fbpx

Aparat do elektroforezy krwi dla przychodni w Lome (Togo)

Do Lo­me, sto­li­cy To­go prze­ka­za­li­śmy 19 000,00 zł na za­kup apa­ra­tu do elek­tro­fo­re­zy krwi. W Lo­me funk­cjo­nu­je przy­chod­nia, przyj­mu­ją­ca oko­ło 1500 cho­rych mie­sięcz­nie. Bu­dy­nek jest ma­ły, o nie­wiel­kich sa­lach. Dzia­ła w nim skrom­ne la­bo­ra­to­rium bez okien i wspól­na dzien­ne­go po­by­tu dla wszyst­kich cho­rych, nie­za­leż­nie od płci i wie­ku. Stoi w niej osiem łó­żek, na któ­rych nie­rzad­ko le­ży po dwo­je dzie­ci, pod­łą­czo­nych do kro­pló­wek. Sio­stry Słu­żeb­ni­ce Du­cha Świę­te­go, pro­wa­dzą­ce przy­chod­nię, wy­ko­na­ły naj­po­trzeb­niej­sze re­mon­ty: zmie­ni­ły in­sta­la­cję elek­trycz­ną, prze­ro­bi­ły część ma­ga­zy­nu na biu­ro dla ad­mi­ni­stra­cji, po­ma­lo­wa­ły ca­ły bu­dy­nek. Bu­dy­nek dziś już speł­nia wszyst­kie wy­mo­gi tam­tej­sze­go mi­ni­ster­stwa zdro­wia, ale wciąż jest za ma­ły. Dzien­nie w przy­chod­ni udzie­la­na jest po­moc oko­ło 50–60 pa­cjen­tom: dzie­ciom, do­ro­słym i ko­bie­tom cię­żar­nym. La­bo­ra­to­rium wy­ko­nu­je pod­sta­wo­we ana­li­zy a ap­te­ka dys­po­nu­je naj­bar­dziej po­trzeb­ny­mi le­ka­mi. W pla­nach jest roz­bu­do­wa ośrod­ka – do­bu­do­wa pię­tra, osob­nej sa­li dla ko­biet cię­żar­nych, dru­giej sa­li dzien­ne­go po­by­tu, szat­ni dla per­so­ne­lu i biu­ra dla ad­mi­ni­stra­cji. Pla­no­wa­ne jest tak­że stwo­rze­nie ob­szer­niej­szej ap­te­ki dla pa­cjen­tów.

W To­go sto­sun­ko­wo czę­sto wy­stę­pu­je dre­pa­no­cy­sto­se, sierp ko­mór­ki. To dzie­dzicz­na cho­ro­ba, po­le­ga­ją­ca na zde­for­mo­wa­niu krwi­nek czer­wo­nych i blo­ko­wa­niu ich prze­pły­wu, co w kon­se­kwen­cji po­wo­du­je ane­mię, zmniejsz od­por­ność or­ga­ni­zmu a przede wszyst­kim wy­wo­łu­je sil­ne bo­le. Aby zdia­gno­zo­wać tę cho­ro­bę i móc ją le­czyć, po­trzeb­ne jest wy­ko­na­nie elek­tro­fe­re­zy he­mo­glo­bi­ny. Zwłasz­cza mło­dzi lu­dzie przed za­war­ciem mał­żeń­stwa chcą wy­ko­nać ba­da­nia, ma­ją­ce ich upew­nić, że żad­ne z nich nie ma tej dzie­dzicz­nej cho­ro­by. Nie­za­leż­nie od te­go po­nad po­ło­wa pa­cjen­tów ośrod­ka w Lo­me pro­si o wy­ko­na­nie tych ba­dań. W To­go tyl­ko nie­licz­ne kli­ni­ki po­sia­da­ją nie­zbęd­ny do te­go sprzęt. Na miej­scu jest on bar­dzo dro­gi – je­go koszt to po­nad 9 000 eu­ro. Sio­stry skon­tak­to­wa­ły się z fir­mą w Gli­wi­cach, któ­ra za­ofe­ro­wa­ła ten apa­rat wraz z ca­łym nie­zbęd­nym wy­po­sa­że­niem za 19 000 zł.

Przychodnia w Lome (Togo)

Przychodnia w Lome (Togo)

Przychodnia w Lome (Togo)

Przychodnia w Lome (Togo)

Print Friendly, PDF & Email