fbpx

Wysyłka butów do wio­ski Cha­muka (Zambia)

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki prze­ka­za­ła środ­ki na współ­fi­nan­so­wa­nie trans­por­tu bu­tów do wio­sek w Za­mbii. Bu­ty zo­sta­ną roz­da­ne w wio­sce Cha­mu­ka w Cen­tral­nej Pro­win­cji oraz w wio­skach przy­le­głych. Szcze­gól­nie istot­ne jest do­star­cze­nie bu­tów miej­sco­wym dzie­ciom. W re­gio­nie dzie­ci bez bu­tów nie są wpusz­cza­ne do szko­ły.

1500 par bu­tów zo­sta­ło ze­bra­nych w Pol­sce, w Lu­bel­skiem dzię­ki spraw­nej or­ga­ni­za­cji Ste­fa­na Po­rę­by z fun­da­cji Do­bra Far­ma. Prze­pro­wa­dzał on zbiór­ki nie­po­trzeb­nych w Pol­sce bu­tów przy po­mo­cy dzie­ci, m.in. har­ce­rzy. Dzie­ci z wie­lu szkół, a na­wet przed­szko­li, po­ma­ga­ły przy zbiór­ce, sor­to­wa­niu i pa­ko­wa­niu obu­wia. Obu­wie uda­ło się ze­brać w je­den mie­siąc. Pierw­sze 120 par bu­tów ze­bra­ły… przed­szko­la­ki z przed­szko­la w Świd­ni­ku.

Wy­sył­ka zo­sta­nie zre­ali­zo­wa­na za po­śred­nic­twem Pocz­ty Pol­skiej, któ­ra ofe­ru­je naj­ko­rzyst­niej­sze wa­run­ki (trans­port oko­ło 30 pa­czek po 20 ki­lo to koszt 6 000 z). Trans­port do­trze do Za­mbii w marcu/kwietniu 2017 r. (za zdję­ciach roz­daw­nic­two bu­tów ze­bra­nych i wy­sła­nych w po­przed­nich trans­por­tach).

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki prze­ka­za­ła na ten cel 1000 zł.

Wysyłka butów do Zambii

Wysyłka butów do Zambii

Wysyłka butów do Zambii

Wysyłka butów do Zambii

Wysyłka butów do Zambii

Wysyłka butów do Zambii

Print Friendly, PDF & Email