ców, w tym oko­ło 350 dzie­ci i mło­dzie­ży w wie­ku szkol­nym w szko­le podstawowej);

Ampi­tam­be (oko­ło pięć tysię­cy miesz­kań­ców, w tym oko­ło 1200 dzie­ci i mło­dzie­ży szkol­nej w szko­le pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum. W miej­sco­wo­ści funk­cjo­nu­je też mały szpital);

Ambo­hi­tra­ni­vo (oko­ło 1,1 tysią­ca miesz­kań­ców): dwie studnie.

Pozo­sta­łe trzy stud­nie sfi­nan­so­wa­no we wsiach  Ambo­hi­ma­na­ri­vo, Ambo­ni­do­boAmbo­hi­nie­re­na­na.

Stud­nie głę­bi­no­we będą wyko­na­ne według naj­now­szej meto­dy odwier­tu i opusz­cza­nia beto­no­wych krę­gów do głę­bo­ko­ści oko­ło 40 metrów. Zapew­nia to sta­ły dostęp czy­stej wody ze spe­cjal­nym sys­te­mem fil­tra­cyj­nym na dnie. Stud­nie wypo­sa­żo­ne są w dwie ręcz­ne pom­py. Spo­sób wyko­na­nia stud­ni zapew­nia też moż­li­wość użyt­ko­wa­nia stud­ni nawet w razie awa­rii głów­nej pom­py. Nie­wy­ko­rzy­sta­na woda z zewnętrz­nej oko­li­cy stud­ni spły­wa do spe­cjal­ne­go spły­wu ście­ko­we­go, nie zanie­czysz­cza­jąc głów­ne­go zbior­ni­ka. Koszt budo­wy jed­nej stud­ni głę­bi­no­wej to 4 878 euro, a pom­py i wykoń­cze­nia zewnętrz­ne­go 1 220 euro.

Stud­nie są reali­zo­wa­ne w ramach pro­gra­mu VIP, czy­li każ­da stud­nia jest ufun­do­wa­na przez kon­kret­ne­go Darczyńcę.

Plan stud­ni z ręcz­ną pom­pą i zapa­so­wym sys­te­mem wycią­ga­nia wody kołowrotkiem:

3 studnie głębinowe w regionie Moramanga (Madagaskar)
3 studnie głębinowe w regionie Moramanga (Madagaskar)

Stud­nia Ampitambe:

6 studnii głębinowych w regionie Moramanga (Madagaskar)

Stud­nia Antanambao:

6 studnii głębinowych w regionie Moramanga (Madagaskar)

Stud­nia Ambohitranivo:

6 studnii głębinowych w regionie Moramanga (Madagaskar)

Stud­nia Ambo­hi­tra­ni­vo II:

6 studnii głębinowych w regionie Moramanga (Madagaskar)

Stud­nia w Ambohinierenana:

6 studnii głębinowych w regionie Moramanga (Madagaskar)

Stud­nia w Ambonidobo:

6 studnii głębinowych w regionie Moramanga (Madagaskar)