Aparat do elektroforezy krwi dla przychodni w Lome (Togo)

APARAT DO ELEKTROFOREZY

LICZBA PROJEKTU: 1500 PACJENTÓW/M-C

MIEJSCE: LOME, TOGO

NR PROJEKTU: 16/2016

Do Lome, sto­li­cy Togo prze­ka­za­li­śmy 19 000,00 zł na zakup apa­ra­tu do elek­tro­fo­re­zy krwi. W Lome funk­cjo­nu­je przy­chod­nia, przyj­mu­ją­ca oko­ło 1500 cho­rych mie­sięcz­nie. Budy­nek jest mały, o nie­wiel­kich salach. Dzia­ła w nim skrom­ne labo­ra­to­rium bez okien i wspól­na dzien­ne­go poby­tu dla wszyst­kich cho­rych, nie­za­leż­nie od płci i wie­ku. Stoi w niej osiem łóżek, na któ­rych nie­rzad­ko leży po dwo­je dzie­ci, pod­łą­czo­nych do kro­pló­wek. Sio­stry Słu­żeb­ni­ce Ducha Świę­te­go, pro­wa­dzą­ce przy­chod­nię, wyko­na­ły naj­po­trzeb­niej­sze remon­ty: zmie­ni­ły insta­la­cję elek­trycz­ną, prze­ro­bi­ły część maga­zy­nu na biu­ro dla admi­ni­stra­cji, poma­lo­wa­ły cały budy­nek. Budy­nek dziś już speł­nia wszyst­kie wymo­gi tam­tej­sze­go mini­ster­stwa zdro­wia, ale wciąż jest za mały. Dzien­nie w przy­chod­ni udzie­la­na jest pomoc oko­ło 50–60 pacjen­tom: dzie­ciom, doro­słym i kobie­tom cię­żar­nym. Labo­ra­to­rium wyko­nu­je pod­sta­wo­we ana­li­zy a apte­ka dys­po­nu­je naj­bar­dziej potrzeb­ny­mi leka­mi. W pla­nach jest roz­bu­do­wa ośrod­ka – dobu­do­wa pię­tra, osob­nej sali dla kobiet cię­żar­nych, dru­giej sali dzien­ne­go poby­tu, szat­ni dla per­so­ne­lu i biu­ra dla admi­ni­stra­cji. Pla­no­wa­ne jest tak­że stwo­rze­nie obszer­niej­szej apte­ki dla pacjentów.

W Togo sto­sun­ko­wo czę­sto wystę­pu­je dre­pa­no­cy­sto­se, sierp komór­ki. To dzie­dzicz­na cho­ro­ba, pole­ga­ją­ca na zde­for­mo­wa­niu krwi­nek czer­wo­nych i blo­ko­wa­niu ich prze­pły­wu, co w kon­se­kwen­cji powo­du­je ane­mię, zmniejsz odpor­ność orga­ni­zmu a przede wszyst­kim wywo­łu­je sil­ne bole. Aby zdia­gno­zo­wać tę cho­ro­bę i móc ją leczyć, potrzeb­ne jest wyko­na­nie elek­tro­fe­re­zy hemo­glo­bi­ny. Zwłasz­cza mło­dzi ludzie przed zawar­ciem mał­żeń­stwa chcą wyko­nać bada­nia, mają­ce ich upew­nić, że żad­ne z nich nie ma tej dzie­dzicz­nej cho­ro­by. Nie­za­leż­nie od tego ponad poło­wa pacjen­tów ośrod­ka w Lome pro­si o wyko­na­nie tych badań. W Togo tyl­ko nie­licz­ne kli­ni­ki posia­da­ją nie­zbęd­ny do tego sprzęt. Na miej­scu jest on bar­dzo dro­gi – jego koszt to ponad 9 000 euro. Sio­stry skon­tak­to­wa­ły się z fir­mą w Gli­wi­cach, któ­ra zaofe­ro­wa­ła ten apa­rat wraz z całym nie­zbęd­nym wypo­sa­że­niem za 19 000 zł.

Przychodnia w Lome (Togo)

Przychodnia w Lome (Togo)

Przychodnia w Lome (Togo)

Przychodnia w Lome (Togo)