Zakup ziemi pod przyszłe budynki szpitala w Mampikony (Madagaskar)

ZIEMIA POD SZPITAL

LICZBA PROJEKTU: 2 HEKTARY

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 18/2022

Prze­ka­za­li­śmy 11 500 euro na zakup 2 hek­ta­rów zie­mi (oraz poda­tek) na Mada­ga­ska­rze. Leży ona w sąsiedz­twie nowo powsta­ją­ce­go szpi­ta­la w Mam­pi­ko­ny. Ma ona słu­żyć pod kolej­ne budyn­ki pla­ców­ki. Obec­nie trwa­ją pra­ce nad budo­wą szpi­ta­la. Przy­go­to­wa­no teren pod budo­wę, zbu­do­wa­no kana­ły odpro­wa­dza­ją­ce wodę w cza­sie pory desz­czo­wej, plat­for­my, na któ­rych sta­nie szpi­tal, a mury oddzia­łu SOR sta­nę­ły w te waka­cje. Naj­pil­niej­szym eta­pem budo­wy po budyn­kach oddzia­łu ratun­ko­we­go jest pedia­tria – ze wzglę­du na ogrom­ną śmier­tel­ność dzie­ci w regio­nie. Po nim powsta­ną pomiesz­cze­nia gine­ko­lo­gii z położ­nic­twem, przy­chod­nie i laboratoria.

Zaku­pio­na zie­mia pod roz­bu­do­wę szpitala:

Zakup ziemi pod przyszłe budynki szpitala w Mampikony (Madagaskar)

Stan budo­wy na kwie­cień 2022 r.:

Zakup ziemi pod przyszłe budynki szpitala w Mampikony (Madagaskar)
Zakup ziemi pod przyszłe budynki szpitala w Mampikony (Madagaskar)