Zakup drzwi dla szkoły w Koudandeng (Kamerun)

DRZWI DLA SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 8 DRZWI

MIEJSCE: KAMERUN

NR PROJEKTU: 1/2023

Prze­ka­za­li­śmy 6520 zł na zakup 8 par drzwi drew­nia­nych dla  powsta­ją­cej szko­ły w Koudandeng.

Pro­jekt jest uzu­peł­nie­niem wnio­sku z roku 2022, doty­czą­ce­go budo­wy 8 sal lek­cyj­nych i blo­ku admi­ni­stra­cyj­ne­go nowe­go kom­plek­su szkol­ne­go szko­ły pod­sta­wo­wej im. Św. Mukas­sa w Koudan­deng. Cało­ścio­wy pro­jekt zawie­ra: 8 sal lek­cyj­nych, salę infor­ma­tycz­no-mul­ti­me­dial­ną, biblio­te­kę szkol­ną, budy­nek admi­ni­stra­cyj­ny, kapli­ce, maga­zy­ny na pomo­ce dydak­tycz­ne, spor­to­we i inne, toa­le­ty, stud­nię, kuch­nię z jadal­nią i han­gar speł­nia­ją­cy rolę sali gim­na­stycz­nej czy estrady.

Środ­ki na ten pro­jekt zosta­ły wypła­co­ne w ostat­nich dniach roku 2022 i obec­nie trwa budowa.

Na zdję­ciu ucznio­wie poma­ga­ją przy wypa­la­niu cegieł na budo­wę szkoły:

Zakup drzwi dla szkoły w Koudandeng (Kamerun)