Karetka dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

KARETKA DLA SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 3200 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 01/2019

Prze­ka­za­li­śmy 3200 euro na zakup karet­ki pogo­to­wia typu Fiat Scu­do dla szpi­ta­la Ave Maria w Ant­si­ra­be na Madagaskarze. 

Karet­ka jest nie­zbęd­na w prze­wo­zie cho­rych do sto­li­cy (180 km) do badań dia­gno­stycz­nych, któ­rych szpi­tal nie jest w sta­nie zre­ali­zo­wać. Do tej pory wynaj­mo­wa­no w tym celu pojazd z inne­go szpi­ta­la, ale było to zbyt dro­gie. Koszt wynaj­mu to 900 tys. aria­ri, zaś zaku­pu to nie­ca­łe 50 mln aria­ri (zakup karet­ki dofi­nan­so­wa­ła w dużym stop­niu Miva Pol­ska). Nowa karet­ka będzie rato­wać życie pacjen­tów, zwłasz­cza kobiet, któ­re umie­ra­ją w trak­cie kom­pli­ka­cji oko­ło­po­ro­do­wych, nie mogąc dotrzeć do szpitala.

Ant­si­ra­be to mia­sto o popu­la­cji ćwierć milio­na. Szpi­tal­ny oddział położ­ni­czy odbie­ra rocz­nie 1200 poro­dów. Szpi­tal ogól­nie przyj­mu­je przy­naj­mniej 150 pacjen­tów dzien­nie. Ale na ćwierć milio­na miesz­kań­ców, plus oko­licz­ne wio­ski, to o wie­le za mało. Szpi­tal Ave Maria to jedy­na tego typu pla­ców­ka w regio­nie i dla wie­lu jedy­na nadzie­ja na pomoc. Pla­ców­ka przyj­mu­je bez­płat­nie wie­lu ubo­gich. To, co jest w sta­nie zaro­bić, idzie na utrzy­ma­nie. Obec­nie trwa budo­wa nowe­go budyn­ku szpi­ta­la, finan­so­wa­na przez Pol­ską Fun­da­cję dla Afryki.

Karetka dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Oli­via w szpi­ta­lu Ant­si­ra­be. Mama zaczę­ła ją rodzić w domu, ale nie mogła uro­dzić wła­sny­mi siła­mi. Miesz­ka 50 km od Ant­si­ra­be w wio­sce o nazwie Man­do­to. Rodzi­na przy­wio­zła ją do szpi­ta­la, gdzie po cesar­skim cię­ciu przy­szła na świat Oli­via, ważą­ca 3,5 kg. Dziew­czyn­ka była już w bar­dzo nie­po­ko­ją­cym sta­nie, ale po szyb­kiej i facho­wej pomo­cy wszyst­ko dobrze się skoń­czy­ło. Gdy­by nie pomoc szpi­ta­la, mamie i dziec­ku gro­zi­ła śmierć. W takich sytu­acjach znaj­du­je się wie­le kobiet, któ­re nie mają moż­li­wo­ści dotrzeć do szpi­ta­la. Nie­raz z bra­ku trans­por­tu umie­ra­ją w dro­dze do szpitala.

Karetka dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Karetka dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Zaku­pio­na karetka.