Dożywianie dzieci w Helocie (Togo)

DOŻYWIANIE DZIECI

LICZBA PROJEKTU: 40 DZIECI

MIEJSCE: HELOTA, TOGO

NR PROJEKTU: 01/2014

Zebra­li­śmy środ­ki na jedze­nie dla dzie­ci w przed­szko­lu. W afry­kań­skiej wio­sce Helo­ta (Togo) 40 dzie­ci potrze­bu­je jed­ne­go posił­ku za 64 gro­sze dzien­nie. Na ten cel na cały rok potrze­ba 4000 zło­tych. Zgro­ma­dzi­li­śmy i prze­ka­za­li­śmy ponad dwa razy więk­szą kwotę!

Har­mo­no­gram projektu

  1. 01. 2014 – 30. 04. 2014 – zbie­ra­nie środ­ków przez Pol­ską Fun­da­cję dla Afryki,
  2. 05. 2014 – prze­ka­za­nie 8510,56 zło­tych sio­strom słu­żeb­nicz­kom w Helocie,
  3. maj 2014 – maj 2016 – doży­wia­nie dzie­ci w przedszkolu.

Opis (archi­wum) zre­ali­zo­wa­ne­go projektu

Zbie­ra­my środ­ki na jedze­nie dla dzie­ci w przed­szko­lu. W afry­kań­skiej wio­sce Helo­ta (Togo) 40 dzie­ci potrze­bu­je jed­ne­go posił­ku za 64 gro­sze dzien­nie. W cią­gu roku brak­nie na ten cel 4000 złotych.

Wio­ska w afry­kań­skim Togo. 450 miesz­kań­ców. Do naj­bliż­szej dro­gi asfal­to­wej 37 km. Brak prą­du. Rocz­na opła­ta za naukę w szko­le pod­sta­wo­wej jed­ne­go dziec­ka wyno­si 3,20 zł. Ale i tak nie wszyst­kich rodzi­ców na to stać. Zie­mię – pod­sta­wę utrzy­ma­nia – upra­wia się tu wciąż moty­ką, a domy kry­je sło­mą. Podwór­ka wyło­żo­ne są gli­ną zmie­sza­ną z nawo­zem zwie­rzę­cym. W wio­sce muro­wa­ne budyn­ki to tyl­ko szpi­tal z domem dla per­so­ne­lu, szko­ła, gim­na­zjum, kościół i – w duchu tole­ran­cji – rów­nież meczet.

Być dziec­kiem w Helocie

Szko­ła pod­sta­wo­wa jest tu teo­re­tycz­nie obo­wiąz­ko­wa, ale pra­wo pod tym wzglę­dem nie jest egze­kwo­wa­ne. Dzie­ci ina­czej spę­dza­ją czas – od naj­młod­szych lat muszą wyko­ny­wać pra­ce w domu i w polu: pil­no­wać zwie­rząt, nosić wodę i zbie­rać drew­no. Rano przed pój­ściem do szko­ły dzie­ci nie jedzą w domach. W połu­dnie, kie­dy wra­ca­ją do domu posił­ku też nie ma, bo rodzi­ce pra­cu­ją w polu. Dzie­ci pró­bu­ją same coś ugo­to­wać lub zna­leźć jakieś owo­ce. Jedze­nie rodzi­na gotu­je wie­czo­rem: to la pâte, czy­li mąka kuku­ry­dzia­na na gęsto z sosem z liści dzi­ko rosną­cych roślin, takich jak baobab. Nic więc dziw­ne­go, że powszech­nym pro­ble­mem jest nie­do­ży­wie­nie i ane­mia, któ­re nie­rzad­ko pro­wa­dzą do śmier­ci dzieci.

Pod­sta­wą die­ty w wio­sce jest la pâte – cia­sto z mąki kuku­ry­dzia­nej ugo­to­wa­nej na gęsto z sosem. W porze desz­czo­wej sos powsta­je z liści dzi­ko rosną­cych roślin, np. baobabów.

Sio­stry służebniczki

Od 24 lat sio­stry pra­cu­ją w wio­sce, gdzie m.in. pro­wa­dzą szpi­tal. W przed­szko­lu pro­wa­dzo­nym przez nie dzie­ci uczą się komu­ni­ka­cji po fran­cu­sku i licze­nia. Obję­te są opie­ką zdro­wot­ną ofe­ro­wa­ną przez szpi­tal. Dla więk­szo­ści z nich codzien­ny posi­łek otrzy­my­wa­ny u sióstr sta­no­wi głów­ną moty­wa­cję, by uczęsz­czać do przed­szko­la. Bie­da spra­wia, że powszech­ne wśród dzie­ci w wio­sce są nie­do­ży­wie­nie i ane­mia. Ale dzie­ci z przed­szko­la są zdrow­sze i w lep­szej kondycji!

Sio­stry Słu­żeb­ni­ce Ducha Świę­te­go przy­były do Togo pra­wie ćwierć wie­ku temu.

Cel pro­jek­tu

Popra­wa ogól­ne­go sta­nu zdro­wia dzie­ci uczęsz­cza­ją­cych do przed­szko­la oraz wspar­cie wysił­ków edu­ka­cyj­nych przedszkola.

Koszt posił­ków w cią­gu roku szkol­ne­go (od paź­dzier­ni­ka do czerwca):

Licz­ba dni w mie­sią­cu (śred­nio): 22
Licz­ba mie­się­cy: 9
Licz­ba dni w cią­gu roku: 198
Koszt w cią­gu roku szkolnego:
198 dni x 4 000 FCFA = 792 000 FCFA / 1 209 euro
Wkład wła­sny: 209 euro

Potrzeb­na kwo­ta: 1 000 euro, czy­li ok. 4000 złotych