Kontynuacja drugiej fazy budowy szpitala w Mampikony (Madagaskar)

BUDOWA SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 350 TYS. EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 2/2023

Prze­ka­za­li­śmy kolej­ne 50 tys. euro na kon­ty­nu­ację budo­wy szpi­ta­la w Mam­pi­ko­ny. Od począt­ku roku 2023 na budo­wę dru­giej fazy szpi­ta­la prze­ka­za­li­śmy 350 000 euro. Pierw­sza faza budo­wy dobie­gła już koń­ca (SOR, pedia­tria) i trwa reali­za­cja dru­giej fazy budo­wy obej­mu­ją­cej: blok ope­ra­cyj­ny, oddział wewnętrz­ny, gine­ko­lo­gię i sale dla chorych.

Stan budo­wy sier­pień 2023 r.:

II faza budowy szpitala (druga transza) w Mampikony (Madagaskar)
II faza budowy szpitala (druga transza) w Mampikony (Madagaskar)

Stan budo­wy czer­wiec 2023 r.:

II faza budowy szpitala (druga transza) w Mampikony (Madagaskar)
II faza budowy szpitala (druga transza) w Mampikony (Madagaskar)

Stan budo­wy marzec 2023 r.:

II faza budowy szpitala (druga transza) w Mampikony (Madagaskar)

Pra­ce murar­skie dobie­ga­ją już koń­ca i wszyst­kie ścia­ny są już posta­wio­ne. Dobie­ga też już koń­ca insta­la­cja dachu. Od grud­nia 2022 do budyn­ku wkro­czy­ła już eki­pa elek­try­ków, któ­rzy pra­cu­ją nad oka­blo­wa­niem pomiesz­czeń. Jed­no­cze­śnie sto­la­rze poza nad­zo­rem więź­by dacho­wej, pra­cu­ją też już nad moco­wa­niem drew­nia­nych futryn do ponad 100 drzwi. Spa­wa­cze i spe­cja­li­ści od meta­lu zakła­da­ją już meta­lo­we ramy okien­ne, okna i barier­ki na klat­kach scho­do­wych. Na począt­ku mar­ca 2023 roz­po­czę­ło się na ponad 500 m² zakła­da­nie pły­tek na pod­ło­gach i ścia­nach. Od mar­ca pra­ce roz­po­czę­li też malarze.