Wysyłka butów do wio­ski Cha­muka (Zambia)

WYSYŁKA BUTÓW

LICZBA PROJEKTU: 1500 PAR

MIEJSCE: CHAMUKA, ZAMBIA

NR PROJEKTU: 01/2017

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki prze­ka­za­ła środ­ki na współ­fi­nan­so­wa­nie trans­por­tu butów do wio­sek w Zambii. Buty zosta­ną roz­da­ne w wio­sce Cha­mu­ka w Cen­tral­nej Pro­win­cji oraz w wio­skach przy­le­głych. Szcze­gól­nie istot­ne jest dostar­cze­nie butów miej­sco­wym dzie­ciom. W regio­nie dzie­ci bez butów nie są wpusz­cza­ne do szkoły.

1500 par butów zosta­ło zebra­nych w Pol­sce, w Lubel­skiem dzię­ki spraw­nej orga­ni­za­cji Ste­fa­na Porę­by z fun­da­cji Dobra Far­ma. Prze­pro­wa­dzał on zbiór­ki nie­po­trzeb­nych w Pol­sce butów przy pomo­cy dzie­ci, m.in. har­ce­rzy. Dzie­ci z wie­lu szkół, a nawet przed­szko­li, poma­ga­ły przy zbiór­ce, sor­to­wa­niu i pako­wa­niu obu­wia. Obu­wie uda­ło się zebrać w jeden mie­siąc. Pierw­sze 120 par butów zebra­ły… przed­szko­la­ki z przed­szko­la w Świdniku.

Wysył­ka zosta­nie zre­ali­zo­wa­na za pośred­nic­twem Pocz­ty Pol­skiej, któ­ra ofe­ru­je naj­ko­rzyst­niej­sze warun­ki (trans­port oko­ło 30 paczek po 20 kilo to koszt 6 000 z). Trans­port dotrze do Zambii w marcu/kwietniu 2017 r. (za zdję­ciach roz­daw­nic­two butów zebra­nych i wysła­nych w poprzed­nich transportach).

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki prze­ka­za­ła na ten cel 1000 zł.

Wysyłka butów do Zambii

Wysyłka butów do Zambii

Wysyłka butów do Zambii

Wysyłka butów do Zambii

Wysyłka butów do Zambii

Wysyłka butów do Zambii